THE COMMISSION SUPPORTS IN POLISH

Translation of The commission supports in Polish

Results: 278, Time: 0.0633

Examples of using The commission supports in a sentence and their translations

The Commission supports the approval of the report on the regional impact of earthquakes.
Komisja popiera przyjęcie sprawozdania w sprawie regionalnego wpływu trzęsień ziemi.
The Commission supports research into suitable methods for so-called de-institutionalisation.
Komisja wspiera badania w zakresie odpowiednich metod w odniesieniu do tzw. deinstytucjonalizacji.
The Commission supports the IGF.
Komisja popiera IGF.
The Commission supports the text as proposed.
Komisja akceptuje proponowany tekst.
The Commission supports this agreement.
Komisja popiera te uzgodnienia.
The Commission supports the leading role of UN OCHA in coordinating the humanitarian aid response.
Komisja wspiera wiodącą rolę, jaka UN OCHA odgrywa w koordynacji pomocy humanitarnej.
The Commission supports these efforts.
Komisja wspiera te wysiłki.
So the Commission supports the proposals and compromise achieved.
Komisja akceptuje zatem zgłoszone propozycje oraz osiągnięty kompromis.
The Commission supports this agreement.
Komisja popiera to porozumienie.
The Commission supports more intensive exchanges between the EHEA and other countries around the world.
Komisja wspiera bardziej intensywną wymianę pomiędzy Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego i resztą świata.
The Commission supports the Council's common position.
Komisja popiera wspólne stanowisko Rady.
For this reason, the Commission supports the common position.
Z tego powodu Komisja popiera wspólne stanowisko.
The Commission supports this idea which will be further discussed with Member States.
Komisja wspiera tę inicjatywę, która zostanie poddana dalszej dyskusji z państwami członkowskimi.
The Commission supports.
Komisja wspiera.
The Commission supports the development of cord blood banks and the use of this technology.
Komisja popiera rozwój banków krwi pępowinowej i stosowanie tej technologii.
The Commission supports a number of prison related activities via different financial programmes25.
Komisja wspiera szereg działań związanych z pozbawieniem wolności za pośrednictwem różnych programów finansowych25.
The Commission supports the Community approach.
Komisja popiera podejście wspólnotowe.
The Commission supports both bodies in this work.
Komisja wspiera pracę obu wspomnianych organów.
The Commission supports reverse qualified majority voting.
Komisja popiera głosowanie odwróconą większością kwalifikowaną.
The Commission supports this change.
Komisja popiera tę zmianę.
The Commission supports full and prompt participation by the candidate countries in the civil protection instruments.
Komisja wspiera pełny i szybki udział krajów kandydujących w instrumentach ochrony ludności.
The Commission supports the creation of a new body with financial and legislative powers.
Komisja wspiera utworzenie nowego organu z uprawnieniami finansowymi i legislacyjnymi.
The Commission supports these changes.
Komisja popiera te zmiany.
The Commission supports the further development of the European Capitals of Sport initiative.
Komisja wspiera dalszy rozwój inicjatywy europejskich stolic sportu.
The Commission supports the common position.
Komisja popiera wspólne stanowisko.
The Commission supports the implementation of the already existing technical solutions for nuclear waste management.
Komisja wspiera wdrażanie już istniejących rozwiązań technicznych w zakresie gospodarowania odpadami jądrowymi.
The Commission supports the common position in its entirety.
Komisja popiera w całości wspólne stanowisko.
The Commission supports these changes in the Common Position and the relevant amendments.
Komisja popiera te zmiany we wspólnym stanowisku oraz odpowiednie poprawki.
The Commission supports their efforts.
Komisja wspiera ich wysiłki.
The Commission supports the Common Position of the Council of 18 July 2006.
Komisja popiera wspólne stanowisko Rady z dnia 18 lipca 2006 r.

Results: 278, Time: 0.0633

See also


the commission supports the development
komisja wspiera rozwój komisja wspiera opracowanie
the commission supports the creation
komisja wspomaga tworzenie komisja popiera utworzenie
supports the actions of the commission
popiera działania komisji
supports the proposal of the commission
popiera wniosek komisji poparcie wniosku komisji
the commission generally supports
komisja ogólnie popiera
the commission supports this agreement
komisja popiera to porozumienie komisja popiera te uzgodnienia
the commission supports these amendments
komisja popiera te zmiany komisja podtrzymuje niniejsze poprawki
the commission supports this amendment
komisja popiera tę poprawkę komisja popiera tę zmianę
supports the commission proposal
popiera wniosek komisji
the commission strongly supports this
komisja zdecydowanie popiera ten
parliament supports the commission
parlament popiera komisję parlament popiera pomysł komisji
the commission communication and supports
komunikat komisji i popiera komunikat komisji oraz poparto komunikat komisji , a także popiera

Word by word translation


commission
- komisja komisji komisję komisją
supports
- popiera wspiera wsparcia obsługuje wspierający

S Synonyms of "the commission supports"


commission welcomes
the commission endorses

"The commission supports" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More