STARTED TO ROT IN SWEDISH

How to say started to rot in Swedish

Results: 96818, Time: 0.0504

Examples of using Started To Rot in a sentence and their translations

He started to rot once they got him up.
Han började ruttna nær de fått upp honom.
Your hand is starting to rot.
Din hand börjar ruttna.
I think those twinkies are starting to rot his brain.
Jag tror att det där godiset börjar förmultna hans hjärna.
The biggest reason behind wooden windows starting to rot is a combination of events.
Den största anledningen till att träfönster angrips av rötsvampar är en kombination av händelser.

I have put the nuts in a week or so the shell starts to rot and then it 's very easy to get it off.
Jag har lagt nötterna i en vecka eller så börjar skalet ruttna och då är det jättelätt att få bort det.
After a week or so the shell starts to rot and then it's very easy to get it off.
Efter en vecka eller så börjar skalet ruttna och då är det jättelätt att få bort det.
At least she will not start to rot.
Hon ruttnar inte i alla fall.
Later in life, you will just start to rot away.
Du kommer att ruttna bort.
For it not to rot.
För att det inte ska ruttna.
It turns my stomach to rot.
Det får min mage att ruttna.
They left you to rot!
De lät dig ruttna bort.
Left to rot in the sun.
De hade lämnats att ruttna i solen.
Do not believe you. He said i had to rot.
Hörde du att idioten bad mig dra åt helvete?
Pope wants tig to rot inside.
Pope vill att tig ruttnar härinne.
He left us here to rot.
Han lämnade oss att ruttna.
We are left to rot underground.
Vi får ruttna under jord!
It's going to rot your brain.
Din hjärna kommer att ruttna.
Hurl them down to rot and reek.
Kastar ner dem för att ruttna och stinka.
You left me to rot, carl.
Du lämnade mig att ruttna.
Leave him to rot on his own.
Låta honom ruttna för sig själv.
Pack left me out here to rot.
De lämnade mig att ruttna här.
They left me to rot in mexico.
De lät mig ruttna bort i mexiko.
May you rot to death!
Må du ruttna ihjäl!
Humid weather has led to some rot.
Fuktigt väder har gett en del röta.
The noble rot was slow to start and most of the chateaux harvested in october.
Ädelrötan var trög i starten och de flesta slott skördade inte förrän i oktober.
Once the seed hits the ground, the wings rot away and the seed starts to germinate.
När fröet tar mark börjar vingarna ruttna bort och fröet gror.
As soon as the true skin is taken away, the body at the surface starts to break down and rot.
Så snart det sanna skinnet har tagits bort, börjar kroppen på ytan att brytas ned och ruttna.
Started smoking,"my feet have half rotted off"and i move from filthy hole to filthy hole every night.
Börjat röka, mina fötter har till hälften ruttnat" "och jag flyttar mig mellan skitiga hål varenda natt.".
adjusted to make them favourable for microorganisms, and thus the first results on the rot resistance of small sticks will be obtained in approximately six months after the start of the test.
och mikroberna, och det innebär att de första resultaten av hur bra mindre stickor motstår röta fås ungefär ett halvt år efter inledningen av testet.
When summer came everything started to rot.
När sommaren kom, började allt ruttna.

Results: 96818, Time: 0.0504

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More