FOR THE USE IN SWEDISH

Translation of For the use in Swedish

Results: 1793, Time: 0.1809

för användning användning för att använda för användandet för utnyttjandet för nyttjandet för bruket för tillämpning för anlitande skall användas för använding
for usefor usagefor application
for the usefor the exploitationfor the utilisation
to useto utilizeto operate

Examples of using For the use in a sentence and their translations

And we will pay handsomely for the use of those skills.
Och vi kommer betala bra för nyttjandet av dina kunskaper.
For the use of contracts between authorities and operators;
För tillämpning av avtal mellan myndigheter och trafikoperatörer.
No dose recommendation can be made for the use of Atripla with carbamazepine.
Dosrekommendation för använding av Atripla tillsammans med karbamezepin kan inte ges.
Shock and water proof; ideal for the use on a machine with a tool changer.
Skyddad mot stötar och vatten för använding i maskiner med verktygsväxlare.
Shock and water proof; ideal for the use on a machine with a tool changer.
Skyddad mot stötar och vatten för använding i maskiner med vertygsväxlare.
No dose recommendation can be made for the use of Atripla with carbamazepine.
Dosjusteringe kan inte ges för använding av Atripla tillsammans med karbamezepin.
No alcohol is sold for the use in biofuels.
Ingen alkohol säljs för att användas som biodrivmedel.
Conditions for the use of virtual testing methods by a manufacturer
VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VIRTUELLA PROVNINGSMETODER AV EN
To establish precise criteria for the use of infrastructure financed partially using public subsidies;
Tydligt definiera kriterierna för användande av infrastruktur som delvis finansieras med offentliga subventioner.
Background for the use of foreground.
Bakgrundsinformation för nyttjande av förgrundsinformation.
What are the appropriate thresholds for the use of resolution tools?
Vilka villkor är lämpliga för tillämpningen av avvecklingsverktyg?
Lands set aside for the use of First Nations are officially known as Indian reserves.
I Kanada är Indian Reserves mark som avsatts för bruk av First Nations.
And as for the legality, the authorization for the use of military force.
Vad gäller lagligheten, godkännandet för användande av militär kraft.
Thanks for the use of the pad.
Tack för att jag fick låna rummet.
Support for the use of information and communication technologies(ICT) in education;
Stöd till användning av informations- och kommunikationsteknik( IKT) i utbildningen.
Special precautions for the use of the plants or plant products.
Särskilda försiktighetsåtgärder rörande användningen av växterna eller växtprodukterna.
Thanks for the use of it.
Tack för att jag fick låna den.- Ingen orsak.
There are no data for the use of Praxbind in pregnant women.
Det finns inga data avseende användandet av Praxbind hos gravida kvinnor.
The specific directions for the use, storage and handling of the fertilizer.
Speciella anvisningar om användning, förvaring och hantering av gödselmedlet.
Simplify the rules for the use of the EMAS logo;
Förenkla reglerna för användande av Emas-logotypen.
Support for the use of information and communication technologies in the field of youth;
Stöd till användning av informations- och kommunikationsteknik( IKT) inom ungdomsområdet.
Table: Additional costs for the use of low sulphur fuel.
Tabell: Merkostnad för bränsle med låg svavelhalt.
For the use you give them, Fuser.
DEt du använder dem till, Fuser.
Conditions for the use of the Internal Ratings-Based Approach SEC-IRBA.
Villkor för användande av den interna kreditvärderingsmetoden SEC-IRBA.
They often also include instructions for the use of the shared spaces.
Ofta innehåller de även anvisningar om användningen av gemensamma utrymmen i huset.
The requirements for aids for the use of grape must increase by EUR 11 million.
Behoven för stöd till användningen av druvmust ökar med 11 miljoner EUR.
Authorisation for the use of an electronic transport document as transit declaration ETD.
Tillstånd till användning av ett elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration ETD.
Finnish recommendations for the use of dietary supplements.
Finländska rekommendationer om användningen av kosttillskott.
This is not so for the use of phthalates in toys.
Detsamma kan inte sägas om användningen av ftalater i leksaker.
Withdrawal of consent for the use of data.
Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter.

Results: 1793, Time: 0.1809

See also


use for the rest
använda för resten nyttja under resten
approved for use
godkännas för användning
for human use
för humant bruk
for outdoor use
för utomhusbruk
for commercial use
för kommersiellt bruk
for domestic use
för hushållsbruk
for external use
för extern användning
only for use
endast för användning
authorized for use
godkända för användning får användas i
for public use
för allmänt bruk
for continuous use
för kontinuerlig användning
for practical use
för praktisk användning
for land use
för markanvändning
for drug use
för narkotikaanvändning

Word by word translation


use
- använda användning utnyttjande bruk nytta

S Synonyms of For the use


utilisation
to utilize
to operate
for application
for the exploitation
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More