TO MAKE EVERYONE HAPPY IN SWEDISH

How to say to make everyone happy in Swedish

Results: 453040, Time: 0.062

everyone happy
alla glada (6) alla nöjda (5)

Examples of using To Make Everyone Happy in a sentence and their translations

Try to make everyone happy.
Försök att göra alla lyckliga...
There was no way for her to make everyone happy.
Hon kunde inte göra alla tillfreds.
It is a powerful praise and of course impossible to make everyone happy.
Det är mäktigt beröm och naturligtvis omöjligt att lyckas göra alla nöjda.
It is impossible to make everyone happy in a case such as this one.
Det omöjligt att göra alla nöjda i ett sådant här fall.

We can make a deal here, nelson, something to make everyone happy. oh, is that right?
Vi kan göra en överenskommelse, så att alla blir nöjda.
thing in common with norman rockwell and walt disney and that was: he truly and sincerely wanted to make everyone happy.
en sak gemensamt med norman rockwell och walt disney och det var: han verkligen och uppriktigt ville göra alla nöjda.
thing in common with norman rockwell and walt disney and that was: he truly and sincerely wanted to make everyone happy.
en sak gemensamt med norman rockwell och walt disney och det var: han verkligen och uppriktigt ville göra alla nöjda.
You're trying to make everyone else happy.
Du försöker att göra alla andra lyckliga.
I was so desperate to make everyone believe that i was happy that i paid $6,000 for a lie.
Du har rätt, du har rätt. Jag var så desperat att få alla att tro att jag var lycklig att jag betalade 6000 dollar för en lögn.
It seemed almost designed to make everyone(every chateaux owner that is) happy and thus impossible to attack.
Den verkade nästan specialsydd för att göra all(dvs alla slottsägare) nöjda och för att vara omöjlig att attackera.
I wanted to save the world and make everyone happy.
Jag ville rädda världen och göra alla glada.
Satisfied customers make everyone happy.
Nöjda kunder gör alla glada.
Your honor, I'm happy we all took the time to make the best decision for everyone.
Ers nåd, jag är glad att vi alla tog oss tid att fatta bästa beslutet för alla.
If everyone was happy when that lady was a nun... you have to make her go back.
Om alla var lyckliga när den damen var nunna, så måste du tillbaka henne.
Then it turns out, while i was wasting my time trying to make you happy, you were making yourself happy all over everyone else by doing yet another stupid movie spoof.
Medan jag slösade tid på att försöka göra dig glad gladde du dig åt alla andra genom ännu ett dumt filmskämt.
And everyone's take-home lesson from that was that the way to make people happy is to give them something that is more expensive, something to aspire to.
Och det alla kunde lära sig av det var att det bästa sättet att göra folk lyckliga är att ge dem något dyrare, något att sträva efter. eller hur?
A strong state is the key to successful, a stable and happy life, but only infinite space this can provide stability and make everyone really happy.
Stark statlig garanti för framgång, stabil och lyckligt liv, men bara ändlös space det kan ge verklig stabilitet och göra alla verkligen glad.
The rapporteur wants it to benefit all, and mr caspary has calculated for our benefit that EUR 500 billion will make everyone rich and happy.
Föredraganden vill att handeln skall gynna alla och daniel caspary har räknat ut åt oss att 500 miljarder EUR kommer att göra alla rika och lyckliga.
lower class, he most certainly won't. image is something everyone cares about, and, given that everyone wants to look good, there are many people who want to make their way into society's upper tier. so, if you
han garanterat inte att göra det. image är något alla bryr sig om, och med utgångspunkten att alla vill se bra ut så finns det många människor som vill ta sig in i samhällets övre skikt. så om ni
And for everyone who thought that ipad should have been able to double up as an e-book reader as well would be happy to know that the apple is also planning to make that wish of yours come true with the ipad 2.
Och för alla som trodde att ipad skulle ha kunnat dubbla upp som en e-bok läsare samt gärna veta att apple även planerar att göra som vill till dig besannas med ipad 2,0.
And between this hours we came to hear a lot of classics, both new and old and i think that this made everyone happy.
Mellan denna tiden fick vi höra en massa klassiker, både nya och gamla och jag tror att de gjorde alla glada.
Helsinki is a city that creates opportunities for everyone to live happy lives, to get education, to recreate, make friends, fall in love, work, do business, to make new beginnings.
Helsingfors är en stad som skapar möjligheter för alla att leva glada liv, få utbildning, vänner, bli förälskad, jobba, göra affärer och starta om.
On behalf of everyone who chipped in, it makes me happy to present you with your new microscope.
Som talesman för alla de som bidragit har jag härmed äran att få visa dig ditt nya mikroskop.
the cargo bay) we think it's time for us to rename our band to be satisfied and make serious music… everyone will be happy!
att det är dags för oss att döpa om vårt band för att vara nöjda och att göra seriös musik ...alla kommer att bli glada!
The reason we made everyone wait was because we wanted to have a concert and release a single good enough to make everyone happy, so that everyone would think,“that's a great song, NEWS would be okay”.
Det var stunder då alla vi sa att vi ville sluta, men anledningen till att vi lyckades komma över dessa svåra stunder, var att vi hade varandra, och vi alla gick mot samma dröm tillsammans.”.
Well, not everyone is happy about some of the compromises we have had to make.
Alla gillar inte våra kompromisser.- kompromisser som undantagstillstånd?
If we really want the law to apply to everyone, then we have here in europe a brilliant opportunity to make it happen, and the social democrats are happy to take this road.
Om vi verkligen vill att rätten skall gälla för alla, så har vi en gyllene chans att tillsammans förverkliga det här i europa.
I'm happy to say the lines and do whatever it is that i'm supposed to be doingif it will make everyone feel more comfortable.
Jag säger gärna mina repliker och gör vad det än är som det är meningen att jag ska göra, om det får alla att känna sig mer bekväma.
I'm happy to see everyone has made a full recovery.
Det gläder mig att se att alla har hämtat sig.
She wants everyone to be happy.
Hon vill att alla ska vara glada.

Results: 453040, Time: 0.062

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"To make everyone happy" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More