TO THE LORD IN NORWEGIAN

How to say to the lord in Norwegian

S Synonyms

Results: 77, Time: 0.1573

Examples of using To The Lord in a sentence and their translations

But whenever one turns to the lord, the veil is taken away.
Men når det omvender sig til herren, blir dekket tatt bort.
But whenever one turns to the lord, the veil is taken away.
Men når det omvender sig til herren, blir dekket tatt bort.
You are singing to the lord.
Dere synger for herren.
Take it to the lord in prayer.
Bring det til herren i en bønn.

For if we live... we live to the lord.
For alt vi lever, vi lever for herren.
Now, my beloved son, i entrust to the lord.
Nå, min elskede sønn, overlater jeg deg til herren.
If we die... we die to the lord.
Vi dør...-Vi dør for herren.
So let us commend our sister to the lord.".
Så la oss gi vår søster til herren.'.
Lying lips are abomination to the lord.
Falske lepper er avskyelig for herren.".

Mother has gone to the lord.
Mor har kommet til herren.
I pray you sing to the lord... a new song.
Syng en ny sang for herren.
I listened to the Lord's voice guiding' me, protecting' me from danger.
Jeg lyttet til herrens stemme, som viste meg vei.
They are precious to the lord.
De er dyrebare for vårherre.
You may give yourself, mind and body to the lord.
Gi dere selv, sjelen og kroppen, til vår herre.
Nevertheless when it shall turn to the lord, the vail shall be taken away.
Men når det omvender sig til herren, blir dekket tatt bort.
With good will doing service, as to the lord, and not to men;
Og med villig hu tjener som for herren og ikke som for mennesker,
Give place to the lord jesus christ, who shed his most precious blood for man.
Gi plass til herren jesus kristus... som ofret sitt dyrebare blod for menneskeheten.
To the lord our god belong mercies and forgiveness though we have sinned against him.
Hos herren er barmhjertighet og tilgivelse,""vi har gjort opprør mot ham.".
With good will doing service, as to the lord, and not to men;
Og med villig hu tjener som for herren og ikke som for mennesker,
Nevertheless when it shall turn to the lord, the vail shall be taken away.
Men når det omvender sig til herren, blir dekket tatt bort.
To the lord our god belong mercies and forgiveness; for we have rebelled against him;
Hos herren vår gud er barmhjertighet og forlatelse. for vi har satt oss op imot ham,
Open your heart to the lord and he will requite all your doings with his love.
Åpnet hjertet ditt for herren, og han vil gjengjelde alle dine gjerninger med kjærlighet.
But christ only comes to those humble in their devotion to the lord.
Men kristus kommer bare til dem som er ydmyke i sin hengivelse til herren.
He will turn many of the children of israel to the lord, their god.
Og han skal omvende mange av israels barn til herren deres gud,
When the days of their purification according to the law of moses were fulfilled, they brought him up to jerusalem, to present him to the lord.
Og da deres renselses-dager efter mose lov var til ende, førte de ham op til jerusalem for å stille ham frem for herren-.
To the lord our god belong mercies and forgivenesses, though we have rebelled against him;
Hos herren vår gud er barmhjertighet og forlatelse. for vi har satt oss op imot ham,
To the lord our god belong mercies and forgiveness; for we have rebelled against him;
Hos herren vår gud er barmhjertighet og forlatelse. for vi har satt oss op imot ham,
(as it is written in the law of the lord,"Every male who opens the womb shall be called holy to the Lord"),
Som det er skrevet i herrens lov: alt mannkjønn som åpner mors liv, skal kalles hellig for herren-.
All who lived at lydda and in sharon saw him, and they turned to the lord.
Og alle som bodde i lydda og saron, så ham, og de omvendte sig til herren.
The hand of the lord was with them, and a great number believed and turned to the lord.
Og herrens hånd var med dem, og et stort tall kom til troen og omvendte sig til herren.

Results: 77, Time: 0.1573

SEE ALSO

See also


SYNONYMS

"To the lord" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More