TO BE USED BY IN SWEDISH

Translation of To Be Used By in Swedish

S Synonyms

Results: 299, Time: 0.0497

ska användas av (89) skall användas av (28) utnyttjas av (8) avsett att användas av (3)

Examples of using To Be Used By in a sentence and their translations

Goods to be used by monarchs or heads of state.
Varor som ska användas av monarker eller statsöverhuvuden.
Do we want to allow ourselves to be used by industry and its commercial interests?
Skall vi låta oss utnyttjas av industrin och dess kommersiella intressen?
Sets the NTP time servers to be used by this computer.
Anger de ntp-tidsservrar som ska användas av den här datorn.
Duotrav is not to be used by people under 18 years of age.
Duotrav är inte avsett att användas av personer under 18 års ålder.

TRAVATAN is not to be used by people under 18 years of age.
TRAVATAN är inte avsett att användas av personer under 18 års ålder.
Cuprymina is only to be used by specialists experienced with in vitro radiolabelling posology.
Cuprymina ska endast användas av specialister med erfarenhet av in vitro-radiomärkning dosering.
Providing data to be used by the STM;
Tillhandahållande av data för användning av STM,
Not to be used by people under 18.
Får ej användas av personer under 18 år.
Xolair syringes are intended to be used by a healthcare professional only.
Fyllnadslinje xolair- sprutan är endast avsedd att användas av hälso- och sjukvårdspersonal.
YTRACIS is only to be used by specialists with the appropriate experience.
YTRACIS skall endast användas av specialister med erforderlig erfarenhet.
Yttriga is only to be used by specialists experienced with in vitro radiolabelling.
Yttriga skall endast användas av specialister med erfarenhet av in vitro- radiomärkning.
Lumark is only to be used by specialists experienced with in vitro radiolabelling posology.
Lumark ska endast användas av specialister med erfarenhet av in vitro-radiomärkning dosering.
Directive 1999/32/EC contains references to the fuel to be used by inland waterway vessels.
Direktiv 1999/32/EG behandlar det bränsle som används av fartyg på inre vattenvägar.
Xolair syringes are intended to be used by a healthcare professional only.
Xolair-sprutan är endast avsedd att användas av hälso- och sjukvårdspersonal.
Those bombs were to be used by this terrorist to destroy jerusalem.
Bomberna skulle användas av denne man för att ödelägga jerusalem.
Not to be used by lactating women.
Inte användas av ammande kvinnor.
They are not to be used by pregnant women.
De ska inte användas av gravida kvinnor.
The lowest minima to be used by an operator for circling are:.
De lägsta minimivärdet som får användas av en operatör för cirkling är:.
The rules and procedures to be used by competent authorities exchanging mutual administrative assistance documents;
Regler och förfaranden som ska användas av behöriga myndigheter när de utbyter dokument för ömsesidigt administrativt bistånd.
The purpose of the new regulation is to set the security features and biometric identifiers to be used by the member states in a uniform format of residence permit for third-country nationals.
I den nya förordningen fastställs de säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken som ska användas av medlemsstaterna i ett enhetligt utformat uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare.
It is often the case that so-called‘freedom struggles' come to be used by criminal elements who use a political cause as a cover for their activities.
Det händer ofta att så kallade ”frihetssträvanden” utnyttjas av kriminella grupper som tar politiska skäl till förevändning för sin verksamhet.
Duotrav is not to be used by children and adolescents under 18 years of age.
Duotrav är inte avsett att användas av barn och ungdomar under 18 år.
These are weapons which we still need, to be used by responsible armed forces in our democracies.
Det är vapen vi fortfarande behöver, som ska användas av ansvariga väpnade styrkor i våra demokratier.
If you want to create an app to be used by other teamviewer customers, go ahead and create an oauth 2.
Om du vill skapa en app som ska användas av andra teamviewer-kunder ska du skapa ett oauth 2.
Additional frequencies were also granted to the space research service at 26 ghz, to be used by space telescopes to send high data streams to earth.
Ytterligare frekvenser beviljades även till rymdforskningstjänsten på 26 ghz, som skall användas av rymdteleskopen för att sända data till jorden med höga överföringshastigheter.
After each sentence is completed, reseat the card says & # 8211; The word to be used by the other participants.
Efter varje mening är avslutad, sätt tillbaka kortet säger& # 8211; ordet som ska användas av de andra deltagarna.
It includes a harmonised checklist to be used by member states as well as a harmonised list of infringements.
Direktivet omfattar en harmoniserad kontrollista som skall användas av medlemsstaterna och en harmoniserad förteckning över överträdelser.
The concept of"significant market power" and the market analysis procedure to be used by nras to impose specific obligations on certain undertakings;
Begreppet "betydande inflytande på marknaden" och det förfarande för marknadsanalys som skall användas av nationella regleringsmyndigheter för att ålägga vissa företag särskilda skyldigheter.
The council adopted conclusions on the structural indicators to be used by the commission in its"Synthesis Report" to be submitted to the spring european council in 2003.
Rådet antog slutsatser om de strukturella indikatorer som skall användas av kommissionen i dess sammanfattande rapport som skall läggas fram för europeiska rådets vårmöte 2003.
The commission shall agree with the member states a standard form for these notifications to be used by the competent authorities.
Kommissionen skall komma överens med medlemsstaterna om ett standardformulär för dessa meddelanden som skall användas av de behöriga myndigheterna.

Results: 299, Time: 0.0497

Word by word translation


used
- används brukade använde utnyttjas användning

"To be used by" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More