AFRAID I HAVE DONE IN SWEDISH

How to say afraid i have done in Swedish

Results: 7043464, Time: 0.0473

Examples of using Afraid I Have Done in a sentence and their translations

Which I'm terribly afraid i have done.
Vilket jag är rädd att jag har gjort.
I'm afraid i have done something stupid.
Bjarne, jag är rädd för, att jag har dummat mig.
I ain't afraid to be judged for the deeds i have done.
Jag är inte rädd för att bli dömd för de handlingar jag gjort.
Afraid of what i have done, of what I'm doing, and of what i might have to do.
Rädd för vad jag har gjort, vad jag kommer göra, och vad jag kommer att göra.

I'm afraid i have done that.
I am afraid to think what i have done.
Jag räds att tänka vad jag har gjort.
I'm afraid if we have done anything, old friend, we have disproved that proverb.
Jag är rädd att om vi har gjort någonting, gamle vän, motbevisade vi den tesen.
You know why i have never done drugs? It's'cause i was always afraid i would see weird stuff.
Jag har aldrig tagit knark, jag var rädd för att se skumma grejer.
I'm afraid i have done nothing resembling it.
Jag har aldrig gjort något som ens liknar det.
I would have done this myself, but I'm afraid of heights.
Jag hade gjort det själv, men jag är höjdrädd.
I'm afraid i may have done something rather rash.
Jag gjorde nog något förhastat.
Afraid i don't have a choice.
Jag är rädd att jag inte har något val.
I'm afraid i don't have that honor.
Jag är rädd att jag inte har den äran.
I'm afraid i don't have much time.
Jag är rädd att jag inte har så mycket tid.
As with everything else you have done, I'm afraid it was all for nothing.
Tyvärr har inget av det ni har gjort varit till nån nytta.
Colonel Caldwell. i'm afraid we have done everything we can on our end.
Överste caldwell, vi har gjort vad vi kan.
I'm afraid i really should have done this last year.
Jag borde verkligen ha gjort det här redan förra året.
I'm afraid i don't have much to say.
Jag är rädd att jag inte har så mycket att säga.
Mr. Morgan, I'm afraid i don't have good news.
Herr morgan, jag är rädd för att jag inte har bra nyheter.
I'm afraid they won't stop until they have done so... permanently.
Jag tror inte att dom ger sig förrän dom gjort det permanent.
I'm afraid i haven't even done a very good job of that.
Det har jag inte ens lyckats så bra med.
Yes, I'm afraid the word is"incautious," but i have done it.
Ja, det var oförsiktigt. men gjort är gjort.
I'm afraid i don't have time.
Det hinner jag tyvärr inte.
I'm afraid to be totally isolated.- no no. you have done a great job.
Nej, du har gjort ett jättebra jobb.
I'm afraid i don't have much news.
Jag har tyvärr inte mycket nytt.
I am afraid that we have thereby done a great disservice to the consumers of europe.
Jag är rädd för att vi därigenom har gjort den europeiska konsumenten en björntjänst.
I'm afraid that i do have some tylenol.
Jag är rädd för att jag har det.
I don't have to be afraid anymore.
Jag behöver inte vara rädd längre.
No. i'm afraid we don't have a camera.
Nej. jag är rädd att vi inte har en kamera.
Maybe i was afraid you would do exactly what you have just done!
Jag kanske var rädd för att du skulle göra exakt det du just gjort!

Results: 7043464, Time: 0.0473

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More