ON THE AGENDA IN SWEDISH

Translation of On the agenda in Swedish

Results: 2272, Time: 0.1099

om agenda på dagordningen på föredragningslistan på agendan upp på dagordningen upp på föredragningslistan står på dagordningen föredragningslistan på programmet står på föredragningslistan upp på agendan

Examples of using On the agenda in a sentence and their translations

The other item on the agenda is the Jöns report on part-time work.
Den andra punkten som står på dagordningen här är Jönsbetänkandet om deltidssysselsättning.
What is on the agenda for 2018?
Vad är på programmet under 2018?
On the agenda, Question Time starts at 5.30 p.m.
Frågestunden står på föredragningslistan från och med klockan 17.30.
Leeward side were on the agenda today.
Läsidan stod på programmet idag.
The main business on the agenda was the convocation of the first All-Russian Conference of Factory Committees.
Huvudpunkten på programmet var sammankallandet av fabrikskommittéernas första allryska konferens.
It is unfortunate that Zimbabwe is once again on the agenda.
Det är tyvärr inte första gången som Zimbabwe står på föredragningslistan.
Environmental and sustainability issues are high on the agenda at PiteEnergi.
Hos PiteEnergi är miljö och hållbarhetsfrågan högt upp på agendan.
On the agenda: Gurrelieder and Die Seejungrfau, amongst others.
På programmet står bl.a. Gurrelieder och Die Seejungrfau.
I would prefer to speak to the matter on the agenda.
Jag vill gärna tala om det ämne som står på föredragningslistan.
Now Hungary will be placed on the agenda of the Council of the EU.
Nu kommer Ungern att sättas upp på agendan i ministerrådet.
Skills, ethics and research also on the agenda.
Även kompetens, etik och forskning på programmet.
What is on the agenda for today, hmm?
Vad är på agendan idag, hmm?
What is currently on the agenda?
Vad är på agendan just nu?
Working time issues are high on the agenda in a number of Member States.
Arbetstidsfrågor står högt upp på programmet i många medlemsstater.
One item overshadows every other on the agenda this week,
En sak överskuggar allt annat på agendan den här veckan.
So, what's on the agenda for tomorrow?
Vad är planerna för i morgon,?
This is very much on the agenda and in our financial perspective.
Detta står i hög grad på vår agenda och ingår i vårt finansiella perspektiv.
What's on the agenda for this morning?
Vad är på schemat i dag?
We have debated most of the issues on the agenda together in this House.
De flesta frågor som står på agendan har vi diskuterat här tillsammans.
The opinion on the Agenda for new Skills and Jobs(June 2011);
Yttrandet om En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen juni 2011.
The issue will also be on the agenda of the next Parliament.
Den kommer att finnas på arbetsschemat också för nästa riksdag.
The financial crisis and integration are also high on the agenda.
Högt på dagordningen står också den ekonomiska krisen samt integration.
Number one on the agenda is taking care of all choreography and synchronization.
Nummer ett på dagordningen är att ta hand om all koreografi och synkronisering.
Next on the agenda is the continuing mutual disarmament talks with NATO.
Nästa punkt är de pågående ned- rustningssamtalen med NATO.
What's on the agenda for tonight?
Vad har ni på schemat ikväll?
This has to be put on the agenda in all dialogues with Iran.
Detta måste sättas på dagordningen för alla dialoger med Iran.
What's on the agenda today?
Vad står på schemat i dag?
Protection of the Monetary Union and the euro must also be placed high on the agenda.
Att skydda valutaunionen och euron har också hög prioritet.
I thought that you wanted to put an item on the agenda.
Jag trodde ni ville lägga till en punkt till dagordningen.
However, the Basque issue has never been included on the agenda.
Baskienfrågan har emellertid aldrig tagits med i föredragningslistan.

Results: 2272, Time: 0.1099

See also


on the agenda today
på dagordningen i dag
what is on the agenda
vad som står på dagordningen vad är agendan vad är programmet
on the agenda for tomorrow
planerna för i morgon upp föredragningslistan för i morgon på föredragningslistan för morgondagens
put it on the agenda
skriv det på dagordningen sätt det på dagordningen att sätta det på dagordningen
set the agenda
fastställer dagordningen
the same agenda
samma agenda
the current agenda
den nuvarande agendan den aktuella agendans den aktuella agendan den aktuella handlingsplanen den aktuella dagordningen
the domestic agenda
den inhemska dagordningen den inhemska agendan familje programmet
the agenda for today
föredragningslistan för i dag
item on our agenda
punkt vår föredragningslista punkt på vår agenda
return to the agenda
återgå till dagordningen att återvända till föredragningslistan återgå till föredragningslistan
the agenda for this week
dagordningen för denna vecka
was not on the agenda
inte står på dagordningen
the first item on the agenda
första punkt föredragningslistan
the last item on the agenda
den sista punkten föredragningslistan den sista punkten på dagordningen sista programpunkten
is on the agenda for today
är agendan idag står på dagordningen i dag
what's next on the agenda
vad är nästa på dagordningen vad står näst på dagordningen
it on the agenda
det på dagordningen

Word by word translation


agenda
- agenda dagordningen föredragningslistan dagordning agendan

S Synonyms of On the agenda


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More