THE HOUSE IN NORWEGIAN

Translation of The house in Norwegian

Results: 7037, Time: 0.1153

Examples of using The house in a sentence and their translations

Chaz is in the house and he 's...".
Chaz er i huset og han er...".
Chrisann sold the house and.
Chrisann solgte huset, og.
They are all over the house, they are out in the yard.
De er overalt i huset, de er ute i hagen.
It 's the best table in the house.
Det er husets beste bord.
Nice little girl clean the house, iron your shirts.
En jente som gjør rent i huset, stryker skjortene dine.
The house, you said?
Huset, sa du?
How many bathrooms did the house you grew up in have?
Hvor mange toalett var det i huset du vokste opp i?
Walk to the house of allah does not mean the cross.
Gå til house of allah betyr ikke korset.
I found the house, sir.
Jeg fant huset, sir.
Using the house kit or are you using yours?
Bruker dere husets utstyr eller eget?
I will take a pitcher of the finest lager in the house.
En runde av husets beste øl.
I have been cleaning the house since then.
Jeg har ordnet i huset først.
The house recognizes fernando wood, the honorable representative from new york.
The house gjenkjenner fernando wood, det ærefulle representant fra new york.
I sold the house.
Jeg solgte huset.
For the sake of the house of yahweh our god, i will seek your good.
For herrens, vår guds huses skyld vil jeg søke ditt beste.
For the sake of the house of yahweh our god, i will seek your good.
For herrens, vår guds huses skyld vil jeg søke ditt beste.
From the house.
Fra huset.
Phillip, tonight we are playing at the house of soul.
Phillip, vi spiller på house of soul i kveld.
We open the house in five.
Vi åpner salen om fem minutter.
You know these are original to the house.
Dette er husets opprinnelige lister.
She 's been running round the house like a wildcat all week.
Hun har löpt rundt i huset som en villkatt hele uken.
You should go out in the house and take your seat.
Du bør gå ut i salen og finne plassen din.
Welcome to the house of martok, alexander... son of worf.
Velkommen til house of martok, alexander... sønn av worf.
The house... where you murdered my brother.
I huset hvor du drepte broren min.
You are in the house of god now, my son.
Du er i guds hus nå, min sønn.
I must have broken one of the house rules.
Jeg må ha brutt en av husets regler.
Russell is selling the house.
Russell selger huset.
Realtors alone in the house are sometimes robbed or... hurt?
Eiendomsmeglere alene i husene er noen ganger ranet eller... skadet?
We will make sure you get the best seats in the house.
Jeg skal passe på at du får husets beste seter.
I am not selling the house.
Jeg selger ikke huset.

Results: 7037, Time: 0.1153

Word by word translation


house
- hus house hjemme hos huset husene
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More