HE HAS FORGOTTEN IN SWEDISH

How to say he has forgotten in Swedish

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0503

Examples of using He Has Forgotten in a sentence and their translations

He has forgotten what the cold is like.
Han har glömt vad kylan är.
Like many of the founders, he has forgotten the lessons of the revolution.
Som många andra har han glömt revolutionens lärdomar.
He has forgotten both of us.
Han har försakat oss båda.
He has forgotten you.

Mr rasmussen got the election campaign under way here, but he has forgotten that the german finance minister is mr steinbrück, a socialist.
Poul nyrup rasmussen kom igång med valkampanjen här, men han har glömt att den tyske finansministern är peer steinbrück, en socialdemokrat.
He has forgotten to turn off his watch, which ticks, like a metal pulse against his wrist.
Han har glömt att stänga av sin klocka, som tickar, likt en metallpuls mot hans handled.
And the second reason, the author so wanted to be close to the customer that he has forgotten the fundamentals of marketing.
Och det andra skälet, författaren så ville vara nära kunden att han har glömt grunderna i marknadsföring.
Only he has forgotten the bulletins and campaigns of recruitment to'the party of maurice Thorez', the domestic servants, the villas and other little gifts for the'first stalinist of France'.
Bara han har glömt bulletinerna och rekryteringskampanjen till "maurice Thorez' parti", betjänterna, villorna och andra små gåvor till "frankrikes första stalinist".
I truly believe that mr Barroso's proposals will not resolve the current crisis, because he has forgotten one factor, namely the causes of this crisis.
Jag tror verkligen inte att josé manuel barrosos förslag kommer att lösa dagens kris, eftersom han har glömt en faktor, och det är orsakerna till denna kris.
But it is really true that no one can return to his homeland which he has forgotten, if not someone gives hi a map or leads him along that road.
Men det är verkligen sant att ingen kan återvända till sitt hemland som han har glömt, om inte någon ger honom en karta eller leder honom längs vägen.
For the man in whom they are lacking is blind and cannot see distant objects, in that he has forgotten that he has been cleansed from his old sins.
Den åter som icke har detta, han är blind och kan icke se; han har förgätit att han har blivit renad från sina förra synder,
But it is really true that no one can return to his homeland which he has forgotten, if not someone gives hi a map or leads
Men det är verkligen sant att ingen kan återvända till sitt hemland som han har glömt, om inte någon ger honom en karta eller leder
I thought he had forgotten portuguese.
Jag trodde att han hade glömt portugisiskan.
He had forgotten he had you with him.
Han hade glömt att han hade dig med sig.
But he had forgotten to tell me how butt ugly they were.
Han glömde bara säga hur hemskt fula de är.
The children did not notice, that it was her and not stiefopa, that he had forgotten the gift bag.
Barnen märkte inte, att det var hennes och inte stiefopa, att han hade glömt presentpåse.
He had forgotten who he was until i reminded him of his great talent.
Han hade glömt vem han var, tills jag påminde honom om hans stora talang.
I can't remember what it was that he had forgotten the day before, but it was something she had asked
Jag kan inte minnas vad det var som han hade glömt dagen innan, men det var något som hon hade
When he went away on vacation, he had forgotten to wash one of his bacterial tiles, so when he returned
När han hade åkte iväg på semester hade han glömt att diska en av hans bakteriebrickor, så när han återvände
since the data he had recorded seemed inconsistent, but he had forgotten to take into account the motion of the earth round the sun.
eftersom de uppgifter han hade registrerats verkade inkonsekvent, men han hade glömt att ta hänsyn till förslaget om jorden runt solen.
They have forgotten allah, so he has forgotten them.
De glömmer gud och då skall vi glömma dem.
They have forgotten god, so he has forgotten them.
De glömmer gud och då skall vi glömma dem.
image producing a lowing sound. They said, "This is your deity , the deity of Moses; he has forgotten it.".
ett bölande ljud; och de sade[till varandra]: "detta är vår gud och även moses gud- men det har han[nu] glömt.".
And they said,“ this is your god, and the god of moses, but he has forgotten.
Därefter[- så sade de till moses-] tillverkade han[av det nedsmälta guldet] något som liknade en kalv och som lät höra ett bölande ljud; och de sade[till varandra]: "detta är vår gud och även moses gud- men det har han[nu] glömt.".
And made a calf for them, a figure that lowed. "This," is your god and the god of moses but whom he has forgotten.
Därefter[- så sade de till moses-] tillverkade han[av det nedsmälta guldet] något som liknade en kalv och som lät höra ett bölande ljud; och de sade[till varandra]: "detta är vår gud och även moses gud- men det har han[nu] glömt.".
But the doctor is not saying that he has forgotten the favourite book of my mother.
Men doktorn menar inte att doktorn glömt bort mammas älsklingsbok.
You talk wisely about the new lisbon treaty, and i say to mr farage that he has forgotten the danish case.
Ni talar klokt om det nya lissabonfördraget, och jag ska säga nigel farage att han har glömt fallet danmark.
a mere body that lowed; and they said,'This is your god, and the god of moses, whom he has forgotten.'.
ett bölande ljud; och de sade[till varandra]: "detta är vår gud och även moses gud- men det har han[nu] glömt.".
They have forgotten allah, so he has forgotten them[accordingly].
De glömmer gud och då skall vi glömma dem.
Actually, he had forgotten all about the horrible messages.
Han hade glömt alla otäcka meddelanden.

Results: 30, Time: 0.0503

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More