WHICH ARE NOT IN NORWEGIAN

How to say "which are not" in Norwegian

S Synonyms

Results: 73, Time: 0.7399

som ikke er

Examples of Which Are Not in a Sentence

Now i am supposed to be many things which are not complimentary.
Jeg går for å være mange ting som ikke er særlig flatterende.
Which are not fun.
Det er ingen glede.
All right? i got uptown problems, which are not problems at all.
Jeg har andre problemer, som ikke er problemer i det hele tatt.
Blaming his actions on our problems, which are not serious, does not help him.
Å klandre sine handlinger på våre problemer, som ikke er alvorlige, hjelper ham ikke.
You will also need to obtain these items from your pharmacist, which are not included in the rilonacept regeneron dose pack:.
Du vil også trenge følgende utstyr, som ikke er inkludert i rilonacept Regeneron-dosepakningen:.
Therefore jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book;
Også mange andre tegn gjorde jesus for sine disiplers øine, tegn som ikke er skrevet i denne bok;
And many other signs truly did jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book:.
Også mange andre tegn gjorde jesus for sine disiplers øine, tegn som ikke er skrevet i denne bok;
In some experimental cancers and/or using high-dose, toremifene displays anti-tumour effects which are not estrogen-dependent.
Under eksperimentelle forhold ved noen krefttilfeller, og/eller ved høye doser viser toremifen antitumoreffekter som ikke er betinget av østrogen.
Increase in gout symptoms localized swelling due to retention of fluids in tissues(oedema) other side effects which are not mentioned above are listed below.
Økning i symptomer på urinsyregikt lokal hevelse på grunn av opphopning av væske i vev(ødem) andre bivirkninger som ikke er nevnt over er listet under.
Schizophrenia, a disease with symptoms such as hearing, seeing or sensing things which are not there, mistaken beliefs, unusual suspiciousness, and becoming withdrawn.
Schizofreni som er en sykdom med symptomer som at man hører, ser eller føler ting som ikke er der, vrangforestillinger, uvanlig mistenksomhet og tilbaketrukkenhet.
My private thoughts aside, I'm not at liberty to urge upon congress... policies which are not supported by the party for whom i am a spokesperson.
Uansett hva jeg selv synes, kan jeg ikke pålegge kongressen... en politikk som ikke støttes av det partiet jeg er talsmann for.
Mister chairman, with the best will in the world... this hearing cannot pursue avenues which are not remain to this claim.
Selv ikke med den beste vilje kan vi ta opp ting som ikke hører til søknaden.
Igg1 molecules such as belimumab are catabolised by widely distributed proteolytic enzymes, which are not restricted to hepatic tissue and changes in hepatic function
Igg1-molekyler, slik som belimumab, brytes ned av bredt distribuerte proteolytiske enzymer som ikke er begrenset til levervev, og det er lite sannsynlig at
things that are shaken, as of things that have been made, that those things which are not shaken may remain.
omskiftelse av de ting som rystes, fordi de er skapt, så de ting som ikke rystes, skal bli ved.
me, and the head of Lebanon: yet surely i will make thee a wilderness, and cities which are not inhabited.
mig, en libanons topp; men sannelig, jeg vil gjøre dig til en ørken, til byer som ingen bor i.
may be required or additional higher doses may be needed after week 4, which are not covered by this package.
trinnene nedenfor, eller det kan bli behov for flere høye doser etter uke 4, som ikke finnes i denne pakningen.
things which are despised, hath god chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:.
det som er ringeaktet, det utvalgte gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget,
You get the cheapest which is not always the best.
Du får den billigste som ikke er alltid den beste.
Something is going on here which is not an actual arm or leg.
Det foregår noe her som ikke er en virkelig arm eller ben.
A mixture of comedy and drama which is not oily at all.
En blanding av komedie og drama som ikke er slesk i det hele tatt.
Anything which is not carefully removed before then will be lost forever.
Alt som ikke er fjernet da, vil gå tapt for alltid.
Coordinate expression contains character'%s' which is not allowed.
Koordinatuttrykk inneholder tegn«%s» som ikke er tillatt.
Its primary metabolite is GS-563117, which is not pharmacologically active.
Den primære metabolitten er GS-563117, som ikke er farmakologisk aktiv.
Which is not enough time.
Som ikke er nok tid.
Collect all personal belongings, which is not burnable.
Samle sammen alle personlige eiendeler som ikke er brennbare.
Which is not very sexy from a sales point of view.
Som ikke er et så veldig sexy navn om man skal se på det salgsmessig.
Which isn't on the map.
Som ikke er avmerket.
Curtis haas, which isn't a surprise.
Curtis haas, som ikke er overraskende.
They utter with their mouths a thing which is not in their hearts.
De sa med sine lepper det som ikke var i deres hjerter.
Only what bjorn told me, which was not much.
Bare det bjørn fortalte meg, som ikke var mye.

Results: 73, Time: 0.7399

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "which are not"


that did not
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


which are not

"Which are not" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More