AT THE END OF JUNE IN SWEDISH

Translation of At The End Of June in Swedish

S Synonyms

Results: 233, Time: 0.0397

i slutet av juni (169) vid utgången av juni (8)

Examples of using At The End Of June in a sentence and their translations

Stock of central government guarantees EUR 12.8 billion at the end of june 2008(29.8.2008).
Statens garantistock 12,8 miljarder i slutet av juni 2008(29.8.2008).
At the end of june 1930 arne left the"Pedro Christophersen".
I slutet av juni 1930 gick arne i land från "pedro Christophersen".
Central government's net financial assets amounted to EUR -42.billion at the end of june, which corresponds very closely with the level at year end.
Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar uppgick i slutet av juni till -42,1 miljarder euro, vilket ganska exakt motsvarar nivån vid årsskiftet.
At the end of june, the market value of investments stood at EUR 38.5 billion(30.6.2016: EUR 35.7 billion).
Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av juni till 38,5 miljarder euro(35,7 miljarder euro 30.6.2016).

The picture shows the last meeting of the management committee at the end of june 1998 in brussels.
Bilden är från det senaste styrelsemötet i slutet av juni 1998 i bryssel.
At the end of june, the market value of investments stood at EUR 46.3 billion(30 jun 2017: EUR 38.5 billion).
Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av juni till 46,3 miljarder euro(38,5 miljarder euro 30.6.2017).
At the end of june 2005, the european commission published a proposal for a regulation7 establishing the agency.
Kommissionen offentliggjorde i slutet av juni 2005 ett förslag till förordning7 om inrättande av detta organ.
At the end of june, a total of 541,000(560,000) persons were insured with ilmarinen.
Vid utgången av juni var totalt 541000(560000) personer försäkrade i ilmarinen.
The hälleskogsbrännan nature reserve at the end of june 2018, almost four years after the major forest fire, which started on 31 july 2014.
Hälleskogsbrännans naturreservat i slutet av juni 2018, nästan fyra år efter den stora skogsbranden som startade 31 juli 2014.
At the end of june, the market value of investment assets totalled EUR 30.6(28.7) billion.
Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av juni till 30,6(28,7) miljarder euro.
At the end of june, a total of nearly 570,000(560,000) persons were insured with ilmarinen.
Vid utgången av juni var totalt något under 570000(560000) personer försäkrade i ilmarinen.
Flowering occurs from 4 years of age at the end of june- beginning of may.
Blommande sker frã¥n 4 ã¥rs ã¥lder i slutet av juni- bã¶rjan av maj.
At the end of june 2008, there were 47 pending recovery decisions compared with 93 at the end of 2004.
Vid utgången av juni 2008 fanns det 47 utestående beslut om återkrav jämfört med 93 i slutet av 2004.
(SL) at the end of june 1991 there was war in slovenia.
(SL) i slutet av juni 1991 pågick det ett krig i slovenien.
Table 1 shows the situation of digital television in the EU at the end of june 2005.
I tabell 1 visas situationen för den digitala televisionen i EU vid utgången av juni 2005.
From1968, the population of đurđevac has celebrated this legend at the end of june with a unique open-air performance.
Sedan 1968, invånare firar denna legend i slutet av juni med scenunderhållningen av denna händelse.
Stockpile information is collected biannually from all enterprises that have cereals in stock at the end of june or december.
Lageruppgifterna inhämtas kvartalsvis från alla företag som har spannmål i lager vid utgången av juni eller december.
At the end of june, the boards of ilmarinen and etera signed the merger agreement according to which etera merged into ilmarinen at the start of 2018.
Vid utgången av juni undertecknade ilmarinens och eteras styrelser ett fusionsavtal, enligt vilket etera fusioneras med ilmarinen från ingången av år 2018.
The hälleskogsbrännan nature reserve at the end of june 2015, almost one year after the major forest fire.
Hälleskogsbrännans naturreservat i slutet av juni 2015, nästan ett år efter den stora skogsbranden.
At the end of june 2006 the initiative was financing over one thousand projects throughout the world.
I slutet av juni 2006 nansie-rade detta initiativ över tusen projekt i världen.
At the end of june, 120 of them gathered to discuss the future.
I slutet av juni samlades 120 stycken av dem för att diskutera framtiden.
At the end of june 1996 the plan to eradicate BSE from the united kingdom was adopted.
I slutet av juni 1996 antogs planen för att utrota BSE i förenade kungariket.
At the end of june the nominal value of such bonds in circulation was EUR 44.
I slutet av juni uppgick deras nominella värde till 44,9 miljarder euro.
At the end of june a new eu-russia agreement is finally to be negotiated in siberia.
I slutet av juni ska ett nytt avtal mellan EU och ryssland slutligen förhandlas fram i sibirien.
At the end of june the stock of guarantees was 19 per cent higher than one year before and nine per cent higher than at the end of the previous quarter.
I slutet av juni var garantistocken 19 procent större än året innan, och 9 procent större än i slutet av föregående kvartal.
At the end of june, the government decided on a change of last year's public service agreement.
I slutet av juni beslutade regeringen om en förändring av årets regleringsbrev för umeå universitet.
At the end of june, the commission will table proposals for the multiannual budgetary framework.
I slutet av juni kommer kommissionen även att lägga fram förslag om den fleråriga budgetramen.
Therefore, on the basis of june, just one counterfeit per day has been recorded for every 59 million genuine banknotes in circulation.
Miljarder äkta eurosedlar som var i omlopp i slutet av juni har endast en falsk sedel per dag rapporterats på 59 miljoner äkta.
The commission issued a press release at the end of june explaining the new rules, which i assume will be to the satisfaction of mr crowley.
Kommissionen utfärdade ett pressmeddelande i slutet av juni i vilket vi förklarade de nya bestämmelserna, som jag antar gläder crowley.
Outstanding credits granted by finnish lenders to households totalled EUR two billion at the end of june, of which employee households accounted for 92 per cent.
Inhemska kreditgivares krediter till hushållen uppgick slutet av juni till 2 miljarder euro, varav löntagarhushållens andel var 92 procent.

Results: 233, Time: 0.0397

Word by word translation


end
- slut avsluta syfte ändamål änden
june
- juni june juni-

S Synonyms of "at the end of june"


in late june
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More