I WAS IN CHARACTER IN SWEDISH

How to say i was in character in Swedish

Results: 370989, Time: 0.0861

i was
jag var (40633) jag blev (2726) jag hade (1715) jag skulle (1864) jag (800)

in character
i karaktär (10) i karaktären (7) i rollen (2)

Examples of using I Was In Character in a sentence and their translations

Marcel, i was in character.
Marcel, jag var inne i rollen.
Yesterday, mr president, while i was in the aeroplane flying me from bergamo to strasbourg, i shut my eyes for a moment and i saw the italian theatrical character, pantalone, who is famous for being penniless and poverty-stricken, talking to mr santini.
I går, herr talman, när jag befann mig på flygplanet som förde mig från bergamo till strasbourg, slöt jag ögonen ett ögonblick och jag såg den italienska commedia dell'arte-figuren pantalone, känd för att vara totalt utfattig, som talade med santini.
Well, i was staying in character.
Jag var i karaktär.
I was just in character, and i slammed it.
Jag var i roll och drämde igen den.

I was fully and exactly apprised of her rank in society her character, marriage portion and future prospects before my engagement to her hand.".
Att jag var fullt medveten om hennes rang i samhället," hennes karaktär, hemgift och framtidsutsikter, "innan jag ingick förlovning med henne.".
And this powerful awareness rolled in over me that i was a minority, and in my own home country, based on one facet of my character.
Och den övermäktiga insikten sköljde över mig, av att jag var en minoritet i mitt eget hemland grundat på en liten del av mina egenskaper.
You know, i was in character.
Jag var kvar i rollen.
And i wasn't in character just then.
Och jag var inte i roll där.
Recently, i was asked to play a character... who ages into his mid-80's, in a new comedy which i think is entitled"Do not not resuscitate.".
Jag blev tillfrågad att spela en man som är i 80-årsåldern i en komedi som jag tror heter "ska inte inte återupplivas".
If i were really, really honest, i would have to say it was a fantasy character whom i created when i was four and who inspired me to try almost everything i pursued in childhood and adolescence.
Om jag skulle vara riktigt, riktigt ärlig skulle jag säga att det var en fantasifigur som jag skapade när jag var fyra och som inspirerade mig att prova nästan allt jag tagit mig för i min barndom och i tonåren.
When i asked my daughter who her favorite character was in"Star Wars", you know what she said?
När jag frågade min dotter vem hennes favoritkaraktär var i "star wars", vet ni vad hon svarade?
I recently spoke at a university where a student told me that it was such a shame that nigerian men were physical abusers like the father character in my novel.
Nyligen talade jag vid ett universitet där en student berättade för mig att det var så synd att nigerianska män var våldsamma som karaktären av fadern i min novell.
Finally: new zealand i will end the tour with a brief visit to new zealand and the producer greywacke in marlborough which was represented by several white wines with plenty of character.
Flaskor finns tillgängliga. (nr 12001, 239 kr) Slutligen: nya zeeland jag avslutar rundresan med ett kort besök på nya zeeland och producenten greywacke i marlborough som var representerad med ett knippe vita viner med mycket karaktär.
I knew there wasn't any sin in his life; even sin he did not know about, for he was a humble man with spiritual maturity and christian character.
Jag visste att det inte fanns någon synd i hans liv; inte heller synder som han inte kände till, för han var en ödmjuk man med en andlig mognad och kristen karaktär.
The electric circus was a psychedelic multi media hall, where fantastic, illusionist plays were performed, and i suspect that the somewhat populist character of silver apples of the moon has its explanation in the circus.
Den elektriska cirkusen var en psykedelisk multimedialokal där fantastiska, illusionistiska skådespel pågick, och jag misstänker att den lite populistiska karaktären på "silver apples of the Moon" har sin bakgrund i cirkusen.
ASTON: i think a few people in the UK who don't know that normally assume that we are named after a central character from an old soap opera over here called"crossroads"- the character called benny was a grown man with the mind of a child, and his name benny became a derogatory name used in the school playgrounds in the late 70s/80s!
ASTON: jag tror att en del folk i england tror att det är taget från en karaktär som var med i en gammal såpopera som hette "crossroads"– karaktären där hette benny som var en vuxen man men med en hjärna som ett barn och hans namn benny blev ett nedlåtande namn som användes skolgårdarna på 70-80-talet!
It is sure that everyone of these games have their peculiarity, Personally i remember in the years 90, my brother who fanatically loved ninja gaiden was not to its gameplay or graphics( which in 1990 was already obsolete elsewhere) but for its atmosphere
Det är säker på att alla dessa spel har deras egenhet, Jag kommer ihåg i år 90, min bror som fanatiskt älskade ninja gaiden var inte till dess gameplay eller grafik( som i 1990 redan var föråldrad någon annanstans) men för dess
The atmosphere, because i remember in the years 90, my brother who fanatically loved ninja gaiden was not so much to the gameplay or graphics(which in 1990 was already obsolete elsewhere) but for history, the atmosphere, the raison d'etre of the character.
Atmosfären, eftersom jag kommer ihåg i år 90, min bror som fanatiskt älskade ninja gaiden var inte så mycket till gameplay eller grafik(som i 1990 redan var föråldrad någon annanstans) men för historia, atmosfären, existensberättigande karaktär.
I'm just a character in your film.
Jag är bara en person i din film.
As i was saying over the phone we wanna clear up any misunderstanding regarding the time sorceress character in"Locked".
Som jag sa på telefon vill vi reda ut alla missförstånd gällande rollfiguren tidshäxan i "locked".
to was exactly the setting, and the time period, and the kind of character i needed-- was the taiping rebellion, happening in the area near guilin, outside of that, and a character who thought he was the son of god.
Och jag behövde var taiping-upproret, i närheten av qualin, strax utanför, och den första sidan jag slog upp
I saw a boy whose blood wasn't noble, but whose character was, a king in spirit.
Jag såg en pojke vars blod inte var kungligt, men hans karaktär var.
But it would never have occurred to me to think that just because i had read a novel in which a character was a serial killer that he was somehow representative of all americans.
Det hade aldrig kommit för mig att tro att bara för att jag har läst en novell där en karaktär är seriemördare så måste han på något sätt representera alla amerikaner.
Unfortunately, it is against html-formatting so i moved on to barca that in many ways was ideal for my purpose with one exception, it was unable under certain conditions to render my national character set(Danish) correctly.
Tyvärr, det är mot html-formatering så jag gått vidare till barca som många sätt var perfekt för mitt syfte med ett undantag, det kunde under vissa förutsättningar att göra min nationella teckenuppsättning(Danska) korrekt.
But the most fun was probably still vaillons that invited up to dance with a clear smoky flint character that i love in my white wines.
Men roligast var nog ändå vaillons som bjöd upp till dans med en tydligt rökig flintakaraktär som jag älskar i mina vita viner.
I am the lead character in my own story.
Jag är huvudperson i min egen berättelse.
it occurred to me just how horrible their situation was, in a way i had never thought of before, and it made this chill crawl down my spine.
jag pratade med en icke-spelbar karaktär, och det slog mig hur fruktansvärd den här personens situation är .jag hade aldrig tänkt på det förut, och det gav mig verkligen kalla kårar.".
One of the reasons for the shift in the spock character when you came on-board was because when i was working with jeffrey hunter.
En av anledningarna till att spock förändrades när du kom ombord är att när jag jobbade med jeffrey hunter.
That was well in keeping with the character of monatte, as i was later convinced, of standing aside, of waiting, of criticizing.
Detta stämde väl överens med monattes karaktär, som jag senare kom underfund med, nämligen en person som stod vid sidan om, väntade och kritiserade.
That was well in keeping with the character of monatte, as i was later convinced, of standing aside, of waiting, of criticising.
Detta stämde väl överens med monattes karaktär, som jag senare kom underfund med, nämligen en person som stod vid sidan om, väntade och kritiserade.

Results: 370989, Time: 0.0861

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"I was in character" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More