THE POINT OF DATING IN SWEDISH

How to say the point of dating in Swedish

Results: 195832, Time: 0.0588

Examples of using The Point Of Dating in a sentence and their translations

Then what's the point of dating?
Vad är meningen med att dejta?
What is the point of dating without games?
Vad är meningen med träffar utan spel?
Come on. You're kind of missing the point of a double date.
Du missar vitsen med en dubbel-dejt.
The date, time and point of passage scheduled;
Beräknad dag, klockslag och position för in- eller utträdet.

The date of shipment from the last point of physical control of the products;
Datum för avsändande från den sista platsen för fysisk kontroll över varorna.
I mean, isn't that the whole point of online dating?
Är det inte poängen med nätdejting?
My last point concerns the scheduling of the dates for the formal procedure.
Min sista punkt gäller tidsplanen och datumen för det formella förfarandet.
The second point relates the date of publication of the standards applicable in the field of MHP.
Den andra delfrågan gäller tidpunkten för offentliggörande av tillämpliga standarder inom mhp-området.
The date of addition of any of the products listed in point 14 of annex i.
Datum för tillsats av de produkter som avses i punkt 14.B b i bilaga i till förordning(EG) nr 1493/1999,
The date referred to in point(a) must not precede the date of microchipping indicated in:.
Det datum som avses i punkt a får inte vara tidigare än det angivna datumet för märkningen med mikrochips i.
The date referred to in point(a) must not precede the date of microchipping indicated in:.
Det datum som avses i led a får inte vara tidigare än det angivna datumet för märkningen med mikrochips i.
The dates referred to in point(a)(i) of that Annex;
De datum som anges i punkt a i i den bilagan.
The date of freezing or the date of first freezing as referred to in point 6 of annex III shall be indicated as follows:.
Datum för nedfrysning eller datum för första nedfrysningsdatum enligt punkt 6 i bilaga III ska anges enligt följande:.
The second point concerns the setting of dates.
Den andra punkten är omnämnandet av datum.
Tempus information point at the date of printing there is no address available.
Tempus informationsenhet ingen adress var tillgänglig vid datum för tryckningen.
Until the date of applicability of the list of sectors to which point 26A.5(4) refers:.
Fram till det i punkt 26A.5.angivna datumet då listan över sektorer börjar tillämpas.
Date of introduction of notes and coins(point 4.l. of the communication).
Datum för införande av sedlar och myntpunkt 4.
The dates for compliance with any of the parameters referred to in point(a).
De datum då överensstämmelse med de parametrar som avses i a ska ha uppnåtts.
c14-probes point to an age between 1700 and 2000 BC, which coincides with the typological dating of the artefacts.
på en tid mellan 1700 och 2000 före kristus, vilket stämmer bra överens med den typologiska dateringen av fynden.
Point 9, conclusion, of the letter dated 4 june 2003, reads:.
I punkt 9 i slutsatsen i skrivelsen av den 4 juni 2003 står följande:.
Number of consecutive games in which lars eller has registered at least one point dating back to the final two games of the regular season.
Antal raka matcher där lars eller har registrerat åtminstone en punkt som går tillbaka till de sista två matcher i grundserien.
Anna lundh takes as starting point her investigation of composer karl-birger Blomdahl's unfinished opera project'Sagan om den stora Datamaskinen', and specifically one of the remaining documents(dating 1967) – a list of concrete sounds to be used in the opera.
Anna lundh utgår från sin undersökning av kompositören karl-birger blomdahl's orealiserade opera projekt'Sagan om den stora Datamaskinen', och specifikt ett av de efterlämnade dokumenten(daterat 1967)– en lista konkreta ljud som skulle användas i operan.
The declared date of introduction and confirmation of the point of entry;
Anmält datum för införsel och bekräftelse av införselort,
The declared date of introduction and the confirmation of the point of entry in the Community;
Anmält datum för införsel och bekräftelse av införselort i gemenskapen,
A date and time of any point of the event, between its beginning and its end.
Datum och tidpunkt för någon del av händelsen, mellan dess början och slut.
Member state, date and border crossing point of the entry and member state, date and border crossing point of the exit;
Medlemsstat, datum och gränsövergångsställe för inresan och medlemsstat, datum och gränsövergångsställe för utresan.
The later of those dates shall constitute the starting point for the eligibility of expenditure.
Det senare av dessa datum skall utgöra startpunkten för de stödberättigande utgifterna i fråga.
The later of these dates shall constitute the starting point for eligibility of expenditure.
Den av dessa tidpunkter som infaller senast skall utgöra startpunkten för utgiftens stödberättigande.
That date shall constitute the starting point for the eligibility of expenditure.
Denna dag skall utgöra den första tidpunkt vid vilken utgifterna kan anses stödberättigande.
That date shall constitute the starting point for the eligibility of expenditure.
Denna dag skall utgöra den första tidpunkt vid vilken utgifterna kan vara stödberättigade.

Results: 195832, Time: 0.0588

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"The point of dating" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More