SINCE IN NORWEGIAN

How to say since in Norwegian

S Synonyms

Results: 11689, Time: 0.1126

Examples of using Since in a sentence and their translations

Four new saloons since last month.
Fire nye salooner siden sist måned.
I have lost it since my son died.
Jeg mistet alt da sønnen min døde.
Three hours since flynn jumped, and you still do not know where?
Tre timer siden flynn hoppet og du vet fremdeles ikke hvor?
Fredrik was a widower since otto was born.
Fredrik ble enkemann da otto ble født.

We have not seen douglass since he killed parral.
Vi har ikke sett douglass etter at han drepte parral.
We have been here since we was... one year old.
Vi har vært her siden vi var ett år gamle.
Not since i have found myself.
Lkke etter jeg har funnet meg selv.
I have known you since you were six.
Jeg har kjent deg siden du var seks.
Since they did not bring witnesses, they themselves are liars before allah.
Da de ikke har brakt vitner, så er de overfor gud løgnere.
Since shorty blew chet in half with a shotgun.
Da shorty blåste chet i to med hagla.
I have been a vegan since i was nine.
Jeg har vært veganer siden jeg var ni år.
Since bull run, we have not heard anything and.
Etter bull run har vi ikke hørt noe.
And since kady 's not here.
Og siden kady ikke er her.
I never run into tommy d since we moved out to simi valley.
Jeg møtte aldri tommy d etter at vi flyttet til simi valley.
Since i have a weak heart i have a pacemaker in my chest.
Da jeg har dårlig hjerte, har jeg en pacemaker i bry stet.
She 's been here since she was nine.
Hun har vært her siden hun var ni.
Not since panama died.
Ikke etter panama døde.
Since they did not bring witnesses, they themselves are liars before allah.
Da de ikke har brakt vitner, så er de overfor gud løgnere.
Since sildenafil clearance is reduced in patients with severe renal impairment creatinine clearance.
Da sildenafil clearance er redusert hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon kreatininclearance.
My son, i have known you since you were a child.
Min sønn, jeg har kjent deg siden du var barn.
But she 's not quite the same anymore since the cancer spread.
Men hun er ikke den samme lenger etter at kreften spredde seg.
Since you took me, you come and you go.
Etter at du tok meg, har du kommet og gått.
Since elliot left me, my life 's fallen apart.
Da elliot forlot meg, falt livet mitt i grus.
This is what i have seen in the four weeks since infection.
Dette er hva jeg har sett i de fire ukene siden infeksjonen.
Since sildenafil clearance is reduced in patients with severe renal impairment creatinine clearance.
Da sildenafil clearance er redusert hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon kreatininclearance.
I have not been here since last christmas.
Jeg har ikke vært her siden forrige jul.
Since the election, the government has decided that we are the enemy.
Etter valget har staten bestemt at vi er fienden.
Hominy 's has been here since dawson started.
Hominy har vært her siden dawson begynte.
Since we are closest, we could hide.
Da vi er nærmest, må vi kunne skjule oss.
Since i became caesar, i have known four years without war.
Etter at jeg ble cæsar, har vi hatt fire år uten krig.

Results: 11689, Time: 0.1126

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More