THE ONE JUST IN SWEDISH

How to say the one just in Swedish

S Synonyms

Results: 672448, Time: 0.0703

den (2650) den ene (84) ett enda (12) de ett (14) den en (15)

Examples of using The One Just in a sentence and their translations

Each income bracket is made to look ridiculous by the one just above it.
Varje inkomstnivå ses över axeln av den som ligger strax ovanför.
It seems that the answer is indicated in the passage in constantine immediately following the one just quoted:.
Svaret ges i det konstantin skriver alldeles efter det stycke som citerades nyss:.
If the next active player has a better hand than the one just shown(or ties it), the software shows his cards.
Om nästa aktiva spelare har en bättre hand än en bara visas(eller band det), visar programmet sina kort.
Mr president, this is on a mistake in translation too, though not as important as the one just mentioned.
Herr talman, det handlar också om ett översättningsfel som inte har samma omfattning som det som just nämndes.

Mr president, prime minister leterme, members of the presidency-in-office, mr barroso, this week, we have the opportunity to compare two Presidencies: the one just completed and the one just begun.
För S&D-gruppen. -(DE) herr talman, premiärminister leterme, medlemmar av rådets ordförandeskap, herr Barroso! denna vecka har vi möjlighet att jämföra två ordförandeskap: det som precis avslutats och det som precis har inletts.
spa, you are transported to another time and place, one more even exotic than the one just outside our doors.
spa, transporteras du till en annan tid och plats, en ännu mer exotisk än den precis utanför våra dörrar.
Beauty spa, you're transported to another time and place, one more even exotic than the one just outside our doors.
spa, transporteras du till en annan tid och plats, en ännu mer exotisk än den precis utanför våra dörrar.
It works. On just the one primate.
Men bara på en av aporna.
It was just the one screw.
Det var bara en skruv.
Agapi," "eros. " We have just the one.
Agapi," "eros." Vi har bara ett.
Just the one time quite recently.
Bara en gång, nyligen.
Just the one thea ate.
Bara den som thea åt.
Just the one more time.
Bara en gång till.
Or maybe just the one.
Eller... kanske bara en.
Still just the one guard.
Fortfarande bara en vakt.
I just have the one.
Jag har bara ett.
I have just the one.
Jag råkar ha en sån.
Just purchasing the one item today? just returning the one item today?
Du vill bara lämna igen ett plagg?
Just like the last one and the one before that.
Precis som den förra och den förrförra.
Were you the one just standing up to the villain?
Är det du som står på dig mot boven?
(NL) i opt for a rather different approach from the one just taken by my colleague mr bushill-matthews.
(NL) jag väljer en annan strategi än den min kollega philip bushill-matthews har valt.
Just from the one meeting.
Så känns det efter ett möte.
We are the ones just as sigma group is growing with one great company after another, the companies themselves are built on the ones who
Vi är summan precis som sigmakoncernen växer med en vision, en idé efter en annan så byggs företagen i sin tur av alla de som
What? -Yeah. One of the readers just left.
En av lektörerna har precis slutat.
Bye. you the one just called?
Var det du som ringde nyss?
Can i see the one just... no... third one in.
Synes. kan jag få se den där.
information you will see an icon that looks like the one just below(and by seeing the https prefix).
på hänglåset på dessa sidor som ser ut som en precis denna(och genom att se https prefix i ovanstående avsnitt).
In this case, unlike the one just related, we know nothing of the medical findings- if even the
I detta fall, till skillnad från det vi just tagit upp, känner vi inte till något om de
I know just the one.
Jag vet precis vilken.
Just decide which one of you is the woman, and the other one just apologize.
Bestäm vem av er som är kvinnan och så ber den andra om ursäkt.

Results: 672448, Time: 0.0703

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "the one just"


the one i just
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More