WHICH ARE NOT IN NORWEGIAN

Translation of Which Are Not in Norwegian

Results: 38, Time: 0.0893

som ikke er (23) som ingen (2)

Examples of using Which Are Not in a sentence and their translations

Som ikke er

Now i am supposed to be many things which are not complimentary.
Jeg går for å være mange ting som ikke er særlig flatterende.
All right? i got uptown problems, which are not problems at all.
Jeg har andre problemer, som ikke er problemer i det hele tatt.

Som ingen

me, and the head of lebanon: yet surely i will make thee a wilderness, and cities which are not inhabited.
mig, en libanons topp; men sannelig, jeg vil gjøre dig til en ørken, til byer som ingen bor i.
me, and the head of lebanon: yet surely i will make thee a wilderness, and cities which are not inhabited.
mig, en libanons topp; men sannelig, jeg vil gjøre dig til en ørken, til byer som ingen bor i.

Som ikke

That is the sound of a CD player trying to read files which are not encoded with music.
Det er lyden av en cd-spiller som prøver å lese filer som ikke inneholder musikk.
My private thoughts aside, i am not at liberty to urge upon congress... policies which are not supported by the party for whom i am a spokesperson.
Uansett hva jeg selv synes, kan jeg ikke pålegge kongressen... en politikk som ikke støttes av det partiet jeg er talsmann for.
Other sentence examples
Which are not fun.
Det er ingen glede.
Blaming his actions on our problems, which are not serious, does not help him.
Å klandre sine handlinger på våre problemer, som ikke er alvorlige, hjelper ham ikke.
In some experimental cancers and/ or using high-dose, toremifene displays anti-tumour effects which are not estrogen-dependent.
Under eksperimentelle forhold ved noen krefttilfeller, og/eller ved høye doser viser toremifen antitumoreffekter som ikke er betinget av østrogen.
Increase in gout symptoms localized swelling due to retention of fluids in tissues( oedema) other side effects which are not mentioned above are listed below.
Økning i symptomer på urinsyregikt lokal hevelse på grunn av opphopning av væske i vev( ødem) andre bivirkninger som ikke er nevnt over er listet under.
And many other signs truly did jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book:.
Også mange andre tegn gjorde jesus for sine disiplers øine, tegn som ikke er skrevet i denne bok;
Schizophrenia, a disease with symptoms such as hearing, seeing or sensing things which are not there, mistaken beliefs, unusual suspiciousness, and becoming withdrawn.
Schizofreni som er en sykdom med symptomer som at man hører, ser eller føler ting som ikke er der, vrangforestillinger, uvanlig mistenksomhet og tilbaketrukkenhet.
In some experimental cancers and/ or using high-dose, toremifene displays anti-tumour effects which are not estrogen-dependent.
Under eksperimentelle forhold ved noen krefttilfeller, og/eller ved høye doser viser toremifen antitumoreffekter som ikke er betinget av østrogen.
Increase in gout symptoms localized swelling due to retention of fluids in tissues( oedema) other side effects which are not mentioned above are listed below.
Økning i symptomer på urinsyregikt lokal hevelse på grunn av opphopning av væske i vev( ødem) andre bivirkninger som ikke er nevnt over er listet under.
Schizophrenia, a disease with symptoms such as hearing, seeing or sensing things which are not there, mistaken beliefs, unusual suspiciousness, and becoming withdrawn.
Schizofreni som er en sykdom med symptomer som at man hører, ser eller føler ting som ikke er der, vrangforestillinger, uvanlig mistenksomhet og tilbaketrukkenhet.
And many other signs truly did jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book:.
Også mange andre tegn gjorde jesus for sine disiplers øine, tegn som ikke er skrevet i denne bok;
I know you find great enjoyment in professing opinions which are not your own.
Jeg vet de har glede av å ytre meninger som ikke er deres egne.
Mister chairman, with the best will in the world... this hearing can not pursue avenues which are not remain to this claim.
Selv ikke med den beste vilje kan vi ta opp ting som ikke hører til søknaden.
Igg1 molecules such as belimumab are catabolised by widely distributed proteolytic enzymes, which are not restricted to hepatic tissue and changes in hepatic function
Igg1-molekyler, slik som belimumab, brytes ned av bredt distribuerte proteolytiske enzymer som ikke er begrenset til levervev, og det er lite sannsynlig at
Igg1 molecules such as belimumab are catabolised by widely distributed proteolytic enzymes, which are not restricted to hepatic tissue and changes in hepatic function
Igg1-molekyler, slik som belimumab, brytes ned av bredt distribuerte proteolytiske enzymer som ikke er begrenset til levervev, og det er lite sannsynlig at
with symptoms such as hearing, seeing or sensing things which are not there, suspiciousness, mistaken beliefs, incoherent speech and behaviour and emotional flatness.
med symptomer som å høre, se eller føle ting som ikke er der, mistenksomhet, feilaktige formeninger, usammenhengende tale og atferd og følelsesmessig avflatning.
deserted him because that incident could be the very root of his pretty intense abandonment issues... which are not unchallenging.
den hendelsen kan være selve roten til at han tar det så tungt å bli etterlatt. som ikke er u-utfordrende.
with symptoms such as hearing, seeing or sensing things which are not there, suspiciousness, mistaken beliefs, incoherent speech and behaviour and emotional flatness.
med symptomer som å høre, se eller føle ting som ikke er der, mistenksomhet, feilaktige formeninger, usammenhengende tale og atferd og følelsesmessig avflatning.
god in their knowledge, god gave them up to a reprobate mind, to do those things which are not fitting;
eie gud i kunnskap, så overgav gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige:.
Active substances which are not considered strong inhibitors of both CYP3A4 and p-gp,( e.g., diltiazem, naproxen, amiodarone, verapamil, quinidine) are
Aktive substanser som ikke anses som sterke hemmere av både CYP3A4 og p-gp,( f.eks. diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin)
Active substances which are not considered strong inhibitors of both CYP3A4 and p-gp,( e.g., diltiazem, naproxen, amiodarone, verapamil, quinidine) are
Aktive substanser som ikke anses som sterke hemmere av både CYP3A4 og p-gp,( f.eks. diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin)
may be required or additional higher doses may be needed after week 4, which are not covered by this package.
nedenfor, eller det kan bli behov for flere høye doser etter uke 4, som ikke finnes i denne pakningen.
things that are shaken, as of things that have been made, that those things which are not shaken may remain.
omskiftelse av de ting som rystes, fordi de er skapt, så de ting som ikke rystes, skal bli ved.
may be required or additional higher doses may be needed after week 4, which are not covered by this package.
nedenfor, eller det kan bli behov for flere høye doser etter uke 4, som ikke finnes i denne pakningen.
things which are despised, hath god chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:.
det som er ringeaktet, det utvalgte gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget,

Results: 38, Time: 0.0893

Word by word translation


which
- som hvilken hvem og det hva
are
- er har skal blir det
not
- ikke lkke aldri –Ikke – Ikke
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More