COME ON DECK IN SWEDISH

How to say come on deck in Swedish

Results: 78476, Time: 0.7135

on deck
på däck (403) på däcket (14) på tur (5) på fördäck (4) ombord (3)

Examples of using Come On Deck in a sentence and their translations

Please come on deck, sir.
Ni kan gå upp på däck, sir.
No, no. You must not come on deck alone.
Nej, ni får inte ensam på däck.
When i come on deck in the morning.
När jag går ut på däck imorgon bitti.
Kapitän langsdorff says you put them on, you come on deck.
Kapten vill att ni tar på dem och kommer upp på däck.

Come down on deck, you clumsy lubbers!
Kom ner på däck, era klumpiga dumskallar!
It will be a case of all hands on deck, and some of you will come on board our craft for briefing.
Det blir ett fall av alle man på däck, och en del av er kommer ombord våra skepp för rådgivning.
Yeah, come on, kid, we will have breakfast out on the deck.
Kom igen, Jake! vi äter frukost på altanen.
The jib sheet runs through a hole next to the deck rail-point increase to two blocks, to finally come to a cleat on deck.
Armen blad passerar genom ett hål bredvid däcket rail point öka till två block, äntligen kommer till en knap på däck.
Come on, below decks.
Kom igen, under däck.
Coming up on deck? You're gonna tell me how to beach this ship.
Kom upp på däck och berätta hur man strandsätter skeppet.
It's coming from a hold on deck 9.
Den kommer från ett förråd på däck nio.
Many survivors came from the six watertight compartments with cabins on deck 1 and some have said that there was water on the floor before 01.
Många överlevande som kom från alla sex vattentäta utrymmen med hytter på däck 1 nere i skrovet har sagt att det var vatten på golvet/durken där före kl. 01.00.
Passengers stated according to linde on deck 7 that water flowed into cabins on deck 1 in the hull three meters below the watertight car deck no. 2, and the conclusion of anderson was that the water came from above inside and at outboard the side of the superstructure, through
Vittnen uppgav enligt linde på däck 5 eller 7 att vatten forsade in i hytter på däck 1 tre meter under bildäck 2, och andersons slutsats var att det vattnet kom uppifrån, genom det vattentäta, solida bildäcket no. 2 ovanpå hytterna. att vattnet forsade
Ask the princess to come on deck.
Be prinsessan komma upp på däck.
Everybody on deck! everybody on deck!
Alle man på däck!
Everybody on deck! all hands on deck!
Alle man på däck!
All hands on deck! everybody on deck!
Alle man på däck!
Back on deck, boys, back on deck.
Upp på däck med er, killar.
Yeah, why don't you come back down on the deck, and we will talk about that.
Ja, varför kommer du inte tillbaka ner på decket, så pratar vi om det.
We plop a keg on the deck and the girls come in off the beach.
Vi öppnar drickat på verandan, och så kommer tjejerna från stranden.
Unconscious on the deck, dreaming a woman would come and take me for the first time,
Omedveten på däck drömmandes att en kvinna kommer och tar mig för första gången.
I'm coming in on the deck, under the radar.
Jag kommer in på deck, under radar.
Come up on deck, and i found these.
När jag kom upp bryggan så hittade jag de här.
He had problems with the indigenous population during his voyage around tierra del Fuego; when he anchored for thenight he laid out thumbtacks on the deck so that no one would come on board.
Han hade under sin segling runteldslandet problem med den inhemska befolkningen, när han ankrat förnatten lade han ut häftstift däck för att ingen skulle komma ombord.
Though the fire seemed to spread i stood on that deck, fearful, he would come out again from the river like some monster, to destroy us.
Trots att elden tycktes sprida sig... stod jag däck och fruktade att han skulle dyka upp igen... för att förinta oss båda.
Water started to enter on deck 4 starboard side – the windows there were broken when they came under water.
Vatten kom in däck 2(bildäck) och 4 styrbords sida– däck 4as fönster krossades, när de kom under vatten, styrbords akterramp läckte.
Hrs water started to enter on deck 4 starboard side – the windows there were broken when they came under water.
Vatten kom in däck 2(bildäck) och 4 styrbords sida– däck 4as fönster krossades, när de kom under vatten, styrbords akterramp läckte.
Back on the ship, my foot went through the deck where water was coming in.
Min fot gick igenom däcket där vattnet kom in.
He(Sillaste) thought that the third engineer at that time had informed the bridge that water came in on the car deck.
Han trodde att tredjemaskinisten(Treu) hade vid den tidpunkten informerat bryggan om att vatten kom in bildäcket.
It comes out on the wooden deck of the porch and the other outputs on the house.
Man kommer ut trädäcken från verandan och de andra utgångarna huset.

Results: 78476, Time: 0.7135

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More