Translation of "we got" in Norwegian

S Synonyms

Results: 6417, Time: 0.3338

vi har vi fikk vi må vi kom vi ble vi tok vi fant vi kjøpte vi klarer vi får vi hadde får vi vi kommer vi fått vi tar hadde vi vi ha vi klarte vi blir

Examples of We Got in a Sentence

Joey, we got a situation.
Joey, vi har en situasjon.
We got six new subscribers today.
Vi fikk seks nye abonnenter i dag.
We got you, astrid.
Vi har deg, astrid.
Come on, we got to read over him, like the captain said.
Kom igjen, vi må lese over han, som kapteinen sa.
We got a don johnson, elvis and opie taylor.
Vi har en don johnson.. en elvis og opie taylor.
We got the money.
Vi fikk pengene.
And we got to the border and this voice said,
Og vi kom til grensa, og han sa:.
Sir, we got a problem.
Sir, vi har et problem.
I didn't know we got new receptionist.
Jeg visste ikke at vi fikk ny resepsjonist.
We got to help her.
Vi må hjelpe henne.
We got hacked.
Vi ble hacket.
But we got a bigger problem, tommy.
Men vi har et større problem, tommy.
When we got to the dessert, morten said that we're getting married.
Da vi kom til desserten sa morten at vi skulle gifte oss.
I think we got to go after him.
Jeg tro vi må dra etter ham.
I just heard from the board, and we got the apartment!
Jeg hørte fra styret, og vi fikk leiligheten!
We got al capone, frank nitti.
Vi har al capone, frank nitti.
We got to come back tomorrow.
Vi må komme tilbake i morgen.
When we got home, i thought it was all over.
Da vi kom hjem trodde jeg alt var over.
We got him now, maximus.
Vi fikk ham nå, maximus.
We got him.
Du hørte vi tok ham?
But we got pregnant once.
Men vi ble gravide én gang.
You thought we got too close?- yeah.
Tror du vi ble for nære venner?
No, we got her.
Nei, vi fant henne.
John, we got to talk to andy again.
John, vi må snakke med andy igjen.
So we got abraham lincoln and james Dean?
vi har abraham lincoln og james Dean?
Yeah, but we got goff.
Ja, men vi tok goff.
We got 1500'riksdaler' for korpamoen.
Vi fikk 1500 riksdaler for korpamoen.
Maybe they think we got out.
Kanskje de tror vi kom oss ut.
And we got super nervous.
Og vi ble kjempenervøse.
This is what we got from simcon.
Vi fikk dette fra simcon.

Results: 6417, Time: 0.3338

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "we got"


are we gonna
did we come
are we allowed
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More