USED IN NORWEGIAN

How to say used in Norwegian

S Synonyms

Results: 13551, Time: 0.0971

brukes (2892) benyttes (67) anvendte (4) vent (4) pleier å (7)

Examples of using Used in a sentence and their translations

Metformin, medicine used for the treatment of type 2 diabetes.
Metformin, legemidler som brukes til behandling av type 2 diabetes.
The antibiotic ciprofloxacin used against infections.
Ciprofloksacin( antibiotikum brukes mot infeksjoner).
She used to say," not here, everybody 's staring.".
Hun pleide å si: ikke her, alle stirrer.
I used to say," why?
Jeg pleide å si:" hvorfor?

We are just used to you.
Vi er bare vant til deg.
Metformin, medicine used for the treatment of type 2 diabetes.
Metformin, legemidler som brukes til behandling av type 2 diabetes.
You said i used to be wild... not just ambitious.
Du sa jeg pleide å være vill, ikke bare ambisiøs.
I am not used to it yet.
Jeg er ikke vant til det ennå.
What is nemdatine used for.
Hva brukes nemdatine for.
All phase III studies used the same pre-defined primary and secondary efficacy outcomes.
Alle fase iii-studiene benyttet de samme forhåndsdefinerte primære og sekundære endepunktene for effekt.
The antibiotic ciprofloxacin used against infections.
Ciprofloksacin( antibiotikum brukes mot infeksjoner).
I used to think you were like me.
Jeg pleide å tro du var som meg.
Folate supplementation was optional and only used in 10% of patients.
Folattilskudd var valgfritt og ble bare benyttet av 10 % av pasientene.
I am not used to you driving.
Jeg er ikke vant til at du kjører.
Could have used those in the hüngen.
Kunne hatt bruk for dem i hurtgen.
I am not used to it.
Jeg er ikke vant til det.
What is nemdatine used for.
Hva brukes nemdatine for.
Yeah, i used to be innocent like you.
Ja, jeg pleide å være uskyldig som deg.
I used you.
Jeg utnyttet deg.
All phase III studies used the same pre-defined primary and secondary efficacy outcomes.
Alle fase iii-studiene benyttet de samme forhåndsdefinerte primære og sekundære endepunktene for effekt.
FOLFIRI dose modification when used in combination with ZALTRAP.
FOLFIRI dosejustering ved bruk i kombinasjon med ZALTRAP.
That 's what we used to use to hold our hats on with.
Det er det vi bruk er til å feste hatten med.
I have got to get used to being seen sometime, i guess.
Før eller senere må jeg vel venne meg til å bli sett.
Chronic hepatitis b: pegasys is usually used alone.
Kronisk hepatitt b: pegasys brukes vanligvis alene.
Folate supplementation was optional and only used in 10% of patients.
Folattilskudd var valgfritt og ble bare benyttet av 10 % av pasientene.
I am not used to this, but.
Jeg er ikke vant til dette, men.
As we used to say in charleston,
Som vi pleide å si i charleston:.
Well, one of you used me, and it was not him.
En av dere utnyttet meg, og det var ikke ham.
Once in use cartridges may be used for up to 28 days.
Sylinderampuller som er anbrudt kan anvendes i 28 dager.
He used you.
Han utnyttet deg.

Results: 13551, Time: 0.0971

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More