NOT IMPORTANT ENOUGH FOR YOU IN SWEDISH

How to say not important enough for you in Swedish

Results: 98482, Time: 0.0528

not important enough
inte viktig nog (7)

for you
för dig (23572) åt dig (4585) för er (3862) till dig (3103) för din (1162)

Examples of using Not Important Enough For You in a sentence and their translations

I wasn't important enough for you.
Jag var inte viktig nog för er.
She's not important enough for you?
Hon är väl viktig?
Patty said it wasn't important enough for you to worry about.
Patty sa att det var inteviktigt att du behövde fundera över det inte viktigt nog.
You're not important enough for me to kill you here.
Du är inte viktig nog för mig för att jag ska döda dig här.

You're not important enough for this temple.
Du är inte tillräckligt betydande för det här templet.
You cannot argue that this is an important form of agriculture if it is obviously not important enough for the regional authorities to give it priority and grant support for it.
Man kan inte argumentera att det är fråga om en viktig produktion, om de regionala myndigheterna uppenbarligen inte anser den viktig nog för att tillerkänna den prioritet och även stöd.
Important enough for you to want to steal her back?
Viktig nog för att stjäla henne tillbaka?
Well, it's important enough for you to want a prenup.
Det är viktigt nog för ett äktenskapsförord.
Hat's interesting too. do you feel you're not important enough for us to discuss you?
Känner du inte att du är tillräckligt viktig att tala om?
Räcker inte till för dig själv?
Not enough for you?
Var det inte tillräckligt för dig?
You're not important enough to remember.
Du är ...inte viktig nog att komma ihåg.
You're not important enough to kill.
Du är inte viktig nog att döda.
Not enough for you?
Inte nog åt dig?
Så jag är inte hedersvärd nog åt dig?
Not good enough for you.
Är inte jag tillräckligt bra för dig?
Not exciting enough for you?
Inte spännande nog för dig?
Important enough for the likes of you.
Viktig nog för dig.
That's important enough for them, isn't it?
Det är viktigt nog för dem, är det inte?
No, no, not that you aren't important, you're just not important enough to be part of a real secret society.
Inte för att ni inte är viktiga, men inte tillräckligt viktiga för en riktig hemlig klubb.
I don't think it was important enough for him to die for.
Men jag tyckte inte att det var viktigt nog för honom att dö för.
The single currency, minister fischer, which you have rightly claimed to be one of Europe's great achievements, obviously wasn't even important enough in the eyes of the finance minister, who had responsibility for this matter at the time, for him to attend the first important session.
Den gemensamma valutan, herr fischer, som ni med all rätt beskriver som en stor framgång för europa, betraktade den då ansvarige finansministern uppenbarligen inte som tillräckligt viktig för att han skulle delta på det första viktiga mötet.
The'more' that you promised us is not enough and, of course, it is very important for you to put pressure on a joint neighbouring country of ours, the
Det ”mer” som du lovade oss är inte tillräckligt, och det är naturligtvis mycket viktigt att du sätter press på ett gemensamt grannland till oss, tjeckien, som
It is not enough if we compare it with what we should be able to do at european level, and it is important for the representatives of the council as well as for you, commissioner, to remember that and to underline that we cannot wait for another seven years
Det är inte tillräckligt om vi jämför det med vad vi borde kunna göra på eu-nivå, och det är viktigt för rådets företrädare liksom för er, herr kommissionsledamot, att komma ihåg det och att betona att vi inte kan vänta i
No. Funnily enough, not for you.
Inte mer sås till dig.
I know that Parliament initially took the view that ECU 13.million would not be enough for such an important programme.
Jag vet att parlamentet till en början ansåg att 13, 8 millioner ecu inte skulle räcka till för ett så viktigt program.
Not fast enough for you?
Är det inte snabbt nog?
Not radical enough for you?
Är det inte svårt nog?
Not fancy enough for you?
Är det inte tjusigt nog?
You can't fight us... or frighten us... you're just... not important enough, anymore.
Du kan inte skada eller skrämma oss, du betyder ingenting längre.

Results: 98482, Time: 0.0528

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More