I SWEAR I IN SWEDISH

Translation of I swear i in Swedish

Results: 256, Time: 0.0412

jag svär jag jag svär att jag jag lovar att jag

Examples of using I swear i in a sentence and their translations

I swear I don't have it.
Jag svär att jag inte har det.
I'm sorry. I swear I had it before.
Förlåt, jag lovar att jag hade det innan.
I swear I don't know anything.
Jag svär att jag inte vet nåt.
I swear I will kill you.
Jag svär att jag dödar dig.
Give it back or I swear I shoot you now.
Ge tillbaka eller jag svär Jag skjuter nu.
I swear I didn't know she was a hooker.
Jag lovar att jag inte visste att hon var ett fnask.
Tomin, I swear I have not betrayed you.
Tomin, jag svär jag har inte bedragit dig.
Oh, but i swear i never see them.
Åh, men jag svär att jag aldrig ser dem.
I swear I did not poison Sara.
Jag lovar att jag inte förgiftade Sara.
Hammond, I swear I won't.
Hammond, Jag svär jag kommer inte.
I swear I will concentrate.
Jag lovar att jag ska koncentrera mig.
I swear I saw him.
Jag svär att jag såg honom.
I swear I knew nothing about this.
Jag svär jag visste ingenting om det här.
I swear I was holding her in my arms.
Jag svär att jag höll henne i mina armar.
I swear I just saw Kate.
Jag lovar att jag just såg Kate.
I swear I will not kill anybody.
Jag lovar att jag inte ska döda nån.
I swear I didn't mean any harm.
Jag svär att jag inte menar någon skada.
I swear I saw Mama Beth that night.
Jag svär jag såg Mama Beth den kvällen.
I swear I didn't know.
Jag svär jag visste inte.
I swear I hear something.
Jag svär att jag hör något.
And I swear I will be true!
Och jag lovar att jag ska vara sant!
I swear I don't have them.
Jag svär Jag har inte dem.
I swear I know nothing!
Jag svär att jag inget vet!
I swear I don't know.
Jag lovar att jag inte vet.
I swear I have never been here.
Jag svär att jag aldrig varit har.
I followed her to the church, but I swear I didn't kill her.
Jag följde henne till kyrkan, men jag svär jag dödade inte henne.
I swear I did not know anything!
Jag lovar att jag inte visste nåt!
I tried to end it, I swear I did.
Jag försökte avsluta det, jag svär jag gjorde.
I swear I have never seen him before.
Jag svär att jag aldrig har sett honom förut.
I swear I won't do it again!
Jag lovar att jag aldrig kommer att göra det igen!

Results: 256, Time: 0.0412

See also


i swear i saw
jag svär att jag såg
i swear i did
jag svär att jag gjorde jag svär , jag gjorde det jag svär , jag har gjort
i swear i never
jag svär att jag aldrig jag sväratt jag inte
i swear i heard
jag lovar att jag hörde
i swear i was gonna
jag svär att jag tänkte jag lovar , jag tänkte jag svär , jag skulle
i swear i have never
jag lovar att jag har aldrig jag svär att jag aldrig har
i swear that i never
jag svär att jag aldrig jag sväratt jag inte
i swear that i will
jag svär att jag ska svär jag att jag kommer
could swear i
kan svära på att jag
would swear i
svär att jag kan svära på att jag
i swear before god
jag svär inför gud
i swear to christ
jag svär i kristi jag svär till kristus jag svär vid jesus jag svär till gud
i swear on god
jag svär på guds
i swear by jesus
jag svär på jesus
i swear it will
jag lovar att det
i will swear
jag svär
i swear on my son
jag svär på min sons

Word by word translation


swear
- svär lovar svär... svärja svurit

S Synonyms of "i swear i"


"I swear i" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More