THE SECOND SUBPARAGRAPH IN POLISH

Translation of The second subparagraph in Polish

Results: 1185, Time: 0.0807

akapit drugi akapicie drugim second subparagraph akapit akapitu drugiego akapitem drugim drugiego akapitu

Examples of using The second subparagraph in a sentence and their translations

Ii the second subparagraph is replaced by the following.
Ii akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie.
In the second subparagraph,"ECU 40000" is replaced by"EUR 46400.
W akapicie drugim"40000ECU" zastępuje się"46400 EUR.
Iii the second subparagraph is replaced by the following.
Iii akapit drugi otrzymuje brzmienie.
Ii In the second subparagraph, the introductory words are replaced by the following.
Ii w akapicie drugim wyrażenie wprowadzające otrzymuje następujące brzmienie.
For the purposes of applying the second subparagraph.
Do celów stosowania akapitu drugiego.
The second subparagraph is replaced by the following: deleted.
Akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: usunięto.
National regulatory authorities shall not impose obligations in accordance with the second subparagraph where.
Krajowe organy regulacyjne nie nakładają obowiązków zgodnie z akapitem drugim, jeżeli.
Ii the second subparagraph is replaced by the following.
Ii akapit drugi otrzymuje brzmienie.
Ii in the second subparagraph, the second sentence is replaced by the following.
Ii w akapicie drugim zdanie drugie otrzymuje brzmienie.
In Article 23a, the second subparagraph is replaced by the following.
Artykuł 23a akapit drugi otrzymuje brzmienie.
In the second subparagraph.
W akapicie drugim.
In Article 7, the second subparagraph is replaced by the following.
W art. 7 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie.
In the second subparagraph, the following sentence shall be added.
W akapicie drugim dodaje się zdanie w brzmieniu.
In the second subparagraph, the words'setting up and' shall be deleted;
W akapicie drugim skreśla się wyrazy"dla tworzenia i";
The second subparagraph of Article 8(2), and.
Art. 8 ust. 2 akapit drugi, oraz.
In paragraph 5, after the second subparagraph, the following sentence is added.
W ust. 5 po akapicie drugim dodaje się zdanie w brzmieniu.
In Article 6 the second subparagraph shall be deleted.
W art. 6 akapit drugi skreśla się.
The second subparagraph of Article 8(2) of Directive 76/768/EEC shall be deleted.
W art. 8 ust. 2 dyrektywy 76/768/EWG skreśla się akapit drugi.
In the second subparagraph the eighth indent shall be replaced by the following.
W akapicie drugim tiret ósme otrzymuje brzmienie.
The special conditions referred to in the second subparagraph of this paragraph relating to.
Specjalnych warunków, o których mowa w akapicie drugim niniejszego ustępu dotyczących.
Iii the second subparagraph is deleted;
Iii skreśla się akapit drugi.
Article 8, and the second subparagraph of Article 9 are deleted.
Skreśla się art. 8 i art. 9 akapit drugi.
In Article 16(1) the second subparagraph is replaced by the following text.
W art. 16 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie.
In the second subparagraph of Article 43(1), is amended as follows.
W art. 43 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie.
In Article 17, in paragraph 3, the second subparagraph is replaced by the following.
Art. 17 ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie.
In point(v), the second subparagraph is replaced by the following.
W pkt(v) akapit drugi otrzymuje brzmienie.
The second subparagraph of paragraph 7 is hereby replaced by the following.
W ust. 7 drugi akapit otrzymuje e brzmienie.
The second subparagraph of paragraph 1 shall apply mutatis mutandis.
Drugi akapit ust. 1 ma zastosowanie mutatis mutandis.
In the second subparagraph, point(a) is deleted;
W drugim akapicie usuwa się lit.
In the second subparagraph, the first sentence is replaced by the following.
W drugim akapicie zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie.

Results: 1185, Time: 0.0807

See also


the second subparagraph or in the measures
drugim akapicie lub w ramach środków akapicie drugim lub w środkach
at the end of the second subparagraph
na końcu akapitu drugiego na końcu drugiego podpunktu akapit drugi na końcu
the second subparagraph of point
akapicie drugim lit akapicie drugi pkt drugim akapicie litery
where the second subparagraph
w przypadku gdy akapit drugi
the first or second subparagraph
akapicie pierwszym lub drugim akapit pierwszy lub drugi
in the second subparagraph of this paragraph
w akapicie drugim niniejszego ustępu w akapicie drugim tego ustępu w akapicie drugim niniejszego paragrafu
mentioned in the second subparagraph
wymienionych w akapicie drugim
specified in the second subparagraph
określone w akapicie drugi
sentence in the second subparagraph
akapit drugi zdanie akapicie drugim zdanie
stipulated in the second subparagraph
określonych w akapicie drugim

Word by word translation


second
- drugi chwilę sekundę II chwilkę
subparagraph
- akapit lit ust subparagraph podpunktu

S Synonyms of "the second subparagraph"


second paragraph
second indent

"The second subparagraph" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More