HE DID NOT HANDLE IT IN SWEDISH

How to say he did not handle it in Swedish

Results: 289011, Time: 0.091

he did not
han inte (1460) det gjorde han inte (49) han icke (24) han ej (5) han inte gjort det (3)

Examples of using He Did Not Handle It in a sentence and their translations

So when some of those students who had all along been watching and following how others did things saw the assistant do that, they would think,"Oh no, how come he can't handle it anymore?
Så när en del av de elever som hela tiden hade tittat på och följt hur andra gjorde saker och ting såg assistenten göra så, så tänkte de: "oh nej, hur kommer det sig att han inte kan handskas med det längre?
Until he couldn't handle it anymore.
Tills att han inte kunde hantera det längre.
It's not my fault he couldn't handle it.
Det är inte mitt fel att han inte kunde hantera det.
He thought that i can not handle it.
Han trodde inte jag kunde fixa det.

Tibby, he didn't handle it at all.
Tibby, han tog inte hand om det alls.
He didn't handle it too well, so... shot my mom.
Han tog det inte så bra, så han sköt mamma.
And nevins, did he handle it?
Och nevins, tog han i den?
You didn't handle it right.
Du har inte skött det på rätt sätt.
I didn't handle it well.
Men jag tog det nog inte så bra.
I didn't handle it at all.
Jag klarade inte alls det.
And if i didn't handle it?
Och om jag inte hanterade det?
I didn't handle it very well.
Jag handskades inte väl med det.
I didn't handle it well... but I-I handled it.
Jag hanterade det inte bra, men jag hanterade det.
He didn't think i could handle it.
Han trodde inte att jag kunde hantera det.
He didn't know how to handle it.
Han visste inte hur han skulle hantera det.
He doesn't think i can handle it.
Han tror inte att jag kan hantera det.
You don't think i can handle it? He's going.
Tror du inte jag kan hantera det?
I didn't handle it well.
Jag skötte det illa.
Confused. We didn't handle it the right way.
Vi skötte det på fel sätt.
So he's in a sort of quasi-panic; even though he isn't thinking about it, it's still sitting there. now,"handle the situation and any danger in it" could be spotted as the basic reason. because he has done things he is not telling and he is connected in some way and it's pretty weird and he's liable to be tripped.
Även om han inte tänker på det hela tiden, har han det ändå i bakhuvudet.nå, "hantera situationen och varje fara i den" kan sägas vara den grundläggande anledningen.eftersom han gör saker som han inte berättar och han har ett åtagande på något sätt och det är ganska snurrigt och han kommer troligen att råka illa ut.
Oh, he's an ex-marine. he can handle it. i don't know if he can handle prison, though.
Han är ex-marinsoldat, men jag tror inte att han klarar fängelse.
He might just want to handle it so that when he wakes up in the morning he doesn't have an agonizing feeling that something horrible is going to happen if he gets out of bed—and maybe he doesn't even expect that feeling to completely disappear, but hopes it will diminish.
Han kanske bara vill hantera det så, att när han vaknar på morgnarna har han inte en ångestkänsla att något fruktansvärt kommer att hända om han kliver ur sängen– och han kanske inte ens förväntar sig att den känslan ska försvinna helt, men han hoppas att den kommer att försvagas.
The worst. Didn't he handle your mother's case?
Skötte han inte din mammas fall?
You ought to be more mindful when it comes to a lot of things, and you should make up for what you didn't handle well before. Don't just think,"That's a new student, he came in because we spread the fa, and if he doesn't want to practice he can leave." Don't look at it that way.
Tänk inte bara: ”det är en ny elev, han kom in för att vi spred fa, och om han inte vill utöva kan han ge sig av.” se det inte på det sättet. ni vet, era ansträngningar med att sprida fa skapade endast omständigheterna, medan det är upp till mästaren huruvida han tas emot.
What was it he couldn't handle?
Vad var det han inte klarade av?
That device he built in there. maybe he had to do it that way. probably couldn't handle the moment.
Han kanske byggde upp anordningen för att han inte klarade av det.
September 13, 2004 wurst day of my life on friday we buried my father, it was the absolutely wurst day of my life!The day he died i could handle much better because i knew he didn't need to
I fredags begravde vi pappa, den värsta dagen i mitt liv hittills(den dag han dog var lättare för då slapp han ifrån att plågas), och det är skönt att den är över.än är väl inte allt över för någon utav oss, det tar sin tid och det får det göra, det är
I don't know what he was seeking, but when he finds it, he's gonna have a whopper of a weapon to handle it.
Jag vet inte vad han sökte, men när han finner det är han beväpnad nog.
I was just a simple man who earned a living by speculating on horses, and who barely handle email. in addition to betfair and yahoo, the world of computers has remained a mystery to me, and i did not know how to begin. until the end i managed to sketch an interface'ladder' in photoshop. later i had a meeting with a developer who, after hearing what i want to achieve, said he could do it.
Jag var bara en enkel man, som gjorde sitt uppehälle genom att spekulera på hästar, och som knappt hantera e-post. förutom betfair och yahoo förblev världen av datorer ett mysterium för mig och jag visste inte hur man ska börja. i slutet lyckades jag att skissa ett gränssnitt "stege" i photoshop. jag hade ett senare möte med en utvecklare som efter att ha hört vad jag vill uppnå, sade han att han kunde göra det.
He can't handle it.
Det klarar han inte.

Results: 289011, Time: 0.091

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More