WE SHOULD ALSO IN SWEDISH

Translation of We should also in Swedish

Results: 1017, Time: 0.0773

vi måste också vi måste även vi bör också vi bör även vi skulle också vi bör dessutom vi även skulle vi får heller vi bör heller vi behöver också

Examples of using We should also in a sentence and their translations

We should also examine what Frontex is doing.
Vi bör också granska vad Frontex gör.
We should also reflect on costs.
Vi bör också fundera över kostnaderna.
We should also focus more on the preservation of cultural heritage.
Vi bör även fokusera mer på bevarandet av kulturarvet.
We should also give serious consideration to frontloading for next year in category 5.
Vi bör också allvarligt överväga förhandstilldelning för nästa år i kategori 5.
We should also look at the issue of, for example, blue whiting.
Vi bör även se på frågan om, till exempel, blå vitling.
But we should also look to the future.
Vi måste också blicka framåt.
We should also remember new technologies, including technologies.
Vi bör även komma ihåg ny teknik, inklusive teknik.
We should also be thinking about the production and supply conditions for the trans-European networks.
Vi bör också tänka på produktions- och leveransvillkoren för de transeuropeiska näten.
We should also have liked to see one on freedom of speech in relation to journalists.
Vi skulle också velat ha ett om yttrandefrihet och journalister.
We should also, above all, be careful about setting any dates.
Vi måste också framför allt vara mycket försiktiga när det gäller att fastställa datum.
We should also have that for ourselves.
Vi skulle också behöva ha det med avseende på oss själva.
We should also contact Master Fisto and let him know about the situation.
Vi måste även kontakta Mäster Fisto och informera han om situationen.
We should also be honest with ourselves.
Vi måste också vara ärliga mot oss själva.
We should also create the highest standards possible for dangerous waste in Europe.
Vi bör även fastställa högsta tänkbara krav för farligt avfall i EU.
We should also draw attention to the patterns shown on the screen.
Vi bör också uppmärksamma de mönster som visas på skärmen.
We should also begin preparing our presentation for Little Brown.
Vi bör också börja förbereda vår presentation för Little Brown.
We should also drop the principle of equal rotation.
Vi bör även utelämna principen om jämlik rotering.
We should also like to see Commission decisions rather than voluminous contracts.
Vi skulle också vilja se kommissionsbeslut i stället för omfångsrika kontrakt.
We should also give attention to the serious differences on the question of whaling.
Vi måste också uppmärksamma de allvarliga meningsskiljaktigheterna om valfisket.
We should also not forget that the birth rate has decreased in recent years.
Vi får heller inte glömma att födelsetalen har sjunkit de senaste åren.
We should do it well, but we should also not lose time.
Vi måste göra ett bra jobb, men vi får heller inte förlora tid.
We should also be conscious about the terms we use.
Vi bör också vara medvetna om termerna vi använder.
We should also understand that exercise is vitally important for a person's general wellbeing.
Vi behöver också förstå att motion är avgörande för en persons allmänna välmående.
However, we should also like to strengthen the Commission vis-à-vis the Member States.
Men vi skulle också vilja stärka kommissionen gentemot medlemsstaterna.
We should also encourage the local authorities to do this.
Vi bör även uppmana de lokala myndigheterna att göra detta.
We should also address the issue of nuclear waste.
Vi måste också ta itu med frågan om kärnavfall.
We should also listen to her opinion about this.
Vi bör även lyssna på hennes åsikt angående det här.
We should also remain clear about the relevance of the Copenhagen criteria.
Vi bör också vara tydliga om Köpenhamnskriteriernas betydelse.
We should also ensure that the current regulations meet market requirements.
Vi måste också se till att gällande lagar motsvarar behoven på marknaden.
We should also think about how far and how fast the EU can expand.
Vi bör även tänka på hur långt och hur snabbt EU kan utvidgas.

Results: 1017, Time: 0.0773

See also


we should also remember
vi bör också komma ihåg
we should also look
vi borde även se
also think we should
anser också att vi bör
i think we should also
jag tycker att vi också ska
you should also read
du bör också läsa
should also mention
bör också nämna
should also check
bör också kontrollera
should also say
bör också säga
should also do
bör också göra
should also report
bör också redovisa
should also go
bör också
should also follow
bör också följa
should also get
också bör
should also study
borde även studeras bör också utreda bör också studera bör också granska

Word by word translation


should
- bör ska borde skulle skall
also
- också även dessutom vidare heller

S Synonyms of "we should also"


we also need
we also have to
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More