SUNK IN NORWEGIAN

How to say sunk in Norwegian

S Synonyms

Results: 80, Time: 0.0683

English-norwegian dictionary

Examples of using Sunk in a sentence and their translations

Mike sunk the body in the lake.
Mike senket liket i sjøen.
Your ship has sunk, rocko.
Skipet ditt har sunket, rocko.
Some have been sunk, many have been not able to pass.
Noen har blitt senket, mange kommer ikke gjennom.
Oh look. you sunk my battleship.
Se, du senket slagskipet mitt.
It just sunk in.
Det har sunket inn.
Two or three ships escaped, the rest, sunk or captured.
De andre sank eller ble fanget.
You sunk my battleship. Guys!
Du senket slagskipet mitt!
Of the ship that sunk but never sank".
Fra skipet som sank men er funnet nå".
After them! the great snake is sunk.
Store orm er sunket.
You sunk my battleship!
Du senket slagskipet mitt!
I guess some of what he said sunk in.
Jeg vil tro noe av hva han sa sank inn.
I can see the ship that sailed has sunk to the bottom of the sea,
Jeg kan se at skipet som seilte har sunket til bunnen.
No, sir, it must have sunk.
Nei, det må ha sunket.
Could you tell why it sunk?
Kunne du se hvorfor det sank?
I sunk the boat.
Jeg senket båten din.
How low has the dwarf race sunk?
Hvor lavt har dvergrasen sunket?
Someone stole your boat and sunk it with seven people onboard.
Noen stjal båten din og senket den med sju personer om bord.
And three of my ships were sunk.
Og tre av mine skip ble senket.
He saw how deeply i was sunk.
Hvor lavt han så at jeg hadde sunket.
The allied headquarters announce that the bismarck was sunk west of brest on may 27.
Det allierte hovedkvarter meddeler at bismarck ble senket vest for brest 27.
Barrels sunk.
Tønner sunket.
I defended her mightily enough, but she be sunk nonetheless.
Jeg forsvarte henne med stor kraft, men hun ble senket likevel.
It ain't sunk yet.
Den har ikke sunket ennå.
Oh, i am not a banker, but it may have already sunk.
Jeg er ingen bankier, men det kan ha sunket allerede.
Three freighters sunk.
Tre handelsskip senket.
It's sunk.
Det har sunket.
And i also realize that that bad number might have sunk us.
Jeg vet også at det feilaktige tallet kunne ha senket oss.
Maybe he's sunk.
Kanskje er han sunket.
Excuse me. this north korean sub... how do you know he sunk it?
Hvordan vet dere at han senket den nordkoreanske ubåten?
I'm telling you, lightning sunk it.
Jeg sier dere, lyn senket den.

Results: 80, Time: 0.0683

SEE ALSO

See also


SYNONYMS

S Synonyms of "sunk"


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More