THE SECOND SUBPARAGRAPH IN POLISH

Translation of The second subparagraph in Polish

Results: 1005, Time: 0.2673

akapit drugi akapicie drugim second subparagraph akapitem drugim akapitu drugiego drugiego akapitu
second subparagraphsecond paragraphsecond para
second subparagraphsecond paragraphthe second sub-paragraph
second subparagraph

Examples of using The second subparagraph in a sentence and their translations

Pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty.
Na podstawie drugiego akapitu art. 251 ust. 2 Traktatu WE.
Pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty.
Zgodnie z drugim akapitem art. 251 ust. 2 Traktatu WE.
In paragraph(1)(d) the second subparagraph is deleted.
W ust. 1 lit. d skreśla się drugi akapit.
Ii the following new subparagraphs shall be added after the second subparagraph.
Ii po akapicie drugim dodaje się nowe akapity w brzmieniu.
and III shall apply from the date set out in the second subparagraph of Article 411.
stosuje się od dnia [the date set out in the second subparagraph of Article 41(1)] r.
The percentage notified in accordance with the second subparagraph shall be the same for the years referred to in
Odsetek zgłoszony zgodnie z akapitem drugim jest taki sam w przypadku lat, o których mowa w
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the.
KOMUNIKAT KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na podstawie akapitu drugiego art. 251 ust. 2 Traktatu WE dotyczący.
authorisation to transport manure has been granted in accordance with the second subparagraph of Article 152.
zastosowania, jeśli zezwolenie na przewóz odchodów zostało udzielone zgodnie z akapitem drugim art. 15 ust. 2.
COMMUNICATION FROM THE COMMISSIONTO THE EUROPEAN PARLIAMENTpursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treatyconcerning the.
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na podstawie drugiego akapitu art. 251 ust. 2 Traktatu WE dotyczący.
The measures taken by Member States under the second subparagraph shall produce effects at national level only; they shall have
Środki podjęte przez Państwa Członkowskie na mocy drugiego akapitu, obowiązują tylko na poziomie krajowym; bez
agreement insofar as it also concerns the preceding subparagraph or the second subparagraph of paragraph 6.
w zakresie, w jakim dotyczą one również poprzedniego akapitu lub drugiego akapitu ustępu 6.
after release in accordance with measures adopted pursuant to the second subparagraph of Article 1172.
po dokonaniu ich zwolnienia zgodnie ze środkami przyjętymi na mocy drugiego akapitu art. 117 ust.
The second subparagraph of Article 4 of Regulation(EC) No 2543/95 is replaced by the following.
Drugi akapit art. 4 rozporządzenia(WE) nr 2543/95 otrzymuje brzmienie.
The second subparagraph concerns adequate financial and human resources which are required under
Drugi akapit dotyczy odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich, które będą wymagane zgodnie
The second subparagraph does not, however, preclude the possibility of exchanges of technical
Drugi akapit nie wyklucza jednak możliwości wymiany informacji technicznych, służących ocenie zgodności,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular the second subparagraph of Article 300(2) thereof.
Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności drugi akapit jego art. 300 ust. 2.
In order to ensure the consistency of the whole text, the second subparagraph has been redrafted and moved to Article 26.
W celu zapewnienia spójności całego tekstu drugi akapit powinien być przeformułowany i przeniesiony do art. 26.
Goods entering the Community from any of the territories specified in the second subparagraph of Article 3(3) or from the Channel Islands shall be
Towary wprowadzane do Wspólnoty z jakichkolwiek terytoriów wymienionych w art. 3 ust. 3 drugi akapit lub z Wysp Normandzkich podlegają następującym przepisom.
Is a citizen of the Union within the meaning of the second subparagraph of Article 8(1) of the Treaty;
Jest obywatelem Unii w rozumieniu art. 8 ust. 1 drugi akapit Traktatu.
Is a citizen of the Union within the meaning of the second subparagraph of Article 8(1) of the Treaty; and.
Jest obywatelem Unii w rozumieniu art. 8 ust. 1 drugi akapit Traktatu.
European Community, and in particular Article 310 in conjunction with the second subparagraph of Article 300(2) thereof.
Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w powiązaniu z drugim akapitem art. 300 ust. 2.
For 2004, the second subparagraph shall apply to imports in excess of the quantities provided
W 2004 roku, akapit stosuje się do przywozu w ilościach przekraczających ilość przewidzianą ust.
Applications selected randomly in accordance with Article the second subparagraph of Article 27(1) may be checked by remote sensing.
Wnioski wybrane losowo zgodnie z akapitem drugim art. 27 ust. 1 można kontrolować metodą teledetekcji.
Under the second subparagraph, the Commission, on certain conditions and at the request of
Na mocy akapitu drugiego Komisja, pod pewnymi warunkami i na wniosek Państwa Członkowskiego, może
However, if it is subject to the weighting of 100 under the second subparagraph, it shall be paid in euro.
Jednakże jeżeli podlega ono stopie 100 zgodnie z akapitem drugim, świadczenie jest płatne w euro.
However, if it is subject to the weighting of 100 under the second subparagraph, it shall be paid in euro.
Jednakże jeżeli podlega ono przelicznikowi 100 zgodnie z akapitem drugim, jest ono płatne w euro.
However, if it is subject to the weighting of 100 under the second subparagraph, it shall be paid in euro.
Jednakże jeżeli podlega ono przelicznikowi 100 zgodnie z akapitem drugim, jest ono płatne w EUR.
request information and documentation from the notifier in accordance with the second subparagraph of Article 42.
zgłaszającego do dostarczenia informacji i dokumentacji, zgodnie z art. 4 akapit drugi pkt 2.
legal persons eligible under the second subparagraph the right to opt for the general scheme laid down
prawnym, którym przysługuje to stosownie do akapitu drugiego, prawo wyboru ogólnego uregulowania określonego w akapicie pierwszym.
In Article 49, first subparagraph, insertion of a new last sentence, the second subparagraph remaining unchanged.
W art. 49 akapit pierwszy, dodanie nowego ostatniego zdania, przy czym akapit drugi pozostaje bez zmian.

Results: 1005, Time: 0.2673

Word by word translation


second
- drugi sekundę chwilę II chwilkę
subparagraph
- akapit lit ust w akapicie subparagraph

S Synonyms of The second subparagraph


second paragraph
second indent

The second subparagraph in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More