YEARS OF MY LIFE IN POLISH

Translation of Years of my life in Polish

Results: 369, Time: 0.0409

Examples of using Years of my life in a sentence and their translations

I want the last five years of my life back, you son of a bitch!
Chcę spowrotem ostanie 5 lat mojego życia, Ty sukinsynu!
He took everything away from me, including the last four years of my life.
Zabrał mi wszystko, włącznie z ostatnimi czterema latami mojego życia.
He stole 100 years of my life.
Ukradł 100 lat mojego życia.
The six best years of my life.
Sześć najlepszych lat mojego życia.
The past 20 years have been the best years of my life.
Ostatnie 20 lat były najlepszymi latami mojego życia.
I have lost years of my life taking care of you.
Zmarnowalam lata mojego zycia troszczac sie o ciebie.
For all the years of my life.
Przez wszystkie lata mojego życia.
These were supposed to be the best years of my life.
L to mialy byc najpiekniejsze lata mojego zycia.
Sixth grade was the happiest two years of my life.
Szósta klasa była dwoma najszczęśliwszymi latami mojego życia.
He stole seven years of my life.
Ukradł 7 lat mojego życia.
I mean, there are plenty of other contenders for the worst years of my life.
To znaczy jest wiele innych kandydatów do bycia najgorszymi latami mojego życia.
You have wasted three years of my life because you can't read a contract.
Zmarnowałeś trzy lata mojego życia, bo ty nie przeczytałeś kontraktu.
Ten years of my life.
Dziesięć lat mojego życia.
The most depressing years of my life.
Najbardziej dołujące lata mojego życia.
All these years of my life.
Tyle lat mojego życia.
Years of my life.
Lata mojego życia.
For the first 19 years of my life, nothing happened.
Przez pierwsze dziewiętnaście lat mojego życia nic się nie działo.
Five years of my life.
Pięć lat mojego życia.
I have given this place the best years of my life.
Oddałem temu miejscu najlepsze lata mojego życia.
And, you know, this was the first 10 years of my life.
I, no wiesz, to było pierwszych 10 lat mojego życia.
These have been the happiest three years of my life.
To były trzy najszczęśliwsze lata mojego życia.
You only talked about him the first six years of my life.
Tylko o nim mówiłaś przez pierwsze sześć lat mojego życia.
I didn't see my father for the first two years of my life.
Nie widziałem swojego ojca przez pierwsze 2 lata mojego życia.
You wasted ten years of my life.
Zmarnowałeś 10 lat mojego życia.
I gave Wait the best two years of my life.
Oddałam Waltowi dwa najlepsze lata mojego życia.
Thanks, but that's two years of my life.
Dzięki, ale to są dwa lata mojego życia.
That's almost six years of my life.
To prawie sześć lat mojego życia.
Because I have given you the last five years of my life.
Bo dałem Ci Ostatnie pięć lat mojego życia.
And also the hardest years of my life.
I także najtrudniejsze lata mojego życia.
Those were the longest two years of my life.
To były najdłuższe dwa lata mojego życia.

Results: 369, Time: 0.0409

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More