DOING TALKING TO ME IN SWEDISH

How to say doing talking to me in Swedish

Results: 1097488, Time: 0.0477

Examples of using Doing Talking To Me in a sentence and their translations

So what are you doing talking to me?
Så vad står du här med mig och pratar?
What the hell are you doing, talking to me like that in front of my staff?
Hur fan kan du tala till mig så framför mina anställda?
Don't you go doing nothing without talking to me.
Gör inget utan att prata med mig först.
You know I'm doing this just so you will stop talking to me.
Jag gör det så att du slutar prata med mig.

If you knew what you were doing... you wouldn't be sitting here talking to me.
Om ni visste vad ni gjorde... skulle ni inte sitta här och prata med mig.
I'm sick of people talking to me like i don't know what I'm doing.
Jag är trött på att folk pratar till mig som om jag inte vet vad jag gör.
You did this without talking to me?
Gjorde du det utan att prata med mig?
You did this without talking to me?
Du gjorde det här utan att prata med mig?
Don't you ever stop talking to me.
Har du aldrig sluta prata med mig.
You're doing fine talking to me.
Det går ju bra att prata med mig.
Don't stop talking to me.
Sluta inte prata med mig.
I guess that explains what you're doing here talking to me.
Jag antar att det förklarar varför du pratar med mig.
Don't try talking to me now.
Försök inte prata med mig nu.
Don't do anything without talking to me.
Gör inget utan att prata med mig först.
Just don't stop talking to me.
Bara du inte slutar prata med mig.
Do you remember talking to me yesterday?
Minns du att du pratade med mig?
And don't do anything without talking to me.
Och gör inget utan att prata med mig först.
Don't you worry about talking to me.
Var inte rädd för att prata med mig.
I didn't think anyone was talking to me.
Jag trodde inte nån ville tala med mig.
Talking to you does me good.
Does that stop me from talking to you?
Hindrar det mig från att prata med dig?
You know you eventually do talk to me.
Till slut brukar du prata med mig.
He's always in his head, and when he does talk to me, it's all lies, all the time.
Han är aldrig närvarande, och när han pratar med mig så är det bara lögner.
She did talk to me about something she was working on that i think was not a screenplay. i think it was a journalism story. and i think that it involved the mob.
Hon pratade med mig om nåt som hon jobbade med en artikel, som nog handlade om maffian.
May, can you stop talking to me while I'm doing this?
May, sluta prata när jag gör det här.
Don't start talking french to me.
Börja inte prata franska med mig.
Do you see me here talking to somebody?
Ser du att jag pratar med någon?
And he said to me,'Jordan, you go all around the world talking about political leaders, talking about the queen of england, you bad mouth the pope,
Och han sa till mig: "jordan, du reser runt i världen och talar om politiska ledare, talar om drottningen av england, du talar illa om påven, du
I'm sorry, go play soccer, what are you doing talking to me?
Spela fotboll. prata inte med mig.
You don't be talking to me, i talk!
Du pratar inte med mig!

Results: 1097488, Time: 0.0477

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More