UNDER CERTAIN CONDITIONS IN SWEDISH

Translation of Under certain conditions in Swedish

Results: 775, Time: 0.0966

vissa villkor under vissa förutsättningar under vissa förhållanden under vissa omständigheter under särskilda omständigheter under vissa betingelser under särskilda villkor under särskilda förhållanden bestämda villkor
certain conditionscertain circumstancescertain criteria
specified conditionsprecise conditionsunder certain conditions
in exceptional circumstancesin special circumstancesin specific circumstances
under specific conditionsunder certain conditionsunder specified conditions
under specific conditionsin special circumstancesin particular circumstances

Examples of using Under certain conditions in a sentence and their translations

You have made a study of the reactions of individuals under certain conditions.
Du har studerat individers reaktioner under särskilda omständigheter.
The possibility of cancellation of unspent funds under certain conditions was considered.
Möjligheten att oförbrukade medel under vissa betingelser kunde komma att dras in beaktades.
It can therefore only be used under certain conditions.
Det är därför tänkt att användas under särskilda omständigheter.
Heat pumps, under certain conditions.
Värmepumpar, under vissa förutsättningar.
Permitted under certain conditions.
Tillåten under vissa förutsättningar.
Under certain conditions, the payer can correct the amount of tax withheld.
En prestationsbetalare kan enligt vissa förutsättningar rätta den verkställda förskottsinnehållningen.
You can get financing for your term receivables under certain conditions.
Få finansiering för dina fordringar med betaltid under vissa förutsättningar.
Consider delegating the roles and responsibilities of the competent authorities under certain conditions;
Delegera uppgifter och ansvarsområden till andra behöriga myndigheter om vissa villkor är uppfyllda.
Lupiner P, N2 Can be invasive under certain conditions.
Lupiner P, N2 Kan vara invasiv under vissa förutsättningar.
There is a difference between'in certain circumstances' and'under certain conditions.
Det är skillnad på "på vissa villkor" och "under vissa omständigheter.
Can be invasive under certain conditions.
Kan vara invasiv under vissa förutsättningar.
The authentic text is'under certain conditions.
Den text som gäller är "under vissa omständigheter.
So it has to be'under certain conditions.
Det måste därför stå "under vissa omständigheter.
Granting access to justice in environmental matters at Community level under certain conditions.
Ge tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapsnivå enligt vissa villkor.
the Council's proposal, which permits the processing of these data under certain conditions.
ändringsförslag stjälper rådets förslag, som tillåter behandling av dessa uppgifter under särskilda omständigheter.
According to reports of animal experiments, blood cells under certain conditions can be developed from neural stem cells,
Från djurförsök har rapporterats att blodceller under vissa betingelser kan utvecklas från neurala stamceller, och att neurala stamceller kan utvecklas från benmärgsstamceller.
the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes(under certain conditions); or.
intresse, vetenskapliga eller historiska undersökningsändamål eller statistiska ändamål(under särskilda omständigheter); eller.
digital content online and will have a right of withdrawal under certain conditions.
de köper digitalt innehåll på nätet och deras ångerrätt gäller under särskilda villkor.
shown that it is possible to compete with traditional methods under certain conditions.
Resultatet av arbetet har visat att det är fullt möjligt att under vissa betingelser konkurrera med traditionella grundläggningsmetoder.
may visit the United States under the Visa Waiver Program under certain conditions.
av dessa länder kan besöka USA under Visa Waiver Programmet under särskilda villkor.
may visit the United States under the Visa Waiver Program under certain conditions.
av dessa länder kan besöka USA genom Visa Waiver Programmet under särskilda förhållanden.
for human use, which may be used in food-producing animals under certain conditions.
Fimea har uppdaterat förteckningen över läkemedel och för människor avsedda preparat som med bestämda villkor kan användas för livsmedelsproducerande djur.
In this case the owner is also interested in co-operation ie compensation under certain conditions.
I det här fallet är ägaren också intresserad av samarbete, dvs ersättning under vissa förutsättningar.
Under certain conditions, particularly as regards age and income, a selfemployed person can
Under vissa foÈrutsaÈttningar som gaÈller aÊlder och inkomst har egenfoÈretagaren raÈtt till WAZ-ersaÈttning
Under certain conditions, it is also possible to increase the aid intensities for
Enligt vissa villkor är det också möjligt att öka stödintensiteten för regioner som
are group exempted pursuant to Article 81(3) of the Treaty under certain conditions and obligations, as set out in Regulation 823/2000.
Konsortieverksamheter gruppundantas i enlighet med artikel 81.3 i fördraget under förutsättning att vissa villkor och ålägganden uppfylls, vilka anges i förordning nr 823/2000.
be able to restrict the opening up of the market under certain conditions.
De nationella myndigheterna ges under vissa bestämda förutsättningar möjligheter att begränsa avregleringen.
Rective under certain conditions, in particular, when companies issue the shares for pod določenimi
Rective under certain conditions, in particular, when companies issue the shares for rektiv på
transitional measures can be accepted in this category, under certain conditions and within a certain time horizon.
Kommissionen kan rekommendera att övergångsbestämmelser som hör till denna kategori accepteras på särskilda villkor och med vissa tidsbegränsningar.
The proposal would allow companies to convey this information by electronic means, under certain conditions see below.
Förslaget tillåter företag att vidarebefordra informationen elektroniskt enligt vissa villkor se nedan.

Results: 775, Time: 0.0966

See also


provided certain conditions
under förutsättning att vissa villkor
under controlled conditions
under kontrollerade förhållanden
under present conditions
under nuvarande förhållanden
under optimal conditions
under optimala förhållanden
under certain provisions
under vissa bestämmelser med vissa villkor
under the best conditions
under bästa möjliga förhållanden
under the proper conditions
under lämpliga förhållanden
only under these conditions
bara under dessa förhållanden endast under sådana förutsättningar bara under sådana förhållanden endast under sådana förhållanden bara på dom villkoren
work under these conditions
arbetar under sådana förhållanden arbeta under dessa förhållanden arbeta under såna omständigheter arbeta under dessa villkor
under the most difficult conditions
under de svåraste förhållandena
under any conditions
under alla förhållanden

Word by word translation


under
- under enligt inom ramen enlighet inom
certain
- vissa säker bestämda viss visst
conditions
- villkor förhållanden förutsättningar tillstånd omständigheter

S Synonyms of Under certain conditions


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More