IS INCLUDED IN IN POLISH

Translation of Is included in in Polish

Results: 1034, Time: 0.4645

jest wliczone w jest zawarty w znajduje się w jest uwzględniona w został uwzględniony w jest ujęty w uwzględniono w jest włączone w została ujęta w w skład jest dołączona do została zawarta w jest zamieszczona w została zamieszczona w zawarto był ujmowany we

Examples of using Is included in in a sentence and their translations

This fix is included in MPlayer 1.0pre4.
Łata ta jest uwzględniona w MPlayer 1.0pre4.
Q: What is included in the Acronis Backup Advanced for Server Subscription?
P: Czy usługa maintenance jest uwzględniona w nowej licencji?
The programme is included in the Annexes.
Program jest ujęty w załącznikach.
The wifi is included in the rental.
Wifi jest włączone w najem.
This fix is included in xine-lib 1-rc4.
Łata ta jest uwzględniona w 1-rc4.
The content of the discussion is included in the appendix to these minutes Appendix II.
Treść tej debaty została ujęta w załączniku do niniejszego protokołu Załącznik II.
The wifi is included in the housing.
Wifi jest włączone w oprawie.
The wifi is included in the rental price.
Wifi jest włączone w cenę wynajmu.
TV channel"NTV" is included in the first digital terrestrial multiplex.
Kanał telewizyjny NTV" wchodzi w skład pierwszego cyfrowego multipleksu naziemnej.
This institution is included in a new section, Art.
Opisywana instytucja została ujęta w nowej jednostce redakcyjnej"art.
Bluetooth audio support is included in gnome-bluetooth and pulseaudio as a technology preview.
Obsługa dźwięku Bluetooth jest dołączona do gnome-bluetooth i PulseAudio jako wersja testowa.
What is included in Veeam Availability for Nutanix AHV?
Co wchodzi w skład rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV?
For this reason, it is recommended and is included in course.
Z tego powodu jest to zalecane i jest włączone w trakcie.
A list of centers is included in the application.
Lista centrów badawczych jest dołączona do aplikacji.
What is included in the Dropshipping Shop Package?
Co wchodzi w skład pakietu sklepu Dropshipping?
Instruction on self-administration by subcutaneous injection is included in the Package Leaflet.
Instrukcja dotycząca samodzielnego podawania leku we wstrzyknięciach podskórnych jest zamieszczona w Ulotce dla Pacjenta.
QuickLook plugin, which is included in the app, is updated.
Wtyczka QuickLook, która jest dołączona do aplikacji, jest aktualizowana.
Antadze's biography is included in Who is Who in Georgia 2009.
Notka biograficzna Kazimierza Schillinga została zamieszczona w leksykonie„Who is who w Polsce” 2004.
The cost is included in the proposed envelope of the new programme.
Ich koszt zawarto we wnioskowanym budżecie dla nowego programu.
A copy of the transcripts is included in the witness statement.
Kopia jest dołączona do zeznania świadka.
A copy of the transcript is included in the witness statement. Luella Shakespeare.
Kopia jest dołączona do zeznania świadka. Luella Shakespeare.
A revised summary of the application is included in Annex II.
Skorygowane podsumowanie wniosku zawarte jest w załączniku II.
The detailed evaluation of the options is included in the Impact Assessment accompanying this proposal.
Szczegółowa ocena tych opcji zawarta jest w ocenie skutków załączonej do niniejszego wniosku.
The latter is included in the proposal.
Mechanizm taki został uwzględniony we wniosku.
This tariff quota is included in list 6 of Annex IV to the TDC Agreement.
Ten kontyngent taryfowy zawarty jest w wykazie 6 załącznika IV do Umowy TDC.
Guidance for preventive action is included in the country-specific recommendations.
Wytyczne dotyczące działań zapobiegawczych są zawarte w zaleceniach dla poszczególnych krajów.
The expiration date is included in the name of the Futures, for example Oil-19Jul13.
Data zakończenia zawarta jest w nazwie kontraktu, np. Oil-19Jul13.
Access to the sauna is included in the price for each of our guests.
Wstęp do sauny zawarty jest w cenie noclegu dla każdego z naszych Gości.
SHEET and linen is included in all prices.
KARTA i pościel wliczone są w ceny.
The AeroBus service is included in the City Pass membership.
Przejazd autobusem zawarty jest w abonamencie City Pass.

Results: 1034, Time: 0.4645

See also


is not included in
nie jest wliczony w
is also included in
jest również zawarte w
is included in recital
jest uwzględniona w motywie zawarto w motywie
is included in article
jest zawarta w art został zawarty w art zawarte jest w art
is included in the directive
są objęte dyrektywą dyrektywa zawiera dyrektywa uwzględnia zostało uwzględnione w dyrektywie
is included in each pack
dołączonej do każdego opakowania jest dołączona do każdego opakowania
is included in the cost
jest wliczone w koszt
is included in many agreements
jest uwzględnione w wielu porozumieniach zostało uwzględnione w wielu porozumieniach
is included in our proposal
także zawiera nasz wniosek
is already included
jest już zawarta
clause is included
zawiera klauzulę
is often included
są często umieszczane często w zestawie jest często dołączany jest często zawarta często obejmuje
is partially included
są częściowo włączone została częściowo uwzględniona
is officially included
jest oficjalnie objęta jest oficjalnie wpisana

Word by word translation


is
- jest to czy
included
- zawarte wliczone obejmowały włączone uwzględnione
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More