DID YOU FINISH IN TURKISH

Translation of Did you finish in Turkish

Results: 157, Time: 0.1032

Examples of using Did you finish in a sentence and their translations

Did you finish questioning her?
Onu sorgulamasını bitirdin mi?
Did you finish packing?
Toplanmayı bitirdin mi?
So did you finish the whole thing, or you have to go somewhere?
Demek hepsini bitirdin, yoksa bir yere mi gitmen gerekiyor?
Did you finish interviewing Megan Strand?
Strandı sorgulamanız bitti mi?
How did you finish so quickly?
Çabucak nasıl bitirdin?
Did you finish all my weed?
Bütün otumu bitirdin mi?
When did you finish?
Ne zaman bitirdin?
Did you finish your book?
Kitabını tamamladın mı?
Did you finish, Marko?
Bitirdin mi, Marko?
Did you finish your homework?
Ödevlerinin hepsi bitti mi?
Did you finish the interview?
Görüşmeyi bitirdiniz mi?
Did you finish your shift?
Rica ederim Nöbetini tamamladın mı?
Did you finish your notes?
Notlarını bitirdin mi?
Well, when did you finish law school?
Pekala, Hukuk Fakültesini ne zaman bitirdin?
Did you finish?
Bitti mi?
Did you finish shoeing that plough-horse like I told you?
Sana söylediğim gibi, saban atının nalını bitirdin mi?
Did you finish the balloon walkway of love yet?
Balonlu aşk yolunu süslemeyi tamamladın mı?
Did you finish your homework?
Ödevini bitirdin mi?
Did you finish the project?
Projeyi bitirdiniz mi?
Did you finish yet?
Did you finish your homework?
Ödevlerin bitti mi?
Did you finish your homework?
Ödevinizi bitirdiniz mi?
Did you finish warming up?
Isınman bitti mi?
Jimmy, did you finish your book proposal?
Jimmy, yoksa kitap teklifini tamamladın mı?
So, when did you finish fixing the third suit?
zaman bitirdin?
Hey, Turbo, did you finish sweeping up?
Hey, Turbo, süpürmeyi bitirmedin mi?
Did you finish the script?
Senaryoyu bitirdin mi?
Did you finish the script?
Senaryo bitti mi?
Did you finish writing the radio speech?
Radyo konuşmasını bitirdiniz mi?
What year did you finish from school?
Okulu hangi yıl bitirdin.

Results: 157, Time: 0.1032

S Synonyms of Did you finish


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More