THE COMMISSION SUPPORTS IN POLISH

Translation of The commission supports in Polish

Results: 269, Time: 0.0763

commission supportscommission welcomesthe commission endorses
commission supportsthe commission shall promotecommission encourages

Examples of using The commission supports in a sentence and their translations

The Commission supports durable urban development through good governance and good urban management.
Komisja wspiera trwały rozwój obszarów miejskich poprzez dobre i skuteczne zarządzanie nimi.
The Commission supports candidate countries in drawing up and implementing jointly funded development programmes.
Komisja pomaga krajom kandydującym w sporządzaniu i wdrażaniu wspólnie finansowanych programów rozwojowych.
For the above reason, the Commission supports the Common Position adopted by the Council.
W związku z powyższym Komisja popiera wspólne stanowisko przyjęte przez Radę.
The Commission supports the position of the Council which reflects appropriately the generally
Komisja opowiada się za stanowiskiem Rady, które w odpowiedni sposób odzwierciedla zazwyczaj długie
The Commission supports the upgrading of road infrastructure in Poland but it does
Komisja opowiada się za modernizacją infrastruktury drogowej w Polsce, lecz jednocześnie nie zgadza
In conclusion, the Commission supports, in a spirit of compromise, the position adopted by the
Podsumowując, Komisja popiera, w duchu kompromisu, stanowisko przyjęte przez Radę, z zastrzeżeniem oświadczeń
In conclusion, the Commission supports, in a spirit of compromise, the position adopted by the Council.
Podsumowując, Komisja popiera, w duchu kompromisu, stanowisko przyjęte przez Radę.
In addition, the Commission supports the creation of these policies at national level through its
Ponadto Komisja wspomaga tworzenie tego rodzaju polityk na szczeblu krajowym poprzez swój
In principle the Commission supports exempting less polluting vehicles from these charges but only for
Co do zasady Komisja popiera wyłączenie mniej zanieczyszczających pojazdów z opłat, ale jedynie na określony i ograniczony okres.
The Commission supports the view that the industrial associations have a key role
Komisja podziela opinię, że stowarzyszenia przemysłowe mają do odegrania kluczową rolę pod
Nevertheless, the Commission supports the Presidency's proposal that fingerprints should be taken from children
Komisja popiera tym niemniej wniosek prezydencji, zgodnie z którym odciski palców powinny
To this end, the Commission supports stepping up international dialogue and cooperation in tax matters, notably
W tym celu Komisja wspiera pogłębienie międzynarodowego dialogu oraz współpracy w dziedzinie opodatkowania, zwłaszcza za
The Commission supports the work of the Consular Affairs Group on the strengthening
Komisja popiera pracę Grupy do Spraw Konsularnych w zakresie wzmacniania współpracy konsularnej
Considering the need for consistency of the EU framework applicable to cash, the Commission supports that the threshold applying to natural or
ram mających zastosowanie do środków pieniężnych, Komisja popiera zwiększenie progu mającego zastosowanie do
While responsibility over housing policies is a national competence, the Commission supports Member States both in facing the immediate accommodation challenges related
wchodzi w zakres kompetencji krajowych, a Komisja wspiera państwa członkowskie zarówno w stawianiu czoła nagłym wyzwaniom związanym z
which are addressed in an annexed statement, the Commission supports the compromise reached, which improves the existing situation in particular
które omówiono w załączonym oświadczeniu, Komisja popiera osiągnięty kompromis, który poprawi obecną sytuację,
Within its remit, the Commission supports all efforts aimed at resolution of the relevant issues and
W ramach swoich kompetencji Komisja wspiera wszelkie wysiłki mające na celu rozwiązanie właściwych
proposal has been redrafted but nevertheless the Commission supports this amendment as it clarifies the three
Komisji został przeredagowany, jednak Komisja popiera tę zmianę, ponieważ precyzuje ona trzy
Vice-President of the Commission.- The Commission supports and complements the communication efforts by the European Parliament and
Wiceprzewodnicząca Komisji.- Komisja wspiera i uzupełnia wysiłki komunikacyjne Parlamentu Europejskiego, władz krajowych
of delegation- creating a"sunset clause”, the Commission supports the amendments proposed in Council's position,
tworząc klauzulę wygaśnięcia, natomiast Komisja popiera poprawki zaproponowane w stanowisku Rady, w których przewiduje się automatyczne
The Commission supports the dialogue recently launched between the international financial institutions(IFI), the
Komisja wspiera podjęty ostatnio dialog między międzynarodowymi instytucjami finansowymi(MIF), MOP, ONZ oraz
The Commission supports this key element of the priority project that will make
Komisja popiera ten kluczowy element tego priorytetowego projektu, który umożliwi połączenie sieci
The Commission supports and supplements disaster prevention at national, regional and local levels
Komisja wspiera i uzupełnia systemy zapobiegania klęskom na szczeblu krajowym, regionalnym i
The Commission supports the fight against doping and the important role of the
Komisja wspiera walkę z dopingiem i ważną rolę Światowej Agencji Antydopingowej(WADA), krajowych
In addition, in a large number of these countries, the Commission supports fiscal reform programmes which can
Ponadto Komisja popiera programy reform fiskalnych w bardzo wielu z tych krajów, które
The Commission supports the initiative of the Slovenian Presidency for South East Europe
Komisja wspiera inicjatywę prezydencji słoweńskiej na rzecz opracowywania przez kraje Bałkanów Zachodnich,
With regard to the allocation of financial resources, the Commission supports the breakdown suggested by the Cultural Affairs Committee of the
Jeśli chodzi o przydział środków finansowych, Komisja popiera podział zaproponowany przez Komitet ds. Kultury Rady,
The Commission supports the digitisation and online accessibility of Europe's cultural heritage through
Komisja popiera digitalizację i wspiera internetowy dostęp do europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez
The Commission supports the setting up and testing phase of transnational evaluation and
Komisja wspiera fazę tworzenia oraz testowania ponadnarodowych ocen i akredytacji jednolitych i
The Commission supports the aim of amendment 35, which promotes cooperation between Member
Komisja popiera cel poprawki 35, który promuje współpracę między państwami członkowskimi w

Results: 269, Time: 0.0763

See also


supports the commission proposal
popiera wniosek komisji
the commission generally supports
komisja ogólnie popiera
parliament supports the commission
parlament popiera komisję
the commission supports the development
komisja wspiera opracowanie komisja wspiera rozwój komisja popiera rozwój
the commission supports the creation
komisja popiera utworzenie komisja wspiera utworzenie komisja wspomaga tworzenie
the commission supports these amendments
komisja popiera te zmiany komisja podtrzymuje niniejsze poprawki
the commission supports this amendment
komisja popiera tę poprawkę komisja popiera tę zmianę
the commission strongly supports this
komisja zdecydowanie popiera ten
the commission supports this agreement
komisja popiera to porozumienie komisja popiera te uzgodnienia
the commission welcomes and supports
komisja z zadowoleniem przyjmuje i wspiera
the commission communication and supports
z komunikat komisji i popiera komunikat komisji oraz poparto
supports the actions of the commission
popiera działania komisji

Word by word translation


commission
- komisja prowizji commission komisji komisję
supports
- obsługuje wspiera popiera wspomaga wspierający

S Synonyms of The commission supports


the commission shall promote
commission welcomes
the commission endorses

The commission supports in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More