I AM GRATEFUL THAT I IN SWEDISH

How to say i am grateful that i in Swedish

Results: 1961292, Time: 0.3571

i am grateful
jag är tacksam (544) jag är glad (9) jag tackar (3)

that i
att jag (37007) som jag (12197) att min (39) att mitt (27) mig som (18)

Examples of using I Am Grateful That I in a sentence and their translations

Thomas, a participant in the camp, told the lions,"I am grateful that i could participate at the diabetes camp.
En av deltagarna i lägret heter thomas och han berättade: "jag är tacksam över att jag kunde delta i diabeteslägret.
I am happy to get started, and i am grateful that i got the link to the EZQ home page from my friend.
Jag är glad för att jag kommit igång och jag är tacksam för att jag fick länken till EZQ av min kurskollega.
Swollen and painful arm recovered"I am happy to get started, and i am grateful that i got the link to the EZQ home page from my friend.
Smärtan i armen försvann "jag är glad för att jag kommit igång och jag är tacksam för att jag fick länken till EZQ av min kurskollega.
I feel a great commitment and passion for my work and i am grateful that i have had the opportunity to work with so many amazing people and leaders who have given me a lot of inspiration and knowledge over the years.
Jag känner ett stort engagemang och passion för mitt arbete och jag är tacksam för att jag har fått möjligheten att jobba tillsammans med så många fantastiska medarbetare och ledare som givit mig mycket inspiration och kunskap genom åren.

I am grateful that i was big enough to accept that message and the gift that it offered: the ability to take one step further in my own development as a human being.
Jag är tacksam att jag var stor nog att acceptera det budskapet och gåvan som erbjöds: förmågan att ta ett steg till i min egen utveckling som människa.
I am grateful that i was permitted to take on responsibility and that as a citizen i am, of course, still responsible for brandenburg, which is my home, for a united germany, the fatherland that i love, and for europe, whose unity will determine our fate and our future.
Jag är tacksam för att jag fick ta ansvar och att jag som medborgare fortfarande är ansvarig för brandenburg, vilket är mitt hem, för ett enat tyskland, det fädernesland som jag älskar, och för europa, vars enhet kommer att avgöra vårt öde och vår framtid.
I am grateful for that.
Jag är tacksam för detta.
I am grateful for that.
Jag är tacksam för det.
I am so grateful that i found you.
Jag ärglad att jag fann dig.
I know. And I'm grateful for that.
Jag vet, det uppskattar jag.
That i am extremely grateful.
Att jag är oerhört tacksam.
For that, i am grateful.
För det är jag tacksam.
For that, i am grateful.
Det är jag tacksam för.
For that i am very grateful.
Det är jag mycket tacksam för.
I am most grateful for that.
Jag är mycket tacksam för det.
I am deeply grateful for that.
Jag är djupt tacksam för det.
I am very grateful for that.
Jag är mycket tacksam för det.
And for that, i am... i am eternally grateful.
Och för det är jag... dig evigt tacksam.
And I'm... and I'm grateful for that.
Och jag är tacksam för det.
I am very grateful for that.
Det är jag väldigt tacksam för.
I am very grateful for that.
Det är något jag är mycket tacksam för.
And for that I'm grateful.
Och för det...... ärjagtacksam.
I'm grateful that i can do so on his behalf.
Det är en ära för mig att jag får göra det i hans vägnar.
I want you to know that I'm grateful.
Jag vill att ni ska veta att jag är tacksam.
He made me strong. And for that I'm grateful.
Han gjorde mig stark och det är jag tacksam för.
I'm grateful for that.
Jag är tacksam för det.
I'm so grateful for that.
Jag ärtacksam för det.
And for that, I'm grateful.
Och för det är jag tacksam.
I'm very grateful for that.
Jag är väldigt tacksam för det.
And I'm grateful for that.
Jag är tacksam för det.

Results: 1961292, Time: 0.3571

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More