THERE ARE SEVERAL IN NORWEGIAN

How to say there are several in Norwegian

S Synonyms

Results: 58, Time: 0.3325

Examples of using There Are Several in a sentence and their translations

May i remind you that there are several foreigners present here.
Kan jeg få minne om at det er flere utlendinger tilstede her.
There are several rules governing our life here.
Det finnes flere regler som styrer livene våre her.
There are several theories.
Det er flere teorier.
Examples are listed below(but there are several others):.
Eksempler er nevnt nedenfor(men det er mange andre):.

There are several hydroxylated metabolites of quinidine.
Det finnes flere hydroksylerte metabolitter av kinidin.
There are several.
There are several different analyses.
Fordi det fins flere ulike analyser.
There are several hydroxylated metabolites of quinidine.
Det finnes flere hydroksylerte metabolitter av kinidin.
If the map's right, there are several service tunnels spreading outward.
Dersom kartet er riktig, det er flere service tunneler spredd utover.
Examples are listed below(but there are several others):.
Eksempler er nevnt nedenfor(men det er mange andre):.
There are several letters in here:.
Det er flere brev her inne:.
Now, there are several discrepancies in the captain's log.
Det finnes flere tabber i kapteinens loggbok.
There are several to choose from.
Det er mange å velge mellom.
There are several.
There are several morbid details you should find relevant to your article.
Det er flere morbide detaljer som vil være relevante til artikkelen din.
There are several others.
Det er mange andre.
There are several boxes over there.
Det fins flere skap her borte.
There are several specimens of the same kind of boot at the murder scene.
Det fins flere avtrykk av nøyaktig samme type støvel på drapsåstedet.
We need a new steward, and there are several other appointments that require.
Vi trenger en ny stuert, og det er flere andre avtaler som krever.
There are several in the room!
Det er flere i lokalet!
There are several sites in this sector with ruins of romulan origin.
Det er flere funnsteder i denne sektoren med romulanske ruiner.
There are several tunnels.
Det er flere tunneler.
There are several hours that you say you can't aooount for.
Det er flere timer du ikke kan gjøre rede for.
There are several hundred traitors there.
Det er flere hundre landssvikere det.
There are several past recipients in our group.
Det er flere i gruppen vår som har fått det.
There are several key areas, as you can see.
Det er flere nøkkelområder, som dere kan se.
There are several claimants, i have heard.
Det er flere fordringshavere, har jeg hørt.
And as far as work goes, there are several options.
Hva arbeidet angår, er det flere muligheter.
And as jerry said earlier, there are several viable candidates.
Og som jerry sa tidligere er det flere gode kandidater.
There are several throughout the capitol assigned by seniority to members of congress.
Det var flere som ble valgt ut til kongressmedlemmer.

Results: 58, Time: 0.3325

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "there are several"


there will be a lot of

"There are several" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More