THE COAL INDUSTRY IN SWEDISH

Translation of The Coal Industry in Swedish

S Synonyms

Results: 248, Time: 0.0367

kolindustrin (166) stenkolsindustrin (48) kolindustrins (5) kolindustri (4) stenkolssektorn (3) coal industry (3)

Examples of using The Coal Industry in a sentence and their translations

D to help the coal industry adjust to en vironmental protection standards.
D att hjälpa kolindustrin att anpassa sig till miljöskyddskrav.
3.The coal industry is one of the sectors deeply affected by the energy transition.
3.Kolindustrin är en av de sektorer som påverkas kraftigt av energiomställningen.
Aid to the coal industry must be reduced steadily and gradually.
Stödet till stenkolsindustrin skall minskas kontinuerligt och gradvis.
Aid to the coal industry is allocated to industry and services.
Stödet till kolindustrin beviljas industri- och tjänstesektorerna.

Any licensed operator(within the meaning of the coal industry act 1994).
Alla operatörer med tillstånd(enligt coal industry act 1994).
The effects of aid to the coal industry on competition.
Effekterna av stödet till stenkolsindustrin på konkurrensen.
One of the coal industry's ads around christmas was this one.
En av kolindustrins reklamkampanjer vid jul var den här:.
CICIC – Information and coordination centre for the coal industry – Belgian branch of euracoal.
CICIC– centrum för information och samordning för kolindustrin– belgisk gren av euracoal.
The coal industry is the keystone of english capitalism.
Kolindustrin är den engelska kapitalismens grundval.
Social measures in the coal industry: ECU 25 million;
Sociala åtgärder inom kolsektorn: 25 miljoner ecu.
Mom told me you worked in the coal industry for a long time.
Mamma sa att du jobbade länge inom kolindustrin.
The 1998 ECSC budget earmarks ECU 30 million for restructuring the coal industry.
I eksg:s budget anslås för 1998 30 miljoner ecu för omstrukturering av kolindustrin.
The 1999 ECSC budget earmarks EUR 32 million for restructuring the coal industry.
I eksg:s budget anslås för 1999 32 miljoner euro för omstrukturering av kolindustrin.
Of which 3 in the coal industry, 26 in transport, 292 in agriculture and 43 in fisheries.
Varav 3 gäller kolindustrin, 26 transportsektorn, 292 jordbrukssektorn och 43 fiskesektom.
(11) the restructuring of the coal industry has major social and regional repercussions as a result of the reduction in activity.
(11) omstruktureringen av stenkolsindustrin har kraftiga sociala och regionala återverkningar som hänger samman med den minskade verksamheten.
Of which 0 in the coal industry, 8 in transport, 42 in agriculture and 12 in fisheries.
Varav 0 gäller kolindustrin, 8 transportsektorn, 42 jordbrukssektorn och 12 fiskesektorn.
Of which 1 in the coal industry, 32 in transport, 249 in agriculture and 52 in fisheries.
Varav 1 gäller kolindustrin, 32 transportsektorn, 249 jordbrukssektorn och 52 fiskeseklorn.
Commission decision 94/1070/ECSC on Ger­man aid to the coal industry for 1994 — OJ L385, 31.12.1994; bull.
Tysklands finansiella stöd till förmån för stenkolsindustrin 1994— EGT nr l 385, 31.12.1994 och bull. 12-1994, punkt 1.2.113.
British coal board(BCC) set up pursuant to the coal industry nationalisation act 1946.
British coal corporation(BCC) inrättat enligt coal industry nationalization act 1946.
The plan should include measures that create a clear framework for the coal industry to invest in the technologies that will be needed to create an energy union.
Planen bör omfatta åtgärder för att skapa en tydlig ram för kolindustrins investeringar i den teknik som kommer att behövas för att skapa en energiunion.
Of which 0 in the coal industry, 2 in transport, 6 in agriculture and 0 in fisheries.
Varav 0 gäller kolindustrin 2 transportsektorn, 6 jordbrukssektorn och 0 fiskesektom.
Commission decision no 94/994/ECSC autho­rizing the granting of aid by portugal to the coal industry in" 1994 — OJ l 379, 31.
Kommissionens beslut nr 94/994/EKSG om godkännande av stöd till stenkolsindustrin i portugal för året 1994— EGT nr l 379, 31.
Entities benefiting from a licence granted by the BCC pursuant to the coal industry nationalisation act 1946.
Enheter med tillstånd utfärdat av BCC enligt coal industry nationalization act 1946.
Compared with the regulation of coal, the general rules on state aid significantly reduce the chances of state aid being granted to the coal industry.
Jämfört med reglerna för kol minskar de allmänna reglerna för statligt stöd avsevärt kolindustrins möjligheter till beviljande av statligt stöd.
C ð list of state aid cases in sectors other than agriculture, fisheries, transport and the coal industry 1.
C— statligt stöd inom andra sektorer än jordbruk, fiske, transport och kolindustri 1.
With regard to an aid scheme for the coal industry, this question arises more particularly in relation to competition policy,
När det gäller stödordningen för stenkolsindustrin aktualiseras denna fråga framför allt i förhållande till konkurrens- och miljöpolitiken samt
5.The coal industry is often censured for its environmental performance, but has taken steps to reduce its impact.
5.Kolindustrin kritiseras ofta för sin miljöprestanda, men har vidtagit åtgärder för att minska effekterna.
Aid to the coal industry granted in accordance with article 4 shall be reduced in a continuous and significant manner.
Stöd till stenkolsindustrin som beviljats enligt artikel 4 skall minskas kontinuerligt och i en betydande omfattning.
5.The coal industry is often censured for its environmental performance, but has taken steps to reduce its impact.
5.Kolindustrin kritiseras ofta för sina miljöprestanda, men har vidtagit åtgärder för att minska effekterna.
What you see from the coal industry is analogous to what the tobacco industry used to do.
Det man ser från kolindustrin är analogt med vad tobaksindustrin brukade göra.

Results: 248, Time: 0.0367

Word by word translation


coal
- kol stenkol coal kolindustri kolsektorn
industry
- industrin näringslivet bransch industry industriella

S Synonyms of "the coal industry"


"The coal industry" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More