ARE SURPRISED WHEN THEY IN SWEDISH

How to say are surprised when they in Swedish

Results: 39485, Time: 0.0456

Examples of using Are Surprised When They in a sentence and their translations

Many are surprised when they realise how few of us there actually are – only around 180 people.
Många blir förvånade när de inser hur få vi faktiskt är, bara runt 180 personer.
I bet people are surprised when they expect the cable man and find you standing there.
Folk måste bli paffa när de ringer kabelkillen och så dyker du upp.
Why are patients always so surprised when they see their doctors in the real world?
Varför blir patienter förvånade när de ser sina läkare i verkligheten?
Bdale garbee spoke about community development and noted that people are surprised when something comes from amateurs because not many people recognise what they can do.
Bdale garbee talade om gemensam utveckling och anmärkte att folk blir förvånade när någonting kommer från amatörer då det inte är många som inser vad de klarar av.

We are encouraged to support the leaders we disagree with least, and we're never really surprised when they screw us over.
Vi uppmanas att stödja de ledare vi tycker minst illa om och vi blir aldrig särskilt förvånade när de blåser oss.
I was surprised when they called.
Jag blev förvånad när de ringde.
Why should they be surprised when they see one?
Varför skulle de då bli förvånade när de ser en?
No one will be surprised when they come in anymore.
Ingen blir överraskad när de kommer in längre.
I was surprised when they went through with it.
Jag blev förvånad att de genomförde den.
She probably was not surprised when they threw her out the window.
Hon var nog inte förvånad när de kastade ut henne genom fönstret.
if in a bazaar-'you give me one thing, and i give you another', we should not be surprised when they fail.
?du ger mig en sak, så ger jag dig en annan?- skall vi inte bli förvånade om vi misslyckas.
Then why were you so surprised when they said they had him?
Varför blev du så förvånad när de sa att de hade honom då? för att han kan berätta om min dotter.
The workers of shanghai and hankow will certainly be surprised when they read that the april events developed in complete harmony
Arbetarna i shanghai och hankou[Hankow] kommer säkerligen att bli förvånade när de läser att händelserna i april utvecklades helt i enlighet
Whoa! Won't people be surprised when they see that there is still light and dark in 5D? once again, as i understand it, we will have a more united society but not at the expense of individuality.
Whoa! kommer inte folk att vara förvånade när de ser att det är fort- farande ljus och mörker i 5D? åter igen, som jag förstår det, vi kommer.
Just as the voters not on sunday were surprised when they saw they had won the plebiscite who thought of before
Precis som väljarna inte på söndag blev förvånade när de såg att de hade vunnit folkomröstning som tänkt på tidigare förlorat
I was pretty surprised when they said,"Pack your bags, you're going to iraq.".
Jag blev lite förvånad när de sa: "du ska till irak.".
And i know a lot of fans are always really surprised when they first hear me speak, because i have an english accent.
Många av er förvånas när ni hör mig tala med en engelsk accent. -vart för ni oss?
Our urban planning policies have mineralised the soil, degraded it, and our fellow citizens are now surprised when they experience catastrophic flooding because the soil no longer absorbs the rain.
Våra medborgare blir nu förvånade när de drabbas av katastrofala översvämningar på grund av att marken inte längre kan absorbera regnvattnet.
And if we're not disappointed when good things don't happen, and we're pleasantly surprised when they do, we will be happy.
Och om vi inte blir besvikna när bra saker inte händer, och glatt överraskade när de händer, så blir vi lyckliga.
Yes, well, they always look surprised when they're invited.
De ser alltid förvånade ut när man bjuder in dem.
They are surprised and impressed the imagination of the audience when the show either directly in front of them can be one whole sheet of paper folded birds, which move the wings, flowers with many petals bulk, frogs
De är förvånade och imponerade fantasin hos publiken när de visar antingen direkt framför dem kan vara en helt ark papper som vikts fåglar, som rör sig vingarna, blommor med många kronblad bulk, grodor
We are also surprised- the word'surprised' is perhaps a polite way of putting it- we are therefore surprised that these agreements do not apply to the outermost regions of france when they do apply to the outermost regions of portugal.
Vi är också förvånade- ordet ”förvånade” är kanske ett artigt sätt att uttrycka det på- vi är därför förvånade över att dessa avtal inte gäller för frankrikes yttersta randområden när de gäller för portugals yttersta randområden.
It is clear that if the heads of state or government constantly talk europe down, they cannot be surprised when Europe's peoples get the idea that their heads of state or government are right.
Det är klart att om stats- och regeringscheferna konstant talar illa om EU, så bör de inte vara förvånade när eu:s folk får uppfattningen att deras stats- eller regeringschefer har rätt.
I will admit, i was surprised when i found they were true.
Jag medger att jag blev förvånad när jag fick veta att de var sanna.
It's why it surprised you when they turned you down.
Därför blev du förvånad när de tackade nej.
But when they were surprised by him, they simply hit him on the head.
Men när han överraskade dem, slog de honom bara i huvudet.
You may be surprised what people reveal when they have been drinking.
Du kan bli förvånad över vad folk avslöjar när de har... druckit.
You would be surprised what people can do when they have to.
Man förvånas över vad folk gör... när de måste.
Trust me. They will be surprised when we show up.
De blir garanterat förvånade när vi dyker upp.
You would be surprised how interesting people become... when they think you are really stupid.
Du anar inte hur intressanta människor blir när de tror att man verkligen är dum.

Results: 39485, Time: 0.0456

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More