TO BE HELD HERE IN SWEDISH

How to say to be held here in Swedish

Results: 30, Time: 0.0414

ska hållas här (2)

Examples of using To Be Held Here in a sentence and their translations

Who else is to be held here?
Vem mer ska förvaras här?- bara du.
And your services as host for an important conference to be held here tomorrow at 9:00 sharp.
Och att du står som värd för en viktig konferens som ska hållas här i morgon, prick klockan nio.
That is the reason for the initiative my group has taken for a hearing to be held here on wednesday afternoon.
Min grupp har därför tagit initiativ till en utfrågning som skall hållas här på onsdag eftermiddag.
gentlemen, these matters will be discussed at a meeting to be held here in parliament from 6 to 8 december at the
här frågorna kommer att diskuteras vid ett möte som ska hållas här i parlamentet den 6-8 december på initiativ av alde-gruppen

godfrey global inventory, esther and i, request the pleasure of your company at a farewell soiree to be held here tonight.
godfrey global inventory ber esther och jag om nöjet av ert sällskap vid en avskedssoaré som hålls här ikväll.
of no less than 50 meters and mass dances tend to be held here on major national holidays in north korea.
höjd på inte mindre än 50 meter och massdanser tenderar att hållas här på stora nationella helgdagar i nordkorea.
and international surfing championships such as the WCT( south America's only WCT pro surf event) which used to be held here.
och praia mole har föranlett nationella och internationella surfingmästerskap, som WCT(Sydamerikas enda professionella WCT surftävling) som brukade hållas här.
As a result, he is unable to attend the conference on kurdish issues that is to be held here in this parliament on 3-4 february.
Det innebär att han inte kan delta i den konferens om kurdiska frågor som ska hållas här i parlamentet den 3-4 februari.
I learned as early as last thursday that a ceremony commemorating the victims of terrorism was to be held here this afternoon before this plenary sitting began.
Så sent som i torsdags fick jag veta att en ceremoni till minne av terrorismens offer skulle hållas här i eftermiddag före sammanträdet.
We in the european parliament have asked time and again for the debates held here to be held in the presence of the competent commissioner.
Från europaparlamentets sida har vi alltid krävt att debatterna här skall äga rum i närvaro av den ansvarige kommissionären.
There are still two plenary sessions to be held right here in strasbourg before the end of the german presidency, and we
Det ska hållas ytterligare två plenarsammanträden här i strasbourg före utgången av perioden för det tyska ordförandeskapet, och vi har tagit hand om
You will be held here and questioned until we hand you over to the FBI.
Du hålls kvar här och förhörs tills vi överlämnar dig till FBI.
To give a non-contentious example, no commercial exhibitions can be held here in parliament for obvious reasons.
För att ge ett ej omtvistat exempel: inga kommersiella utställningar får hållas här i parlamentet av uppenbara skäl.
I just wanted to be here for a while before i held her.
Jag ville bara sitta här en stund innan jag håller henne.
Obviously, any legal solution that we choose- and there are discussions still to be held here- must respect all the budgetary rules in place, thereby ensuring appropriate accountability.
Varje rättslig lösning som vi väljer- och det finns diskussioner som ännu väntar på att föras här- måste naturligtvis respektera alla befintliga budgetregler och garantera en tillräcklig ansvarsskyldighet.
Appears to be emanating from one of the individuals being held here.
De verkar härröra från en av personerna som hålls här.
That trial to be held here on babylon 5 as soon as possible.
Rättegången ska äga rum så snart som möjligt.
There's nothing left to hold you here.
Det finns inget som håller dig kvar här.
from the president and the college of quaestors as to why on wednesday a decision was taken not to go ahead with the exhibition which i had earlier arranged to be held here, and which had previously been given the green light.
jag en mycket god förklaring— från presidiet och kvestorskollegiet till varför man i onsdags beslutade att stoppa den utställning som jag hade bjudit in till här, och som vi tidigare hade fått klartecken för.
That would be a big step backwards for european policy, and we here would not want to be held responsible for it.
Det vore ett stort europapolitiskt steg tillbaka som vi här inte kan vara ansvariga för.
It's hard to believe, but tonight's heavyweight fight is the swan song for this storied hall. the final event to be held here before it is gutted.
Kvällens tungviktsmatch markerar slutet för den här anrika arenan och är det sista som händer här...
It is a great shame that the council is not here to be held to account.
Det är synd och skam att rådet inte är här i dag och kan ställas till svars.
No, i was trying to hold her here for you.
Jag försökte hålla henne åt er.
If bok tries to beam him away, we might be able to hold him here.
Om bok försöker stråla bort honom kanske vi kan stoppa honom.
I don't suppose you're going to tell me how long i am going to be held here.
Du kommer nog inte att berätta hur länge jag ska vara här.
who not only always wants debates to be held here, but also believes that we should make decisions.
behandlades vid talmanskonferensen: nu hör jag till dem som inte bara gärna debatterar, utan även fattar beslut här.
However, that cannot be laid at the door of the swedish government alone- all governments have to be held to account here.
Detta är dock inte något som den svenska regeringen bör få hela skulden för.
Look, I'm working this case and i got some evidence here to be held. but i need to get in and check your storage facility first. nope.
Jag har bevismaterial från ett fall här men jag måste komma in och kolla anläggningen först.
Bring him to holding. Elizabeth Keen, I'm here to escort you downtown, where you will be held safely pending your arraignment.
Elizabeth keen, jag ska föra dig till säkert förvar före förhandlingarna.
When this is all over, you will be able to come back here with your head held high,
När allt är över, kan du komma tillbaka med högburet huvud.

Results: 30, Time: 0.0414

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More