READY TO ADOPT IN SWEDISH

How to say ready to adopt in Swedish

Results: 21, Time: 0.0514

redo att anta (10) berett att anta (3) redo att adoptera (3)

Examples of using Ready To Adopt in a sentence and their translations

We were ready to adopt, and.
Maybe I'm just not ready to adopt yet.
Jag kanske inte är redo att adoptera än.
She's ready to adopt me.
Hon är redo att adoptera mig.
Commission concludes that latvia is ready to adopt euro in 2014.
Kommissionen anser att lettland är redo att införa euron under 2014.

The council is clearly not ready to adopt this as yet, but we should no doubt continue to exercise pressure.
Rådet är tydligen inte redo att anta detta ännu, men vi får väl fortsätta att utöva påtryckning.
It is ready to adopt targeted sanctions against those who continue to threaten the democratic transition process, peace, security and stability in mali.
EU är redo att anta riktade sanktioner mot dem som fortsätter att hota processen för övergången till demokrati, fred, säkerhet och stabilitet i mali.
Latvia shall be ready to adopt and implement additional consolidation measures to stabilise the economy, in case such measures will be necessary during the assistance programme.
Lettland ska vara berett att anta och genomföra ytterligare konsolideringsåtgärder för att stabilisera ekonomin om sådana åtgärder blir nödvändiga under stödprogrammets löptid.
However, if the situation persists, my services are ready to adopt a new donor-deferral rule for this disease as well.
Men om den aktuella situationen består är mina tjänsteavdelningar redo att anta en ny bestämmelse om att skjuta upp donationer även för denna sjukdom.
Romania shall be ready to adopt and implement additional consolidation measures to ensure macro-financial stability, in case such measures will be necessary during the assistance programme.
Rumänien ska vara berett att anta och genomföra ytterligare konsolideringsåtgärder för att trygga den makroekonomiska stabiliteten, om sådana åtgärder skulle bli nödvändiga under stödprogrammets löptid.
As far as my own country is concerned, we are fully ready to adopt the package as soon as possible.
För mitt eget lands del, är vi helt redo att anta paketet så snart som möjligt.
In this regard, san marino is ready to adopt computerised procedures even similar to the intrastat system;
För detta ändamål är san marino berett att införa datoriserade förfaranden liknande intrastatsystemet.
Estonia has achieved a high degree of sustainable economic convergence and is ready to adopt the euro on 1 january 2011.
Estland har nått en hög grad av hållbar ekonomisk konvergens och är redo att införa euron den 1 januari 2011.
If you ready to adopt a senior german shepherd, or any german shepherd for that matter check out my page
Om du redo att anta en ledande tysk herde, eller någon tysk herde för den delen kolla in min sida
While the EU is ready to adopt a robust and legally binding agreement in cancun, the substantial differences outstanding mean
EU är berett att anta ett robust och juridiskt bindande avtal i cancun, men de stora kvarstående skiljaktigheterna innebär att
and outside it, has revealed that europe is not yet ready to adopt this directive in its present hard-hitting form.
och utanför, har visat att europeiska unionen ännu inte är redo att anta detta direktiv i dess nuvarande kraftfulla form.
When they joined the EU, these countries were not ready to adopt the schengen package in its entirety, and have therefore
När de båda länderna anslöt sig till EU var de inte beredda att anta schengenregelverket i dess helhet, och därför har de tvingats
the major political challenges facing the region, and be ready to adopt a more assertive and forward-looking approach to its policy
EU bör grundligare överväga de stora politiska utmaningar regionen står inför och vara beredd att inta ett mera bestämt och långsiktigt förhållningssätt i sin politiska
stipulates that when a member state decides it is ready to adopt this system, then the reverse charge procedure has to
fastställer att när en medlemsstat beslutar att den är redo att anta systemet måste metoden för omvänd betalningsskyldighet bli obligatorisk för
convinced, once we in europe and america show ourselves ready to adopt binding agreements, we will also be able to persuade
om, när vi i europa och USA visar oss redo att anta bindande avtal, kommer vi också att kunna övertyga kina
convinced, once we in europe and america show ourselves ready to adopt binding agreements, we will also be able to persuade
om, när vi i europa och amerika visar oss redo att anta bindande avtal, kommer vi också att kunna övertyga kina
convinced, once we in europe and america show ourselves ready to adopt binding agreements, we will also be able to persuade
om, när vi i europa och amerika visar oss redo att anta bindande avtal, vi kommer också att kunna övertyga kina

Results: 21, Time: 0.0514

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Ready to adopt" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More