EI OLE VOITU IN ENGLISH

Translation of Ei ole voitu in English

Results: 211, Time: 0.0704

Examples of using Ei ole voitu in a sentence and their translations

Tämän lisäksi muitakaan rahoitusosuuksia ei ole voitu katsoa tuensaajan suorittamiksi.
Moreover, the other contributions could not be considered contributions by the aid recipient.
Tuomittua ei ole voitu kuulla, koska hän on jo täytäntöönpanovaltiossa.
The sentenced person could not be heard because he/she is already in the executing state.
Jos seuraamuksia ei ole voitu määrätä, niiden on ilmoitettava syyt siihen.
If it has not been possible to impose such sanctions, they shall state the reasons.
Huoltoa ei ole voitu suorittaa loppuun.
Where the maintenance could not be completed.
Sellaisten syntaktisesti virheellisten tietueiden lukumäärä ja prosenttiosuus, joita ei ole voitu käsitellä.
Number and percentage of syntactically invalid records that cannot be processed;
Kuitenkaan syy-seuraussuhdetta neorecormon-hoitoon ei ole voitu varmistaa.
However, a causal relationship with treatment with neorecormon could not be established.
Sen lisäksi epäilyksiä vaalivilpistä ei ole voitu kumota.
Moreover, suspicions of electoral fraud cannot be dispelled.
Kuitenkaan syy- seuraussuhdetta neorecormon- hoitoon ei ole voitu varmistaa.
However, a causal relationship with treatment with neorecormon could not be established.
Sen vuoksi repaglinidin turvallisuutta raskaana oleville naisille ei ole voitu arvioida.
Therefore the safety of repaglinide in pregnant women cannot be assessed.
Synnynnäisiä epämuodostumia on raportoitu, mutta syy-yhteyttä aripipratsoliin ei ole voitu osoittaa.
Congenital anomalies have been reported; however, causal relationship with aripiprazole could not be established.
Näiden säännösten täytäntöönpanosta saatavia hyötyjä ei ole voitu ilmaista määrinä.
The benefits deriving from the implementation of these provisions could not be quantified.
Mutta edes niin kauan monografian, aihe ei ole voitu täysin loppuneet.
But even within so long a monograph, the subject could not be completely exhausted.
Niitä ei ole voitu suunnata meihin, olemme liian matalalla.
They can't be aiming at us. We're too low. they would blow themselves up.
Meille ei ole voitu murtautua sen jälkeen.
We couldn't been burglared since then.
Tarkistusta 27 ei ole voitu hyväksyä.
Amendment 27 could not have been carried.
Tähän mennessä ei ole voitu laatia tarkkaa selvitystä uhrien lukumäärästä.
At this stage, it is not possible to establish the number of victims accurately.
Pakolaisten henkilöllisyyttä ei ole voitu vielä vahvistaa.
They regretted being unable to determine their identities.
Kuitenkin joissakin maissa ei ole voitu käyttää manjia, koska se muistutti.
However, in some countries we cannot use the manji, this is.
Manechia ei ole voitu vangita bingossa.
Manech can't have been taken at bingo.
Varkautta ei ole voitu todistaa, poikaa ei tuomita.
We couldn't get the proof of his guilt.
Sitä ei ole voitu nähdä.
They couldn't see that.
Pommitusten jälkeen alueella ei ole voitu kasvattaa riisiä.
Ever since the bombings, the entire province cannot grow rice.
Ihminen ei ole käynyt kuussa, joten sitä ei ole voitu rakentaa.
No human has been to the moon so they cannot have built it there already.
Koska yhtäkään näistä puheluista ei ole voitu soittaa.
Because none of these calls could have taken place.
Neljää cis-indikaattoria ei ole voitu päivittää, joten ne eivät sisälly tähän taulukkoon.
The four CIS indicators could not be updated and are therefore not included in this table.
Tapaukset, joissa jäsenvaltio katsoo, että testejä ei ole voitu saattaa onnistuneesti päätökseen, on näin ollen dokumentoitava.
state considers that tests could not be successfully completed should therefore be documented.
Vaikka tämän toimenpidekokonaisuuden vaikuttavuutta ei ole voitu arvioida nykyisillä menetelmillä, sen odotetaan vähentävän merkittävästi epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä.
Although it has not been possible to assess the effectiveness of this package of measures under
paikoin aiheuttaneet kansalaisten protesteja, ja joitain toimenpiteitä ei ole voitu toteuttaa lainkaan tai niitä ei ole voitu toteuttaa suunnitellussa aikataulussa.
In many cases, large-scale projects have triggered public protest and it has not been possible to carry out some projects at all, or at least
Tästä muutoksesta ei ole voitu keskustella ryhmissä riittävästi, ainakaan joissakin ryhmissä. erityisesti
We have not been able to discuss this change sufficiently in the groups, at least
Tuontia, jalostusta tai käyttöä ei ole voitu toteuttaa ylivoimaisen esteen vuoksi;
That the product could not be imported, processed or used for reasons of force majeure;

Results: 211, Time: 0.0704

See also


ei ole voitu arvioida
could not be assessed
ei ole voitu käyttää
could not be used it was not possible to use cannot be spent we cannot use have been unable to use
ei ole voitu ratkaista
could not be resolved could not be solved by could not be settled
ei ole voitu todeta
does not enable the conclusion to be have not been established from could not be declared has not been identified
ei ole voitu määrittää
has not been possible to identify could be established it was not possible to determine
ei ole voitu toimittaa
could not be provided has not been possible to
ei ole voitu myydä
cannot be sold could not sell
ei ole voitu laskea
could not be calculated have been unable to calculate
ei ole voitu varmistaa
could not be established could not be verified could not be ascertained
ei ole voitu vahvistaa
cannot be confirmed
ei ole voitu osoittaa
it has not been possible to confirm could not be established
ei ole voitu rahoittaa
could not be financed could not be funded
ei ole voitu tunnistaa
cannot be identified
ei ole voitu käsitellä
has not been able to consider cannot be processed
ei kuitenkaan ole voitu
may not have been nonetheless , it has not been possible however , could not be has not been able
arvioita ei ole voitu
an evaluation could not be
tietoja ei ole voitu
data could be information could not be
joita ei ole voitu käyttää
that cannot be spent which could not be used

Word by word translation


ei
- not no never
ole
- is have exist are has
voitu
- could may possible able would

"Ei ole voitu" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More