WE CANNOT ACCEPT IN SWEDISH

Translation of We cannot accept in Swedish

Results: 500, Time: 0.1424

Examples of using We cannot accept in a sentence and their translations

We cannot accept Russia's actions in Ukraine.
Vi kan inte godkänna Rysslands agerande i Ukraina.
We cannot accept the violations of international law that have taken place.
Vi kan inte godkänna dessa brott mot folkrätten.
We cannot accept any liability for information provided by third parties.
Vi kan inte ta något ansvar för information som tillhandahålls av en tredje part.
We cannot accept this proposal because it is against the comitology rules.
Vi kan inte godkänna detta förslag då det strider mot kommittéförfarandets bestämmelser.
We cannot accept this, if we take account of the principle of subsidiarity.
Vi kan inte godkänna det, med tanke på subsidiaritetsprincipen.
Therefore we cannot accept these amendments.
Därför kan vi inte godkänna dessa ändringsförslag.
Consequently we cannot accept that.
Följaktligen kan vi inte godkänna det.
There are just six amendments that we cannot accept.
Det är bara sex ändringsförslag som vi inte kan godkänna.
For the same reason, we cannot accept Amendment No 44 or Amendment No 45.
Av samma skäl kan vi varken godta ändringsförslag 44 eller nr 45.
We cannot accept that, since European integration means open dialogue.
Det kan vi inte acceptera, eftersom europeisk integration betyder öppen dialog.
We cannot accept this.
Det kan vi inte acceptera.
We cannot accept the Council washing its hands of the matter either.
Vi kan heller inte acceptera att rådet tvår sina händer i frågan.
We cannot accept this carbon tax.
Vi kan inte gå med på koldioxidskatten.
We cannot accept this.
Detta kan inte godtas.
We cannot accept this.
Detta kan vi inte tolerera.
We cannot accept that any longer.
Det kan vi inte acceptera längre.
Note: We cannot accept applications after the deadline.
Obs: Vi kan inte ta emot ansökningar efter sista anmälningsdatum.
We cannot accept that.
Det kan vi inte acceptera.
We cannot accept that, Caesar.
Vi kan inte acceptera det, Caesar.
I'm sorry, kids, but we cannot accept them.
Jag är ledsen ungar, men vi kan inte ta emot detta.
That too is a snub to Parliament which we cannot accept.
Också detta innebär att man förnärmar parlamentet, och det kan vi inte acceptera!
The museum hydropower quota is currently full and we cannot accept new customers.
nya kunder kan inte tas emot.
We cannot accept that such a dangerous activity is exempt from such important
Vi kan inte godta att en så farlig verksamhet undantas från en så
We cannot accept the first amendment as it stands.
Vi kan inte godkänna det första ändringsförslaget i dess nuvarande lydelse,
We cannot accept a ban on certain local feeding practices
Vi kan inte godta ett förbud mot vissa lokala uppfödningsmetoder,
We cannot accept a solution that is determined through unilateral measures,
Vi kan inte ta en lösning som avgörs genom ensidiga åtgärder som sedan
We cannot accept the other amendments from the EPP Group which seem
Vi kan inte godkänna PPE: s övriga ändringsförslag som verkar
We cannot accept the illegal transport of waste from Germany to the Czech Republic
Vi kan inte godta de olagliga transporterna av avfall från Tyskland till Tjeckien
We cannot accept that the EU has approximately 23 million unemployed men
Vi får inte acceptera att EU har omkring 23 miljoner arbetslösa män
These linked sites are not under our control, and we cannot accept responsibility for the conduct of companies linked to our website.
Dessa länkade webbplatser är inte under vår kontroll, och vi kan inte ta ansvar för genomförandet av företag med anknytning till vår hemsida.

Results: 500, Time: 0.1424

Word by word translation


cannot
- kan inte får inte inte går kan ej inte kunde
accept
- acceptera godta godkänna ta emot anta
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More