IS INCLUDED IN IN POLISH

Translation of Is included in in Polish

Results: 279, Time: 0.1255

jest zawarty w został uwzględniony w znajduje się w jest ujęty w jest uwzględniona w zostanie włączona jest włączona została zawarta w został ujęty w zawarto w została zamieszczona w jest zamieszczona w jest wliczone w jest ujmowana w

Examples of using Is included in in a sentence and their translations

The list of the relevant countries is included in the proposed legal act.
Wykaz odnośnych państw jest zawarty w projekcie aktu prawnego.
The proposal is included in the Commission Rolling Programme of simplification.
Wniosek został uwzględniony w długofalowym programie Komisji na rzecz uproszczenia.
The project is included in the Commission's rolling programme of simplification.
Projekt został uwzględniony w długofalowym programie Komisji na rzecz uproszczenia.
The revised establishment plan is included in the budgetary annex.
Zmieniony plan zatrudnienia znajduje się w załączniku budżetowym.
The same recommendation is included in the Preamble to the recently-adopted Solvency II Framework Directive4.
Takie samo zalecenie znajduje się w preambule niedawno przyjętej ramowej dyrektywy Wypłacalność II4.
This proposal is included in the Work Programme of the Commission for 2005.
Niniejszy wniosek jest ujęty w programie prac Komisji na 2005 r.
A small portion of Dunwoody is included in Gwinnett County.
Mała część East Dundee znajduje się w hrabstwie Cook.
Antadze's biography is included in Who is Who in Georgia 2009.
Notka biograficzna Kazimierza Schillinga została zamieszczona w leksykonie„Who is who w Polsce” 2004.
The programme is included in the Annexes.
Program jest ujęty w załącznikach.
Much of the range is included in Wrangell-Saint Elias National Park and Preserve.
Większa jego część znajduje się w granicach Parku Narodowego Wrangla-Świętego Eliasza.
Instruction on self-administration by subcutaneous injection is included in the Package Leaflet.
Instrukcja dotycząca samodzielnego podawania leku we wstrzyknięciach podskórnych jest zamieszczona w Ulotce dla Pacjenta.
But the finish is included in the cost of the wash.
Ale wykończenie jest wliczone w cenę mycia.
A more detailed action plan for the present phase is included in the Annex.
Bardziej szczegółowy plan działania dotyczący obecnej fazy znajduje się w załączniku.
Training is included in the quote.
Szkolenie jest wliczone w koszta.
A table with an overview of the national transposition measures is included in the Annex.
Tabela zawierająca przegląd krajowych środków transpozycji znajduje się w Załączniku.
The content of the discussion is included in the appendix to these minutes Appendix II.
Treść tej debaty została ujęta w załączniku do niniejszego protokołu Załącznik II.
A revised summary of the application is included in Annex II.
Skorygowane podsumowanie wniosku zawarte jest w załączniku II.
The latter is included in the proposal.
Mechanizm taki został uwzględniony we wniosku.
This tariff quota is included in list 6 of Annex IV to the TDC Agreement.
Ten kontyngent taryfowy zawarty jest w wykazie 6 załącznika IV do Umowy TDC.
Relevant data is included in the Summary of Product Characteristics of the labelled medicinal products.
Odpowiednie dane znajdują się w charakterystykach produktu leczniczego znakowanych produktów leczniczych.
Guidance for preventive action is included in the country-specific recommendations.
Wytyczne dotyczące działań zapobiegawczych są zawarte w zaleceniach dla poszczególnych krajów.
His biography is included in the Liangshu.
Jego biografia zawarta jest w Liangshu.
I like how all the food and drink is included In the price of the ticket.
Ja lubię, jak jedzenie i napoje są wliczone w cenę biletu.
The trip's only four hours, and lunch is included in the price.
Wycieczka trwa zaledwie 4 godziny, a obiad jest wliczony w cenę.
As mentioned above, a detailed evaluation is included in Annex 2.
Jak wspomniano wyżej, szczegółowa ocena zawarta jest w załączniku 2.
The population is included in the civil parish of Great Barton.
Osada wchodzi w skład sołectwa Bartel Wielki.
For very young children traffic is included in their plays.
Najmłodsi mają to włączone w swoje zabawy.
Rapana venosa is included in Russia's Red Book as threatened with extinction.
Gatunek Cuora trifasciata został umieszczony w Czerwonej Księdze IUCN jako gatunek zagrożony wyginięciem.
Since 2017 the event is included in the UCI World Tour.
Począwszy od 2017 impreza została włączona do cyklu UCI World Tour.
The poem is included in the Anglo-Saxon Poetic Records.
Przekład został włączony do antologii Poeci angielscy.

Results: 279, Time: 0.1255

See also


is included in recital
jest uwzględniona w motywie zawarto w motywie
is included in article
zawarte jest w art został zawarty w art jest zawarta w art
is included in this regulation
jest objęta niniejszym rozporządzeniem w niniejszym rozporządzeniu , obejmuje jest włączona do niniejszego rozporządzenia została zawarta w niniejszym rozporządzeniu
is included in each vial
każda fiolka zawiera w każdej fiolce znajduje się
is included in the directive
zostało uwzględnione w dyrektywie dyrektywa uwzględnia są objęte dyrektywą
is included in many agreements
jest uwzględnione w wielu porozumieniach zostało uwzględnione w wielu porozumieniach
is included in a single
są ujęte w jednym zostanie objęty jednolitą
is included in each pack
dołączonej do każdego opakowania jest dołączona do każdego opakowania
is included in our proposal
zawiera nasz wniosek
is included in the charter
jest zawarte w karcie
is included in the proposed
jest zawarta w projekcie
is included in the cost
jest wliczone w cenę jest uwzględniana w kosztach
is included in the trusted list
jest umieszczony na zaufanej liście
is included in this decision for the entire
jest objęta niniejszą decyzją przez cały jest zawarta w niniejszej decyzji na cały
the text of which is included in annex
którego tekst jest zawarty w załączniku której treść przedstawiono w aneksie której tekst przedstawiono w aneksie
before an active substance is included in annex i in
zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika
is included in the commission's work and legislative programme
jest zawarty w programie działalności legislacyjnej i prac komisji został ujęty w programie działalności legislacyjnej i prac komisji
is included in both
jest ujęty w obydwu

Word by word translation


is
- jest to czy
included
- zawarte uwzględnione obejmowały włączone ujęte

S Synonyms of "is included in"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More