NUCLEAR POWER STATIONS IN SWEDISH

Translation of Nuclear power stations in Swedish

Results: 386, Time: 0.1069

kärnkraftverk kärnkraftsverk kärnkraftsanläggningar kärnkraftsstationer atomkraftverk kärnkraftverken kärnkraftverkens kärnkraftsanläggningarna kärnkraftsverken

Examples of using Nuclear power stations in a sentence and their translations

Nuclear power stations are not the only source of radioactive waste.
Kärnkraftverk är inte den enda källan till radioaktivt avfall.
Americans advised the Shah to build twenty nuclear power stations.
Amerikanarna rådde shahen att bygga tjugo kärnkraftsanläggningar.
Decommissioning of nuclear power stations is not research.
Avveckling av kärnkraftverk är inte forskning.
Above all, there are no uniform safety standards for nuclear power stations.
Men framför allt finns det ingen enhetlig säkerhetsstandard för atomkraftverk.
It is simple: two nuclear power stations are 80% to 85% completed.
Det är enkelt: två kärnkraftverk är färdigställda till 80 eller 85.
Detect threats to nuclear power stations.
Upptäcka hot mot kärnkraftsanläggningar.
Thermal and nuclear power stations generators with a capacity of 100 MWe or more.
Värmekraftverk och kärnkraftverk generatorer med en kapacitet på 100 MWe eller mer.
The nuclear power stations provide enough electricity for more than half of Sweden's needs.
Kärnkraftverken ger el som täcker mer än hälften av det svenska elbehovet.
As far as I know, there are no nuclear power stations in Poland to close down.
Såvitt jag vet finns det inga kärnkraftverk att stänga i Polen.
Mr President, safety aspects also militate against completion of the two nuclear power stations.
Herr ordförande! Även säkerhetsskäl talar mot ett slutförande av de båda kärnkraftverken.
The lifespan of the existing nuclear power stations is gradually coming to an end.
De befintliga kärnkraftverkens livstid lider nämligen sakta mot sitt slut.
As far as energy is concerned, our attention is particularly focussed on nuclear power stations.
Vad energin beträffar tittar vi i synnerhet på kärnkraftverken.
We must also embark on a programme of building new nuclear power stations.
Vi måste också inleda ett program för att bygga nya kärnkraftverk.
Today's debate concerns initiatives regarding the safety of nuclear power stations.
Dagens debatt handlar om initiativ som gäller säkerheten vid kärnkraftverk.
Velan's valves play a critical role in the world's nuclear power stations.
Velans ventiler spelar en viktig roll i världens kärnkraftverk.
The aim must be to establish a European competence for monitoring nuclear power stations.
Syftet måste vara att upprätta europeisk kompetens för tillsyn av kärnkraftverk.
I therefore support the decision to conduct stress tests of nuclear power stations on EU territory.
Jag stöder därför beslutet att genomföra stresstester av kärnkraftverk på EU:s territorium.
We are not building nuclear power stations.
Vi bygger inga kärnkraftverk.
There are 104 nuclear power stations in the US.
Det finns 104 kärnkraftverk i USA.
These lessons relate in particular to nuclear power stations.
De lärdomar vi kan dra gäller särskilt kärnkraftverken.
Heat exchangers specially designed for nuclear power stations.
Värmeväxlare, speciellt konstruerade för kärnkraftstationer.
No support is given to alternative ideas, such as building nuclear power stations.
Alternativa idéer får inget stöd, t.ex. uppbyggnaden av kärnkraftverk.
It is of course the issue of the funds for decommissioning nuclear power stations.
Det är naturligtvis frågan om fonderna för kärnkraftsanläggningarnas avveckling.
Now the Commission says we need new nuclear power stations to reach that target.
Kommissionen säger nu att vi för att nå detta behöver nya kärnanläggningar.
As long as there are nuclear power stations in our neighbouring countries, we cannot ignore the issue.
Så länge som det finns kärnkraftverk i våra grannländer kan vi inte ignorera denna fråga.
Air travel, nuclear power stations, chemical works and oil depots, are all obvious targets for terrorists.
Flygindustrin, kärnkraftsanläggningar, kemiska fabriker och oljedepåer utgör alla uppenbara måltavlor för terrorism.
Thermal and nuclear power stations(generators with a unit capacity of 100 MW or more);
Värmekraftverk och kärnkraftverk generatorer med en kapacitet per enhet på 100 MW eller mer.
Firstly, the safety of eight nuclear power stations in three candidate countries is giving cause for concern.
För det första, säkerheten i åtta kärnkraftverk i tre kandidatländer ger anledning till oro.
A whole series of Russian nuclear power stations, which are intended to export electricity to European Union Member
En hel rad ryska kärnkraftsverk, som ska exportera el till EU-medlemsstaterna, planeras längs vår östra gräns.
all the amendments and points concerning the closure of nuclear power stations that cannot be retrofitted and we support the highest possible
Alla förslag och punkter, där man stöder nedläggning av icke upprustningsbara kärnkraftsanläggningar och största möjliga kärnkraftssäkerhet, kan vi godkänna.

Results: 386, Time: 0.1069

Word by word translation


nuclear
- kärntekniska kärnkraft nukleära kärnvapen kärn-
power
- makt kraft power befogenhet effekt
stations
- stationer järnvägsstationer kraftverk kärnkraftverk bensinstationer

S Synonyms of "nuclear power stations"


nuclear power plants
nuclear installations
npps
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More