SEW IN NORWEGIAN

How to say sew in Norwegian

S Synonyms

Results: 96, Time: 0.0447

Examples of using Sew in a sentence and their translations

If you will let them sew 16 hours a day and exploit them.
Hvis dere vil la dem sy 16 timer i døgnet og utnytte dem.
You better sew this back on.
Du får sy på denne igjen.
They sew these trophies of war into cloaks of hair,".
De syr disse krigstrofeene inn i hårkapper,
I can't really sew anymore.
Jeg kan ikke sy så godt mer.

They would sew it to his hand.
De syr den på hånden.
The doctor can sew it on again.
Da kan legen sy det på igjen.
We just sew it between the fabric and the lining.
Vi syr det mellom stoffet og foret.
I can sew a cuter one using our curtains.
Jeg kan sy en penere av våre gardiner.
Take a climb, sew a dress, and i will re-read the books.*.
Klatrer, syr en kjole, og jeg gjenleser bøkene.

She could sew very well, and she made her own clothes.
Hun var flink til å sy, og laget sine egne klær.
I can sew a dress in three hours.
Jeg syr en kjole på tre timer.
I don't know if you can sew, but it's a job.
Jeg vet ikke om du kan sy, men det er arbeid.
I sew and i have a cow.
Jeg syr, og har ku.
You can't sew them on.
Du kan ikke sy dem fast.
You sew very badly.
Du syr stygt.
Well, you don't sew at all.
Du syr ikke i det hele tatt.
I can just sew some new pockets in.
Jeg kan sy inn noen nye lommer.
Are we gonna sew dresses all day or are we gonna rescue Amazing?
Skal vi sy kjoler dagen lang, eller skal vi redde Fabelaktig?
Then sew her shut.
syr du henne igjen.
Then support the inside of the artery while you sew around it.
Støtt innsiden av arterien mens du syr rundt den.
And i will let you sew buttons into my eyes.
Jeg lar deg sy knapper i mine øyne.
Well, i sew.
Vel, jeg syr.
He doesn't sew too, does he?
Han kan vel ikke sy også?
The cat must ask,"Does your mother sew?
Katten må spørre:"Syr moren din?
If you can suture, you can sew.".
Kan du sy sår, kan du sy klær.".
She can't speak because she only knows how to flirt and sew.
Hun vet bare hvordan man kurtiserer og syr.
And gaby can't sew.
Gaby kan ikke sy.
He can sew, this guy.
Denne fyren kan sy.
And today, i can't sew a stitch.
Og i dag, jeg kan ikke sy ett sting.
She could not sew.
Hun kunne ikke sy.

Results: 96, Time: 0.0447

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "sew"


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More