THOROUGHLY INVESTIGATED IN NORWEGIAN

How to say "thoroughly investigated" in Norwegian

Results: 552, Time: 2.2693


Examples of Thoroughly Investigated in a Sentence

Your involvement will be thoroughly investigated.
Ditt engasjement blir etterforsket grundig.
He will have to be thoroughly investigated.
Han må granskes grundig.
of the product in these dogs has not been thoroughly investigated, and as treatment of some dogs with liver disease
bruk av produktet hos slike hunder ikke er blitt grundig undersøkt, og ettersom behandling av noen hunder med leversykdom har
Therefore everyone that is repatriated will be thoroughly investigated.
Derfor vil alle som blir repatriert bli nøye gransket.
I was thoroughly investigated.
Jeg ble grundig etterforsket.
Dr taylor, the two officers involved have been investigated thoroughly and cleared of any suspicion of brutality or unreasonable conduct.
Dr. taylor. de to konstablene er blitt grundig gransket og renvasket for enhver mistanke om brutalitet og urimelig oppførsel.
We do not give us with speculations but investigating this matter thoroughly.
Vi spekulerer ikke, men etterforsker saken grundig.
Wash your hands thoroughly.
Vask hendene dine grundig.
Wash hands thoroughly.
Vask hendene grundig.
And thoroughly satisfied.
Og grundig fornøyd.
Count thoroughly.
Tell ordentlig.
And thoroughly entertaining.
Og veldig underholdende.
Wash hands thoroughly.
Vask hendene nøye.
Wash your hands thoroughly.
Vask hendene grundig.
This is thoroughly depressing.
Dette er skikkelig deprimerende.
Crush it thoroughly.
Knus den ordentlig.
We sealed it thoroughly.
Vi har forseglet den grundig.
Wash your hands thoroughly.
Vask hendene dine nøye.
Wash your hands thoroughly.
Vask hendene omhyggelig.
Mix the bag thoroughly.
Bland innholdet i posen grundig.
Wash your hands thoroughly.
Vask hendene nøye.
You investigated him.
Du gransket ham.
And wash your hands thoroughly.
Og vask hendene godt.
And i investigated.
Og jeg etterforsket.
We're going to investigate it thoroughly.
Vi skal utrede det her grundig.
I want carson thoroughly vetted.
Jeg vil ha carson grundig undersøkt.
Gently agitate to mix thoroughly.
Rist forsiktig for å blande godt.
Shake the pipette thoroughly before use.
Rist dråpetelleren nøye før bruk.
We need someone thoroughly unexpected.
Vi trenger noen helt uventet.
Wash hands thoroughly after use.
Vask hendene nøye etter bruk.

Results: 552, Time: 2.2693

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


thoroughly investigated
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More