IN THE LAST EIGHT HOURS IN SWEDISH

How to say in the last eight hours in Swedish

Results: 89102, Time: 0.0822

in the last eight
under de senaste åtta (5)

Examples of using In The Last Eight Hours in a sentence and their translations

That has now become apparent in this assembly in the last eight hours.
Det har visat sig i denna kammare under de senaste åtta timmarna.
She's the second person i have never met in the last eight hours who claims they know me.
Hon är den andra totalt okända människa på de senaste åtta timmarna som påstår sig känna mig.
In the last eight hours, i have received 37 calls from people who have met a young man named john baum or
På dom sista 8 timmarna, har jag fått 37 samtal från människor som har mött en ung man vid namn john baum
Everything we compiled on palmer over the last eight hours is in there.
De senaste åtta timmarnas information om palmer finns i den.

I feel like i had been fighting in pakistan for the last eight hours.
Jag känner att jag hade kämpat i pakistan under de senaste åtta timmarna.
He's been in and out of consciousness for the last eight hours.
Han har varit medvetslös av och till de senaste åtta timmarna.
You spent the last eight hours torturing this man.
Har du spenderat de sista 8 timmarna till att tortera den här mannen.
You haven't been eating or drinking within the last eight hours?
Du har väl inte ätit eller druckit de senaste åtta timmarna?
Can you tell me if anyone's tried to leave the base the last eight hours?
Kan du säga om någon har försökt lämna basen de senaste åtta timmarna?
Can you access Heathrow's passenger lists... for the last eight hours? i think it might be possible.
Kan ni ta fram heathrows passagerar listor för de senaste åtta timmarna?
Twenty-five in the last 12 hours.
Tjugofem de senaste tolv timmarna.
The van made eight stops in the last 96 minutes.
Åtta stopp de senaste 96 minuterna.
Eight judges were killed in the last two months.
Åtta domare dödades under de senaste två månaderna.
In order to qualify for the minimum period of benefit of four months, you must have completed four months of insurance(or have worked for 676 hours) during the last eight months.
Ê arbetsloèshetsersaèttning under en minimiperiod paê fyra maênader maêste du ha varit foèrsaèkrad i fyra maênader(eller arbetat 676 timmar) under de senaste aêtta maênaderna.
Have you learned nothing in the last eight years?
Har du inte lärt dig nånting under dom senaste 8 åren?
She was last seen in corsica three years ago, until she resurfaced eight hours ago, and will probably be gone in eight more, unless we bring her in.
Hon sågs senast på korsika för tre år sen men dök upp för åtta timmar sen och är nog borta om åtta timmar till om vi inte tar hit henne.
Madam president, while mr dupuis was held in laos last week, a large number of your colleagues, including myself, were detained in brussels airport for eight hours, from 3 p.m. to 11 p.m., because the government of
Fru talman! samtidigt som dupuis hölls fängslad i laos förra veckan kvarhölls ett stort antal av era kolleger, inklusive jag själv, bryssels flygplats i åtta timmar, från kl. 15 till kl. 23, eftersom den belgiska regeringen
I'm out there in the jungle eight hours a day!
Jag är där ute i djungeln åtta timmar om dan!
She had to be in the water at least eight hours.
Kroppen måste ha legat i vattnet i minst åtta timmar.
Had to drive in the car with her for eight hours.
Vi åkte i bilen i åtta timmar.
Sometimes the attacks lasted up to eight hours, during which time lurancy would speak in different voices, though when she awoke, she would remember nothing.
Attackerna varade ibland upp till åtta timmar, under vilken tid lurancy skulle tala i olika röster, men när hon vaknade hon skulle komma ihåg någonting.
The clinically proven formula smoothes skin and gives amazing results in a few minutes that lasts for at least eight hours.
Den kliniskt beprövade formulan slätar ut hyn och ger häpnadsväckande resultat bara några minuter och håller i minst åtta timmar.
The clinically proven formula smoothes skin and gives amazing results in a few minutes that lasts for at least eight hours. use instantly Agel… read more here.
Den kliniskt beprövade formulan slätar ut hyn och ger häpnadsväckande resultat bara några minuter och håller i minst åtta timmar. An… läs mer här.
Under the general provision in the working hours act, regular working hours shall not exceed eight hours a day or 40 hours a week.
Enligt den allmänna regeln i arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst åtta timmar per vecka och högst 40 timmar per vecka.
Last october 9, the super tuesday event attracted 177 starters and ran for around eight hours.
Senast den 9 oktober i super tuesday lockade evenemanget 177 förrätter och körde i cirka åtta timmar.
Although mr maat has joined 333 meps in signing the written declaration to call an end to all animal transports lasting over eight hours, he is now sadly backtracking.
Tyvärr tar nu albert jan maat ett steg tillbaka, trots att han liksom 333 andra ledamöter i europaparlamentet har undertecknat en skriftlig förklaring med krav på stopp för alla djurtransporter över åtta timmar.
For the last eight hours.
Det har du gjort i åtta timmar.
She's probably exhausted after spending the last eight hours cleaning the house with her son's girlfriend.
Säkert uttröttad efter att ha tillbringat åtta timmar med att städa tillsammans med sonens flickvän.
I have had eight hours of sleep in the last week, i am breastfeeding, and i am exhausted.
Jag har sovit åtta timmar på en vecka och är helt utmattad.
I embarked in the bistritz with eight hours lap.
Jag nådde bistritz nästan åtta timmar sent.

Results: 89102, Time: 0.0822

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"In the last eight hours" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More