SHALL MEAN ANY IN POLISH

Translation of Shall mean any in Polish

Results: 283, Time: 0.1152

Examples of using Shall mean any in a sentence and their translations

shall mean any person conducting audits at national level;">Auditor" shall mean any person conducting audits at national level;
oznacza każdą osobę prowadzącą audyty na poziomie krajowym;">Audytor" oznacza każdą osobę prowadzącą audyty na poziomie krajowym;
shall mean any person who holds the nationality of Albania;">National of Albania" shall mean any person who holds the nationality of Albania;
oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo Albanii;">Obywatel Albanii" oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo Albanii;
Third country' shall mean any country which is not a Member State.
oznacza państwo, które nie jest Państwem Członkowskim.">Państwo trzecie" oznacza państwo, które nie jest Państwem Członkowskim.
Child' shall mean any person below the age of 18 years;
Dziecko” oznacza każdą osobę w wieku poniżej 18 lat;
shall mean any therapeutic product derived from human blood or plasma;">Blood product" shall mean any therapeutic product derived from human blood or plasma;
oznacza produkt leczniczy pochodzący z ludzkiej krwi lub osocza;">Produkt krwiopochodny" oznacza produkt leczniczy pochodzący z ludzkiej krwi lub osocza;
The'accompanying document' shall mean any document which is normally used for trade purposes.
oznacza każdy dokument normalnie stosowany w celach handlowych.">Dokument towarzyszący" oznacza każdy dokument normalnie stosowany w celach handlowych.
Processing aid' shall mean any substance which.
Substancja pomocnicza” oznacza każdą substancję, która.
shall mean any animal of the ovine or caprine species;">Animal" shall mean any animal of the ovine or caprine species;
oznacza każde zwierzę z gatunku owiec lub kóz;">Zwierzę" oznacza każde zwierzę z gatunku owiec lub kóz;
shall mean any of the sectors of products listed in Annex III;">Sector" shall mean any of the sectors of products listed in Annex III;
oznacza każdy z sektorów produktów wymienionych w załączniku III;">Sektor" oznacza każdy z sektorów produktów wymienionych w załączniku III;
shall mean any natural or legal person.">Person" shall mean any natural or legal person.
oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną.">Osoba" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną.
Third State: shall mean any State other than the Contracting Parties;
oznacza każde państwo, inne niż Umawiające się Strony;">Państwo trzecie": oznacza każde państwo, inne niż Umawiające się Strony;
Rest period shall mean any period which is not working time;
oznacza każdy okres, który nie jest czasem pracy;">Czas przerw w pracy" oznacza każdy okres, który nie jest czasem pracy;
Financial asset shall mean any asset that is:( i) cash;
Aktywa finansowe oznaczają każde aktywa, które są: i środkami pieniężnymi;
Related entity' shall mean any natural or legal person who.
oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną która.">Jednostka spokrewniona" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną która.
shall mean any work performed during night time.">Night work" shall mean any work performed during night time.
oznacza każdą pracę wykonywaną w porze nocnej.">Praca w porze nocnej" oznacza każdą pracę wykonywaną w porze nocnej.
Preparedness” shall mean any action taken in advance to ensure effective rapid response.
Gotowość” oznacza wszelkie działania podejmowane wcześniej w celu umożliwienia skutecznego szybkiego reagowania.
Type B operation shall mean any operation other than a Type A operation;
oznaczają wszelkie działania inne niż działania typu A;">Działania typu B" oznaczają wszelkie działania inne niż działania typu A;
shall mean any of the operations provided for in Annex II, B;">Recovery" shall mean any of the operations provided for in Annex II, B;
oznacza wszelkie działania przewidziane w załączniku II B;">Odzyskiwanie" oznacza wszelkie działania przewidziane w załączniku II B;
Rest period' shall mean any period which is not working time.
oznacza jakikolwiek okres czasu, który nie jest czasem pracy.">Czas przerw w pracy" oznacza jakikolwiek okres czasu, który nie jest czasem pracy.
Vapours' shall mean any gaseous compound which evaporates from petrol;
oznaczają wszelkie związki gazowe, parujące z paliw;">Opary" oznaczają wszelkie związki gazowe, parujące z paliw;
Consumer goods: shall mean any tangible movable item, with the exception of.
Towary konsumpcyjne: oznaczają wszelkie materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem.
Sale' shall mean any form of sale.
oznacza wszelki rodzaj sprzedaży.">Sprzedaż" oznacza wszelki rodzaj sprzedaży.
Vehicle' shall mean any motor vehicle and its trailer as defined in.
oznacza wszelkie pojady silnikowe i ich przyczepy zgodnie z definicją podaną w.">Pojazd" oznacza wszelkie pojady silnikowe i ich przyczepy zgodnie z definicją podaną w.
Consumer goods: shall mean any tangible movable item, with the exception of.
Towary konsumpcyjne oznaczają wszystkie materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem.
shall mean any country which is not a Member State;">Third country" shall mean any country which is not a Member State;
oznacza jakikolwiek kraj niebędący Państwem Członkowskim;">Państwo trzecie" oznacza jakikolwiek kraj niebędący Państwem Członkowskim;
shall mean any animal of the Suidae family, including feral pigs;">Pig" shall mean any animal of the Suidae family, including feral pigs;
oznacza wszystkie zwierzęta z rodziny Suidae, włącznie z dzikami;">Świnia" oznacza wszystkie zwierzęta z rodziny Suidae, włącznie z dzikami;
Infected poultry shall mean any poultry.
oznacza wszelki drób.">Drób zakażony" oznacza wszelki drób.
shall mean any person having parental responsibility over a child;">The term"holder of parental responsibility" shall mean any person having parental responsibility over a child;
oznacza każdą osobę posiadającą odpowiedzialność rodzicielską za dziecko;">Określenie"osoba posiadająca odpowiedzialność rodzicielską" oznacza każdą osobę posiadającą odpowiedzialność rodzicielską za dziecko;
shall mean any person who holds the citizenship of Sri Lanka;">National of Sri Lanka" shall mean any person who holds the citizenship of Sri Lanka;
oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo Sri Lanki;">Obywatel Sri Lanki" oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo Sri Lanki;
shall mean any body designated by the competent authorities of the Member States to hold examinations;">Examination body" shall mean any body designated by the competent authorities of the Member States to hold examinations;
oznacza organ przeprowadzający egzaminy wyznaczony przez właściwe władze Państw Członkowskich;">Komisja egzaminacyjna" oznacza organ przeprowadzający egzaminy wyznaczony przez właściwe władze Państw Członkowskich;

Results: 283, Time: 0.1152

See also


shall mean any person
oznacza każdą osobę
shall mean any operation
oznaczają wszelkie działania
shall mean any measure
oznacza każdy środek
shall mean any period
oznacza każdy okres oznacza jakikolwiek okres czasu
shall mean any undertaking
oznacza każde przedsiębiorstwo
shall mean any container
oznacza jakikolwiek kontener oznaczają wszystkie zbiorniki
shall mean any equipment
oznacza wszelkie wyposażenie oznaczają każdy sprzęt
shall mean statistics
oznaczają statystyki
shall mean equipment
oznacza urządzenie oznacza wyposażenie oznaczają wyposażenie
shall mean national
oznaczają krajowe należy rozumieć krajowe
shall mean substances
oznaczają substancje
shall mean securities
oznaczają papiery wartościowe

Word by word translation


shall
- powinny mam dokonuje będzie podejmuje
mean
- znaczy oznacza chodzi średnia na myśli
any
- jakieś żadnych wszelkie każdy

S Synonyms of "shall mean any"


"Shall mean any" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More