WHICH ARE ALSO IN SWEDISH

Translation of Which are also in Swedish

Results: 202, Time: 0.1555

som också är som även är som också står som även utgör som också finns som dessutom är som samtidigt är som också har som också ska
which is alsowhich is likewise
which are alsowhich also constitutes
which is alsowhich also exists
which is , moreoverwhich in addition arewhich is additionally
which is at the same timewhich is alsowhich are simultaneously
which should also bewhich will alsowhich should also

Examples of using Which are also in a sentence and their translations

Compounds which are also carbides of heading 2849.
Sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849.
Compounds which are also carbides of heading 2849.
Föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849.
Com, which are also dubbed as browser hijackers.
Com som även dom är kategoriserade som webbläsarkapare.
Is one of his three favorite foods which are also parts of the body.
Är en av hans tre favorit livsmedel vilka också är delar av kroppen.
As the cabling set and flush junction boxes, which are also recorded.
Eftersom kabeluppsättning och spola kopplingsdosor, vilka också är inspelade.
drew attention to other bilateral issues which are also relevant in the preparation for accession
fäste uppmärksamheten på andra bilaterala frågor som även är relevanta för förberedelserna inför anslutningen
In the case of ancillary activities which are also under State control,
I fråga om bisysslor, som också står under statlig kontroll, av edsvurna fysiska personer.
According to the intentions of Agenda 21, which are also a guiding thread for the Commission,
Enligt syftet med Agenda 21, som även är ledstjärna för kommissionen,
Iii in the case of ancillary activities which are also under State control,
Iii i fråga om bisysslor, som också står under statlig kontroll, av edsvurna fysiska personer.
Most of it is distributed through Balkan criminal networks which are also responsible for some 200,000 of the 700,000 women victims
som även är ansvariga för ca 200 000 av de 700
other than compounds which are also carbides of heading 2849.
med undantag av sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849.
other than compounds which are also carbides of heading 2849.
andra än sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849.
bioliquids91 which are also relevant for the assessment of State aid in that area.
flytande biobränslen91 som även är relevanta för att bedöma statligt stöd på detta område.
To illustrate this point, I should like to list a few alarming statistics, which are also included in the report.
ta upp lite oroväckande statistik, som också finns med i betänkandet.
Iii in the case of ancillary activities which are also subject to State control,
Iii i fråga om bisysslor, som också står under statlig kontroll, av edsvurna fysiska personer.
In the case of ancillary activities which are also subject to State control,
I fråga om bisysslor, som också står under statlig kontroll, av edsvurna fysiska personer.
extremely durable outer fabric for our products which are also water repellent.
Vi har valt ett extremt tåligt yttertyg till våra produkter som även är vattenavstötande.
I have plenty of burdock, with magnificent taproots, which are also edible, and they produce large biomass.
Jag har gott om kardborrar, med magnifika pålrötter, som dessutom är ätliga, och de producerar stor biomassa.
Citizens' Rights accordingly made a raft of proposals which are also included in the Bowis report before us.
därför lagt fram en rad förslag som också finns med i Bowis betänkande.
you see the kidneys, which are also good for form and position.
Här ser ni njurarna, som också har bra form och position.
station(Barcelona Sants),“Passeig de Gracia” or“Clot”, which are also metro stations.
“Passeig de Gracia” eller “Clot”, som även är tunnelbanestationer.
manage the revision of national existing standards, which are also subject to the notification.
hantera revideringen av befintliga nationella standarder, som också ska anmälas, på ett bättre sätt.
technological matters which are also relevant to the Europe 2020 strategy.
teknologiska frågor, som även är relevanta för Europa 2020-strategin.
such as research on stem cells, which are also present in the individual after birth.
såsom forskning på stamceller som finns också i redan födda individer.
was at the expense of other sectors and priorities which are also vital for Malta's development.
Detta var naturligtvis på bekostnad av övriga sektorer och prioriteringar som också var viktiga för Maltas utveckling.
and outdated nuclear power plants which are also a risk to health and safety.
föråldrade kärnkraftverk som utgör även säkerhets- och hälsorisker.
feature Mapex's SONIClear bearing edges, which are also featured on the high-end Mapex drumkits.
Poppel beskjuter alla har Mapex's SONIClear med kanterna, som finns också på den high-end Mapex trumset.
Consumers are entitled to such high common standards, which are also essential for the smooth functioning of the Internal Market.
Konsumenterna har rätt till strikta gemensamma normer, vilka även är en förutsättning för
were found to be in the following areas which are also the areas where provisions of the Aarhus Convention
De viktigaste problemen fanns inom nedanstående områden som också är de områden där Århuskonventionens bestämmelser förstärker direktivets bestämmelser.
greater stakeholder participation in the new governance structure, which are also central to improving its functioning.
större delaktighet för de berörda parterna i den nya förvaltningsstrukturen, vilket också är avgörande för att förbättra dess funktion.

Results: 202, Time: 0.1555

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More