THAT THE CRISIS IN SWEDISH

Translation of That The Crisis in Swedish

Results: 219, Time: 0.5828

att krisen (157) att den kris (10) som krisen (6) krisen (4) att krisens (3)

Examples of using That The Crisis in a sentence and their translations

Att krisen
I have also stressed that the crisis is serious.
Det har även understrukits att krisen är allvarlig.
The european union emphasises that the crisis can only be resolved through discussions.
Europeiska unionen betonar att krisen endast kan lösas genom diskussioner.
Som krisen
It was only when the euro zone countries met in paris last autumn that the crisis could be stabilised and the recovery could begin.
Det var först när euroländerna möttes i paris i höstas som krisen kunde stabiliseras och en återhämtning kunde starta.
Since october 2008 the commission has been working actively to tackle the shortcomings that the crisis brought to light.
Sedan oktober 2008 har kommissionen arbetat aktivt för att ta itu med de brister som krisen lade i dagen.
Other sentence examples
I cannot say too often that the crisis has brought about new crises.
Jag kan inte nog understryka att krisen har skapat nya kriser.
Mr farrugia stressed that the crisis was not the only factor to blame for youth unemployment.
Vincent farrugia påpekade att krisen inte är den enda orsaken till ungdomsarbetslösheten.
I agree that the crisis also affords us opportunities.
Jag håller med om att krisen även innebör möjligheter.
Suddenly they declare that the crisis is not yet over.
Plötsligt förklarar de att krisen ännu inte är över.
Analysis of this report shows that the crisis goes beyond the BSE issue.
Analysen av detta betänkande visar att krisen övergår problemet med BSE.
The commissioner was correct when he said that the crisis is political.
Det är helt riktigt, som kommissionsledamoten sa, att krisen är politisk.
There is also a risk that the crisis may undo progress regarding gender equality in the EU.
Det finns även risk för att krisen omintetgör de framsteg som gjorts för jämställdheten mellan könen i EU.
I fear that the crisis in this utterly impoverished country will escalate and thus make it ungovernable.
Jag befarar att krisen i det fullständigt utarmade landet inom kort trappas upp och att det därigenom blir omöjligt att regera.
Most of all you realise that the crisis which up to this point has seemed academic is now very real in many places.
Mest av allt du inser att den kris som fram till denna punkt har verkade akademiska är nu mycket riktigt på många håll.
We are concerned, too, that the crisis will spread to the other countries in the region.
Vi oroar oss också för att krisen ska sprida sig till andra länder i regionen.
Mr president, i think that the crisis in which we currently find ourselves was triggered by events in deauville.
Herr talman! jag tror att den kris som vi nu befinner oss i utlöstes av händelserna i deauville.
Excuse me. um, now that the crisis has passed, we will be, um... we will be reviewing the situation regarding individuals that we have in custody.
Ursäkta mig, "nu" när krisen är över så kommer vi att granska läget gällande varje enskild individ som nu sitter arresterade.
I should like to express my firm belief that the crisis calls for a reform of the european institutions.
Jag skulle vilja uttrycka min bestämda övertygelse att krisen kräver en reform av eu:s institutioner.
Of europeans think that the crisis's impact on the job market has already reached its peak.
Av européerna tror att krisens inverkan på arbetsmarknaden redan har nått sin kulmen(se bilaga).
On that basis, it is wrong to say that the crisis began in july, september or August!
Utifrån detta faktum är det fel att säga att krisen startade i juli, september eller augusti!
I think that the crisis, from this point of view, forces public opinion to stop and think.
Jag tror att krisen, från denna synpunkt, tvingar den allmänna opinionen att stanna upp och tänka.
I fear that the crisis will continue for many years, which is not what we want.
Jag fruktar att krisen kommer att fortsätta under många år, vilket inte är vad vi vill.
(HU) we can see that the crisis has undermined many european citizens' sense of security.
(HU) vi kan se att krisen har undergrävt många eu-medborgares känsla av trygghet.
I strongly disagree with those who conclude hastily that the crisis has killed solidarity between european countries.
Jag håller inte alls med dem som drar den förhastade slutsatsen att krisen har förstört solidariteten mellan europas länder.
On the other hand, revolutionaries sometimes try to prove that the crisis is absolutely insoluble.
Å andra sidan försöker revolutionärer ibland leda i bevis att krisen är absolut olöslig.
The developments in sovereign and corporate debt markets clearly show that the crisis is not over.
Utvecklingen på marknaderna för statspapper och företagslån visar tydligt att krisen inte är över.
(DE) madam president, mr cioloş, there is no question that the crisis must be resolved.
(DE) fru talman, herr Cioloş! det råder inga tvivel om att krisen måste lösas.
The communication strategy shall also include transmitting appropriate information to non-community countries to warn them that the crisis has been resolved.
I kommunikationsstrategin skall dessutom ingå lämpliga förfaranden för att informera tredje land om att en kris har upphört.
In agriculture, it is obvious that the crisis in the beef sector requires an in-depth discussion on the agricultural policy' s overhaul.
I jordbruket är det tydligt att krisen inom nötköttssektorn tvingar fram en grundlig diskussion om en omprövning av jordbrukspolitiken.
At the same time, the rapporteur acknowledges that the crisis in 2000 was not a real supply crisis.
Samtidigt erkänner föredraganden att krisen år 2000 inte var en egentlig försörjningskris.
It was on this international background that the crisis broke out in germany in 1923.
Det var mot den här internationella bakgrunden som krisen bröt ut i tyskland 1923.

Results: 219, Time: 0.5828

Word by word translation


crisis
- kris krissituationer crisis kristider krisen
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More