WE GOT IN NORWEGIAN

How to say we got in Norwegian

S Synonyms

Results: 7239, Time: 0.2138

vi har (3826) vi fikk (765) vi må (595) vi kom (359) vi ble (202)

Examples of using We Got in a sentence and their translations

And... we got people here from spain and italy and.
Og vi har folk her fra spania og italia og.
We got a red flag.
Vi har et rødt flagg.
We got to meet harry the hippo.
Vi fikk treffe flodhesten harry.
They said we got to be there by two.
De sa vi må være der før klokka to.

I did not know we got new receptionist.
Jeg visste ikke at vi fikk ny resepsjonist.
We got a don johnson, elvis and opie taylor.
Vi har en don johnson.. en elvis og opie taylor.
I do not know how we got there, but.
Jeg vet ikke hvordan vi kom dit, men.
Jerry, we got a call from mactown.
Jerry, vi fikk anrop fra mactown.
And we got to let foley know.
Og vi må la foley få vite.
So we got abraham lincoln and james dean?
vi har abraham lincoln og james dean?
So we got infected.
vi ble infisert.
Hey, sheriff, we got a call from ken galloway.
Hei, sheriff, vi fikk et tips fra ken galloway.
Since we got back from 1937, what has changed for you?
Siden vi kom tilbake fra 1937, hva har endret seg for deg?
We do what we got to do.
Vi gjør hva vi må gjøre.
Sir, we got an intrud...!
Sir, vi har en inntr...!
I thought we got money for this.
Jeg trodde vi fikk penger for dette.
We got a rope, but the government will not let us hang you.
Vi har reip, men regjeringen lar oss ikke henge deg.
But we got to be careful.
Ok, men vi må være forsiktige.
It 's because we got married.
Det er fordi vi ble gift.
Yeah, but we got goff.
Ja, men vi tok goff.
But we got out and we fought and we got it back.
Men vi kom oss ut vi kjempet, og fikk det tilbake.
Because we got really.
Fordi vi ble virkelig.
I do not really know how we got here, raymond.
Jeg vet ikke hvordan vi kom hit, raymond.
We got a bad guy.
Vi tok en skurk.
We got two brain surgeons, a proctologist and three nurses from bellevue.
Vi har to hjernekirurger, en proktolog og tre sykepleiere fra bellevue.
I think we got to let you go.
Jeg tror vi må la deg gå.
No, we got her.
Nei, vi fant henne.
We got these 12 hours ago.
Vi fikk disse for 12 timer siden.
Agent burke, we got wilkes.
Agent burke, vi har wilkes.
And we got to go now.
Og vi må dra nå.

Results: 7239, Time: 0.2138

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More