SHALL MEAN ANY IN POLISH

Translation of Shall mean any in Polish

Results: 364, Time: 0.2445

Examples of using Shall mean any in a sentence and their translations

Recovery" shall mean any of the operations provided for in Annex II, B;
Odzyskiwanie" oznacza wszelkie działania przewidziane w załączniku II B;
Rest period' shall mean any period which is not working time.
Czas przerw w pracy" oznacza jakikolwiek okres czasu, który nie jest czasem pracy.
Third country' shall mean any country which is not a Member State.
Państwo trzecie" oznacza państwo, które nie jest Państwem Członkowskim.
Third country" shall mean any country which is not a Member State;
Państwo trzecie" oznacza jakikolwiek kraj niebędący Państwem Członkowskim;
Consumer goods: shall mean any tangible movable item, with the exception of.
Towary konsumpcyjne oznaczają wszystkie materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem.
Blood product" shall mean any therapeutic product derived from human blood or plasma;
Produkt krwiopochodny" oznacza produkt leczniczy pochodzący z ludzkiej krwi lub osocza;
Vapours' shall mean any gaseous compound which evaporates from petrol;
Opary" oznaczają wszelkie związki gazowe, parujące z paliw;
Sale' shall mean any form of sale.
Sprzedaż" oznacza wszelki rodzaj sprzedaży.
Pig" shall mean any animal of the Suidae family, including feral pigs;
Świnia" oznacza wszystkie zwierzęta z rodziny Suidae, włącznie z dzikami;
Infected poultry shall mean any poultry.
Drób zakażony" oznacza wszelki drób.
Financial asset shall mean any asset that is:( i) cash;
Aktywa finansowe oznaczają każde aktywa, które są: i środkami pieniężnymi;
Related entity' shall mean any natural or legal person who.
Jednostka spokrewniona" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną która.
Night work" shall mean any work performed during night time.
Praca w porze nocnej" oznacza każdą pracę wykonywaną w porze nocnej.
Operation in breach of customs legislation" shall mean any violation or attempted violation of the customs legislation;
Działanie naruszające z ustawodawstwo celne" oznacza wszelkie naruszenie lub usiłowanie naruszenia przepisów ustawodawstwa celnego;
Air navigation service provider' shall mean any air navigation service provider within the meaning of Article 2(5)
Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej” oznacza wszelkie instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej w rozumieniu art.
Third State" shall mean any State other than a State as defined in paragraph 3.
Państwo trzecie" oznacza jakiekolwiek inne państwo niż państwo określone w ust. 3.
Aid" shall mean any measure fulfilling all the criteria laid down in Article 87(1) of the Treaty;
Pomoc" oznacza jakiekolwiek środki spełniające wszystkie kryteria określone w art. 87 ust. 1 Traktatu;
NCB business day" shall mean any day on which a particular participating NCB is open for
Dzień roboczy KBC" oznacza dowolny dzień, w którym dany uczestniczący KBC jest otwarty dla potrzeb
Conditional access shall mean any technical measure and/or arrangement whereby access to the protected
Warunkowy dostęp oznacza wszelkie środki i/lub urządzenia techniczne, przy pomocy których
Illicit device shall mean any equipment or software designed or adapted to give access to
Urządzenie nielegalne oznacza wszelkie wyposażenie lub oprogramowanie zaprojektowane lub przystosowane do udostępniania usług chronionych
A'toy' shall mean any product or material designed or clearly intended for use in
Zabawka" oznacza dowolny produkt lub materiał zaprojektowany lub wyraźnie przewidziany do używania podczas
Immovable property' shall mean any building or part of a building for use as accommodation
Nieruchomość" oznacza jakikolwiek budynek lub część budynku do użytku mieszkalnego, do którego odnosi
Putting into circulation" shall mean any post-harvest handing over, whether or not for a consideration, of
Wprowadzenie do obrotu oznacza jakiekolwiek przekazywanie po zbiorze, za wynagrodzeniem lub bez, produktów określonych w art. 1.";
Terminal" shall mean any fixed, floating or mobile facility equipped and used for the
Terminal" oznacza wszelkie stałe, pływające lub ruchome urządzenie, zainstalowane i używane do załadunku
For the purposes of this Chapter,"controlled undertaking" shall mean any undertaking in which a natural person or legal entity.
Do celów niniejszego rozdziału"przedsiębiorstwo kontrolowane" oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo, w którym osoba fizyczna lub prawna.
Special container' shall mean any container fitted with specially designed apparatus for refrigeration systems,
Kontener specjalny” oznacza jakikolwiek kontener wyposażony w specjalne urządzenia, zaprojektowane dla układów chłodniczych,
Audit" shall mean any procedure or process used for compliance monitoring undertaken at national level.
Audyt" oznacza jakąkolwiek procedurę lub proces stosowane na poziomie krajowym do kontrolowania zgodności.
For the purposes of this Decision“product” shall mean any substance, preparation or transformed product.
Dla celów niniejszej decyzji„produkt” oznacza dowolny materiał, substancję lub produkt przetworzony.
Damages shall mean any incidental, direct, indirect, special, consequential, or punitive damages or loss
Odszkodowania Oznacza jakiekolwiek przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wynikowe lub karne szkody lub straty o jakimkolwiek charakterze.
Withdrawal” shall mean any measure aimed at preventing the making available on the market
Wycofanie” oznacza jakikolwiek środek, którego celem jest zapobieżenie udostępnienia na rynku produktu w danym łańcuchu dostaw.

Results: 364, Time: 0.2445

See also


shall mean any person
oznacza każdą osobę
shall mean any operation
oznaczają wszelkie działania
shall mean any measure
oznacza każdy środek każdy środek mający
shall mean any undertaking
oznacza każde przedsiębiorstwo
shall mean any container
oznacza jakikolwiek kontener oznaczają wszystkie zbiorniki
shall mean national
oznaczają krajowe
shall mean statistics
oznaczają statystyki
shall mean equipment
oznacza urządzenie oznaczają wyposażenie oznacza wyposażenie
shall mean substances
oznaczają substancje
shall mean trade
oznacza handel oznacza wymianę handlową
shall mean securities
oznaczają papiery wartościowe
shall mean goods
oznaczają towary oznacza towary

Word by word translation


shall
- powinny mam dokonuje podejmuje podlegają
mean
- znaczy oznaczać chodzi to średnia
any
- jakieś wszelkie każdy

S Synonyms of Shall mean any


Shall mean any in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More