TO THE BOTTOM IN NORWEGIAN

How to say to the bottom in Norwegian

S Synonyms

Results: 75, Time: 0.1158

Examples of using To The Bottom in a sentence and their translations

Each mine set appears to be anchored to the bottom by a single tether.
Hvert sett er forankret til bunnen med en enkel wire.
They will help us get to the bottom of the river.
De vil hjelpe oss til bunnen av elva.
Do we get to the bottom!
Får vi til bunns!
Everything sank to the bottom.
Alt sank til bunnen.

They must have gone to the bottom and drifted.
De må ha sunket til bunns og blitt tatt av strømmen.
Welcome to the bottom of the world.
Velkommen til nederst i verden.
I threw it to the bottom of the deepest ocean.
Jeg kastet den på bunnen av det dypeste havet.
So it boils down to the bottom of the ninth inning.
Så det koker ned til bunnen av niende inning.
Sunk to the bottom.
Sank til bunns.

We will get to the bottom of this dastardly deed.
Og sammen skal vi komme til bunnen i denne feige handlingen.
Drop it to the bottom of the deepest ocean.
Slipp den på bunnen av den dypeste sjø.
You was drug to the bottom by that same weight.
Du ble dradd til bunns av den samme vekten.
Now to the bottom dost thou search my wound.
Du trenger til bunns i mitt sår.
She will go all the way to the bottom if we don't stop her.
Helt ned til bunnen hvisvi ikke stanserhenne.
We have to make it down to the bottom.
Vi må ned på bunnen.
We will get to the bottom of this.
Vi skal komme til bunns av dette.
Then you should swim to the bottom of the seine.
Så svøm til bunnen av seinen.
Shimuya swore, that the corpses sank down to the bottom.
Shimuya sverget på at likene sank til bunns.
See, you can slide down the eighty feet to the bottom.
Du kan fire deg 80 fot ned til bunnen.
And that's why you sent her to the bottom?
Og derfor sendte du henne til bunns?
I can see the ship that sailed has sunk to the bottom of the sea,
Jeg kan se at skipet som seilte har sunket til bunnen.
Kohler is calling the depths to the bottom.
Kohler sier fra om dybden til bunnen.
When you jumped out of the boat, you sank straight to the bottom.
Da du hoppet ut av båten, sank du rett til bunns.
We're climbing down to the bottom.
Vi klatrer ned til bunnen.
Let's go to the bottom.
La oss gå til bunns.
You would have gone straight to the bottom.
Du ville ha gått rett til bunns.
We gotta get down to the bottom.
Vi må ned til bunnen.
They give out, this whole ship's going right to the bottom.
Hvis de gir etter, vil hele skipet gå rett til bunns.
Congratulations, honey, you won the race to the bottom.
Du vant kappflygingen til bunns.
A dutch cargo and a norwegian freighter went straight to the bottom.
Et hollandsk lasteskip og en norsk fraktbåt gikk rett til bunns.

Results: 75, Time: 0.1158

"To the bottom" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More