THEY ARE ALSO IN SWEDISH

Translation of They are also in Swedish

Results: 948, Time: 0.194

they are alsothey are additionallythey also serve as
they are alsothey are additionallyin addition , they are
they also havethey are alsothey also feature
they are alsothey also form
there is alsothere is likewisethere are additionally
it is alsoit also involves
at the same time , they arethey are also

Examples of using They are also in a sentence and their translations

They are also a very significant factor in regional economic development.
De är dessutom en mycket viktig faktor för den regionala ekonomiska utvecklingen.
They are also good tree climbers.
De är dessutom skickliga klättrare i träd.
They are also essential for our economic prosperity,
De har också stor betydelse för ekonomiskt välstånd,
They are also easier to handle.
De är dessutom lättare att driva.
They are also the most basic form of crisis management
De utgör också de mest grundläggande verktygen för krishantering
They are also entitled to participate in the drafting of regional development plans.
De har också rätt att delta i utarbetandet av regionala utvecklingsplaner.
They are also a fundamental part of policymaking.
De utgör också en vital del av de politiska processerna.
They are also have a glabrous surface that have reflexed hairs.
Det finns också en del glanssteklar som har rovlevande larver.
They are also light weight and very good quality.
De är dessutom mycket lätta
They are also known to use abandoned nests of Baya weaver.
De har också setts utnyttja övergivna bayavävarbon.
They are also an integral part of the ACP-EU partnership.
De utgör också en viktig beståndsdel i partnerskåpet mellan AVS och EU.
They are also aware of the implications of ignoring the environmental challenge.
De har också kunskapen om vad det skulle innebära att ignorera miljöutmaningen.
They are also pure as well as totally free of pollutants.
De är dessutom rena liksom saknar föroreningar.
They are also well-covered graphs.
Det finns också viktade grafer.
They are also known as numéros verts green numbers.
Det finns även andra gröna partier med namnet Les Verts.
They are also systematically exposed to honour killings.
De är dessutom systematiskt utsatta för hedersmord.
But, they are also very dangerous!
Men samtidigt är de väldigt farliga!
They are also increasingly tired of false promises
De har också tröttnar på falska löften och tomma påståenden.
They are also equipped with a shower and cable/satellite channels.
Det finns också dusch och kabel-/satellit TV kanaler.
They are also pejoratively called Parigots listen.
Det finns även s.k. Partylinser se bild.
They are also an integral part of the ACP-EU partnership.
De utgör också en viktig beståndsdel i partnerskapet mellan AVS och EU.
They are also equipped with a shower,
Det finns också dusch, hårtork och kabel-/satellit TV kanaler.
They are also about clear, case-hardened business thinking.
Det handlar också om ett tydligt affärstänk.
They are also a catalyst for organisational change and innovation.
De utgör också en katalysator för organisatoriska förändringar och innovation.
They are also sensitive to any comments and requests”.
De är dessutom lyhörda för alla synpunkter och önskemål.”.
They are also in a position to take practical initiatives.
De har också möjligheter att genomföra initiativen. ativen.
They are also known to eat other spiders.
Det finns även rovtripsar som äter andra tripsar.
They are also fitted with cable/satellite channels,
Det finns även kabel-/satellit TV kanaler, dusch och hårtork.
They are also easy to change.
De är dessutom enkla att ändra.
Together with Bonnier-owned Nordic Broadcasting, they are also new partners in FIX.
Tillsammans med Bonnierägda Nordic Broadcasting blir de också nya delägare i FLX.

Results: 948, Time: 0.194

Word by word translation


they
- de dom dem deras
are
- är har ska finns ligger
also
- också även dessutom heller vidare

S Synonyms of They are also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More