WHERE YOU IN NORWEGIAN

Translation of Where you in Norwegian

Results: 3917, Time: 0.1392

hvor du der du her du dit du der dere der man når du dit dere her dere hva du

Examples of using Where you in a sentence and their translations

You know where you are?
Vet du hvor du er?
I know where you live, chester.
Jeg vet hvor du bor, chester.
Where you was with mallory.
Der du var med mallory.
So this is where you are hiding!
Så det er her du gjemmer deg, nilsson!
You remember where you are?
Husker du hvor du er?
It 's where you belong, vivien thomas.
Det er der du hører hjemme, vivien thomas.
But this is where you were when the e-mail came through?
Men det er her du var da e-posten kom?
You are now exactly where you were three years ago.
Nå er du akkurat der du var for tre år siden.
You do not know where you are.
Du vet ikke hvor du er.
I will send you where you belong.
Jeg vil sende deg dit du hører hjemme.
Go back where you came from!
Gå tilbake dit du kom fra!
RAWLINS: stay where you are, blue-bellies.
Bli der dere er, blåmager.
I have been where you have been, brother.
Jeg har vært hvor du har vært, bror.
Clubber, go back where you came from!
Clubber, dra tilbake der du kommer fra!
So, this is where you grew up.
Så det var her du vokste opp.
I know where you can find jim vance.
Jeg vet hvor du kan finne jim vance.
Go back where you came from!
Dra tilbake dit du kom fra!
I think you should stay where you are, sophie.
Jeg tror du bør bli der du er, sophie.
Just stay where you are, OK?
Bare bli der dere er?
So this is where you are?
Så det er her du er?
Lots of things happen where you can only stand by and watch.
Det hender ofte ting der man bare kan sta og se pa.
I do not know where you are, sir.
Jeg vet ikke hvor du er, sir.
Stop where you are or we will open fire.
Stans der dere er, eller vi åpner ild.
This is where you and you begin.
Det er her du og du begynner.
You will march where you are commanded!
Du vil gå, når du får en ordre!
Gold is where you find it in the creeks or rivers!
Gull er der man finner det i bekk og elv!
I have been where you are.
Jeg har vært der du er.
Why go back to where you started?
Hvorfor ga tilbake dit du startet?
You are using an ax where you should be using a scalpel.
Du bruker øks når du bør bruke skalpell.
Stay where you are, boys!
Bli der dere er, gutter!

Results: 3917, Time: 0.1392

Word by word translation


where
- hvor der –Hvor – Hvor
you
- dere –Dere – Dere

S Synonyms of "where you"


whenever you
while you
if you
after you
as you
time you
anytime you
how you
there you
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More