COULD BE A VERY LONG IN SWEDISH

How to say could be a very long in Swedish

Results: 468880, Time: 0.0497

kan vara en mycket (6) skulle kunna vara en mycket (4) kan bli ett mycket (3) skulle kunna bli ett mycket (2) skulle kunna vara ett mycket (3)

Examples of using Could Be A Very Long in a sentence and their translations

That could be a very long list.
Det kan bli en lång lista.
It could be a very long day depending on how long the hand-for-hand play goes this year, possibly adding upwards of 30-minutes
Det kan vara en mycket lång dag, beroende på hur länge hand-för-hand spel går i år, eventuellt lägga uppemot 30 minuter till
Demonstrators say if the three buildings behind them and one other come down this week, it could be a very long time before anything goes up in their place because there are a number of lawsuits against the atlantic yards project.
Demostranterna säger att om de tre byggnaderna bakom dem och ett till är nere den här veckan, kan det dröja väldigt länge innan något kommer upp på samma ställe för det är en antal rättsprocesser mot de atlantiska projekten.
But that could be a very, very long time.
Men det kan ta väldigt, väldigt lång tid.

In politics, six months can be a very long time!
Inom politiken kan sex månader vara en mycket lång tid!
Experience with the european company statute has shown that creating a new european corporate form can be a very long and complex process.
Tidigare erfarenheter av stadgan för europeiska aktiebolag har visat att inrättandet av en ny europeisk bolagsform skulle kunna bli en mycket lång och komplicerad process.
It is not a very long list, in fact it is a short list if you think of how many countries could be interested in the scheme in theory.
Förteckningen är inte särskilt lång, den är till och med kort, om man tänker på de länder som teoretiskt skulle kunna vara intresserade.
But not in chile where it can be a long time, a very long time, before the person is back.
I vilken världsdel som helst kommer man faktiskt tillbaka strax men inte i chile, där kan det dröja länge, mycket länge.
Turkey has a very long way to go before EU membership can be an imminent possibility.
Turkiet har en mycket lång väg att gå innan ett medlemskap i EU kan komma att bli aktuellt.
Portal speeches some speeches were of such importance that palme called them"Portal speeches" and those could be worked with for a very long time.
Portaltal vissa tal var av sådan vikt att palme kallade dem "Portaltal" och dem kunde man arbeta med under mycket lång tid.
Some applications use sockets to communicate. you can think of a socket as a water tap; while it is open, water(or in our case, data) comes out, without any interaction. if something stops this flow of data, the application will wait for more to come. this could be a very long time, but you can configure a maximum time for an
Vissa program använder uttag(socket) för att kommunicera. du kan föreställa dig ett uttag som en vattenkran. när den är öppen, så strömmar vatten(eller i vårt fall, data) ut, utan någon inblandning. om något stoppar dataflödet, kommer programmet att vänta på att mer ska anlända. detta kan ta mycket lång tid, men du kan ställa in en maximal tid
Well, we have been informed that crystal river is a very deep river... with lots of pockets in the rocks... so a body could be trapped underneath there for a very long time.
Crystal River är djup med många håligheter. En kropp kan sitta fast under mycket lång tid.
of development of aviation to that of the old member states, which could be achieved by having a very long introductory period for the directive.
utvecklingsnivån inom luftfarten till nivån i de gamla medlemsstaterna, något som skulle kunna lyckas om man anslår en mycket lång inledande period för genomförandet av direktivet.
It will be a very long time before we can speak of a real approximation.
Någon verklig harmonisering kommer man att kunna tala om först efter mycket lång tid.
You can expect to be waiting for a very long time.
Du kan förvänta dig att vänta en väldigt lång stund.
There's something you could do for me something i have not known for a very long time.
Det finns något ni kan göra för mig. Någonting som jag inte känt på en mycket lång tid.
Diefrauvomhasen _ 2010-09 _ a long power cord could also be very useful here.. some very long distances to the current.
Diefrauvomhasen _ 2010-09 _ en lång sladd kan också vara till stor nytta här.. några mycket långa avstånd till den nuvarande.
Based on a very theoretical reasoning the long cylindrical tungsten dart barrels could be the best of them because they are the slimmest and allows the tightest grouping.
Baserat på ett mycket teoretiskt resonemang de långa cylindriska volfram dart fat kan vara den bästa av dem eftersom de är den tunnaste och tillåter snäv gruppering.
It's not possible to say which one is the long cylindrical tungsten dart barrels could be the best of them because it is the slimmest and allows the tightest grouping.
Baserat på ett mycket teoretiskt resonemang de långa cylindriska volfram dart fat kan vara den bästa av dem eftersom det går inte att säga vilken som är "rätt" en. Baserat på ett mycket teoretiskt resonemang de långa cylindriska volfram dart fat kan vara den bästa av dem eftersom det är den tunnaste och tillåter snäv gruppering.
Based on a very theoretical reasoning the long cylindrical tungsten darts barrel could be the best of them because it is the slimmest and allows the tightest grouping.
Baserat på en mycket teoretiska resonemang den långa cylindriska volfram dart fat kan vara den bästa av dem eftersom det är den tunnaste och tillåter snäv gruppering.
Based on a very theoretical reasoning the long cylindrical tungsten dart barrels could be the best of them because it is the slimmest and allows the tightest grouping.
Baserat på en mycket teoretisk resonemang kan de långa cylindriska volframpärlorna vara de bästa av dem, eftersom det är den minsta och möjliggör den snävare grupperingen.
Based on a very theoretical reasoning the long cylindrical tungsten dart barrels could be the best of them because they are the slimmest and allows the tightest grouping.
Baserat på en mycket teoretisk resonemang kan de långa cylindriska volframpärlorna vara de bästa av dem, eftersom de är de minsta och möjliggör den snävare grupperingen.
Based on a very theoretical reasoning the long cylindrical tungsten darts barrel could be the best of them because it is the slimmest and allows the tightest grouping.
Baserat på en mycket teoretisk resonemang skulle den långa cylindriska volframpipan kunna vara den bästa av dem eftersom den är den minsta och möjliggör den snävare grupperingen.
The committee recognises that consulting all the interested parties – the market, supervisory authorities and governments – will necessarily be a long and difficult process, and that the legislative process for a future directive could be very complex.
Kommittén inser att rådfrågningen av alla berörda parter– marknaden, tillsynsmyndigheter och regeringar– med nödvändighet är ett långvarigt och mödosamt arbete, och att vägen från direktiv till lagstiftning kan bli ganska komplicerad.
Kes, i could be in here a very long time.
Kes... jag kan bli liggande här mycket länge.
I could be very helpful in securing a long future for you here at the knick.
Jag kan vara till stor hjälp för att försäkra dig om en lång framtid här.
However, this has some strong disadvantages: the lead time for the identification, planning and construction is very long, and such a site could not be ready in a reasonable future.
Men lösningen har vissa stora nackdelar, bland annat kräver den mycket lång tid för ritning, planering och nybyggnation varför centrumet inte skulle kunna stå färdigt inom överskådlig tid.
60% CO2 emissions from the transport sector in 2050 is a very challenging objective that could be very central in technical and policy development in the
60 % av utsläppen från transport­sektorn fram till 2050, är ett mycket utmanande mål som skulle kunna bli centralt i den tekniska utvecklingen och policyutvecklingen inom transportsektorn
SIDE accordingly produced a very long document[60], whose data could not be used by the commission in the form presented, in particular because the said transfers were not absolutely apparent from it.
I detta syfte har SIDE inkommit med ett mycket omfattande dokument[60], vars uppgifter kommissionen inte har kunnat utnyttja i denna form, bland annat därför att överföringarna inte alls var uppenbara.
The FAO code of conduct could be an extremely useful measure in respect of surplus capacity- and in the long term, surplus capacity is a very serious problem for shipowners.
FAO: s uppförandekod, som anges som en viktig lösning avser överkapacitet, och överkapaciteten kommer på lång sikt att bli ett mycket allvarligt problem för redarna.

Results: 468880, Time: 0.0497

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Could be a very long" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More