TO HELP THOSE IN SWEDISH

How to say to help those in Swedish

S Synonyms

Results: 76, Time: 0.1173

att hjälpa dem (53) att hjälpa de (10) hjälpa de där (3)

Examples of using To Help Those in a sentence and their translations

I had the means to help those who came to me.
Jag hade ju medel att hjälpa dem som kom till mig.
I wanted to help those people.
Jag ville hjälpa de där människorna.
Always willing to help those who need help.
Alltid villig att hjälpa dem som behöver hjälp.
I don't want to help those people.
Jag vill inte hjälpa de där människorna.

It is time to help those who are waking up from the illusion.
Det är dags att hjälpa dem som vaknar upp från illusionen.
We have to help those people.
Vi måste hjälpa de där människorna.
A barbarian is always ready to help those that need it.
En barbar är alltid redo att hjälpa dem som behöver det.
It is our duty to help those who need our aid.
Det är vår skyldighet att hjälpa dem som behöver vårt stöd.
I want to help those old geez.
Jag vill hjälpa de gamla skrutt.
Look you, you all came here to help those kids.
Ni kom alla hit för att hjälpa de där barnen.
I spent six years trying to help those people.
Jag spenderade sex år med att försöka hjälpa sånt folk.
And i know that he wants me to help those people.
Jag vet att han vill att jag hjälper dem.
You put yourself at risk to help those people.
Du utsatte dig själv för en risk för att hjälpa dessa människor.
It also aims to help those who have difficulties coping with these changes.
Initiativen syftar också till att hjälpa dem som har svårt att hantera dessa förändringar.
The european budget absolutely must continue to help those fighting the scourges afflicting european society.
Den europeiska budgeten måste absolut fortsätta att hjälpa dem som bekämpar de gissel som drabbar det europeiska samhället.
The goal of musikhjälpen is to help those most affected and to dispel prejudices by raising awareness about HIV and AIDS.
Musikhjälpens mål är att hjälpa de som är värst drabbade och att slå hål på fördomar genom att höja kunskapen om hiv och aids.
What proposals has president barroso made to help those people who may find themselves unemployed tomorrow?
Vilka förslag har josé manuel barroso lagt fram för att hjälpa dem som kan vara arbetslösa i morgon?
More Soul families are being reunited as you move deeper into the more refined realms of Light. The best way to help those in your family, your friends or work associates is to be a shining example.
Flera Själsfamiljer blir återförenade när ni går djupare in i de i er familj, era vänner eller arbetskamrater är att vara ett lysande exempel.
The EGF can also be used to help those in the agriculture sector whose livelihoods could be affected by globalisation.
Fonden kan också användas för att hjälpa dem i jordbrukssektorn vars utkomstmöjligheter kan påverkas av globaliseringen.
The best way to help those in your family, your friends or work associates is to be a shining example.
Det bästa sättet att hjälpa de i er familj, era vänner eller arbetskamrater är att vara ett lysande exempel.
At the higher levels it is normal for those with a greater experience or knowledge to help those who follow in their footsteps.
På de högre nivåerna är det normalt för dem med större erfarenhet eller kunskap att hjälpa dem som följer i deras fotspår.
This means that those who defect are prepared to help those working for the light, and hasten the end of their illegitimate rule of power.
Det betyder att de som har hoppat av är redo att hjälpa de som arbetar för ljuset, och påskynda slutet till deras olagliga maktposition.
EU funds can be better targeted at development aid to help those lagging behind.
Eu-medlen kan riktas bättre mot utvecklingsstöd för att hjälpa dem som släpar efter.
Each little area is different but there is no U.S. strategy to help those who aren't islamist and are less radical.
Varje litet område är annorlunda men det finns ingen strategi i USA att hjälpa de som inte är islamistiska och är mindre radikala.
We are after all your future, and permitted to help those that are awakening.
Vi är när allt kommer omkring er framtid och tillåts att hjälpa de som vaknar upp.
So our goal is to help those women and to strengthen ourselves as women.
Så vårt mål är att hjälpa de kvinnorna och att stärka oss som kvinnor.
I do not feel that this is the way to help those who are entitled to and need asylum.
Det är inte på det här sättet vi kan hjälpa de som verkligen har rätt till och behov av asyl.
Compensation aims to help those who left school prematurely, offering routes to re-enter education and training and gain the qualifications they missed.
Kompenserande insatser syftar till att hjälpa dem som lämnat skolan i förtid och erbjuda sätt att återgå till utbildningen och skaffa sig de kvalifikationer de inte fått.
You will know instinctively what you must do to help those who are still hooked into the illusion they believe to be real.
Ni kommer att veta instinktivt vad ni måste göra för att hjälpa dessa som fortfarande sitter fast i en illusion som de tror är verklig.
Every year USD 1 billion could be spent and used to help those who really need aid.
Varje år skulle 1 miljard us-dollar kunna användas till att hjälpa dem som verkligen behöver stöd.

Results: 76, Time: 0.1173

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "to help those"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More